Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini

  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: frazeologija, živalski frazemi, slovenščina, prekmursko narečje, makedonščina

Povzetek

Prispevek obravnava primerjalne frazeme, ki imajo kot eno od sestavin poimenovanje za žival. Slovenski narečni prekmurski frazemi so primerjani s frazemi v genetsko sorodnem (južnoslovanskem) makedonskem jeziku, pri čemer se opiramo na slovar primerjalnih frazemov (Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (2006); slovenski del Erika Kržišnik) in makedonski frazeološki slovar (Фразеолошки речник на македонскиот јазик, 2003; 2008; 2009) ter ugotavljamo podobnosti in razlike med njimi. Vzporejanje narečnih prekmurskih in makedonskih frazemov pokaže, na osnovi katerih mentalnih podob je nastal isti frazeološki pomen v obeh primerjanih jezikih in ali so bile iste (ustaljene, resnične, domnevne, pogosto tudi antropomorfno pripisane) lastnosti posamezne živali motivirajoče pri njihovem nastajanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Literatura

Đuro BLAŽEKA, 2010: Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe. Slavia Centralis 3/2, 54–73.
Dalibor BROZOVIĆ, 1970: Standardni jezik. Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja. Zagreb: Matica hrvatska.
Тодор ДИМИТРОВСКИ, Ташко ШИРИЛОВ, 2003: Фразеолошки речник на македонскиот јазик. Том I, А–Ј. Скопје: Огледало.
Željka FINK-ARSOVSKI, 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigara.
Janez KEBER, 1996: Živali v prispodobah 1. Celje: Mohorjeva družba.
– –, 1998: Živali v prispodobah 2. Celje: Mohorjeva družba.
– –, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: ZRC SAZU. Dostopno tudi na https://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika.
Vida JESENŠEK, 2000: Protistava nemške in slovenske frazeologije – fenomen konvergentnosti. Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije 2. Ur. Inka Štrukelj. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 236–247.
Ludvik KARNIČAR, 1994: Živali v frazeologiji koroških slovenskih narečij. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. Celovec. 119–126.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
– –, 2016: Narečje kot identitetni dejavnik pri Slovencih v Porabju. VI. dialektológiai szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Ur. Ibolya Czetter, Renáta Hajba, Péter Tóth. Szombathely; Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara in Szlovákai Magyar Akadémiai Tanács. 401–415.
– –, 2017: Frazemi s sestavinama pes in maček v gornjeseniškem govoru. Slovenistika 10. Ur. Lukácsné Bajzek Mária. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. 87–102.
– –, 2020: Značilnosti živali ter njihove vloge v narečnih živalskih frazemih. Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete. Ur. Branislava Vičar. Koper: Znanstvenoraziskovalno središče, Annales ZRS.
Mihaela KOLETNIK, Tina ŠABEC, 2017: Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru. Slavia Centralis 10/1, 40–60.
Блаже КОНЕСКИ, 1986: Историја на македонскиот јазик. Скопје: Култура.
Erika KRŽIŠNIK, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo 53/1, 33–47.
Alja LIPAVIC OŠTIR, Anja VASILJEVIČ, Mihaela KOLETNIK, 2014: Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika. Slavia Centralis 7/1, 48–72.
Марјан МАРКОВИЌ, 2001: Дијалектологија на македонскиот јазик I. Скопје: Филолошки факултет »Блаже Конески«.
– –, 2007: Дијалектологија на македонскиот јазик II. Скопје: Филолошки факултет »Блаже Конески«.
Gjoko NIKOLOVSKI, 2012: Pogled na makedonski jezik s sodobnega, zgodovinskega in dialektološkega stališča ter glede njegovega procesa standardizacije. Večno mladi Htinj: ob 80-letnici Janka Čara. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 83). 146–152.
Saša POKLAČ, 2004: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. Jezikoslovni zapiski 10/2, 137–145.
Urša POKORN, 2006: Vpliv obogatitve individualnih žičnih kletk na obnašanje kokoši nesnic. Diplomsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Dostop 31. 3. 2020 na http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pokorn_ursa.pdf.
Razlog zašto se kaže – pije kao smuk! Dostop 31. 3. 2020 na https://www.rtvbn.com/3822178/razlog-zasto-se-kaze-pije-kao-smuk.
Elena SAVELIEVA, 2004: Frazemi s pomenom ʻpitiʼ in ʻbiti pijanʼ v slovenskem in ruskem jeziku. Jezikoslovni zapiski 10/1, 93–106.
Vera SMOLE, 2014: Frazemi s poimenovanji za domače živali v slovenskem vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru. Dostop 30. 3. 2020 na http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Smole%20za%20WEB.pdf.
Irena STEVOVIĆ, 2017: Nastanek frazemov na podlagi semantičnih figur. Slavia Centralis 10/2, 67–84.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2009: Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis 1/2, 63–74.
Matej ŠEKLI, 2013: Genetolingvistična klasifikacija južnoslovanskih jezikov. Jezikoslovni zapiski 19/1, 71–99.
Ташко ШИРИЛОВ, 2008: Фразеолошки речник на македонскиот јазик. Том II, K–П. Скопје: Огледало.
– –, 2009: Фразеолошки речник на македонскиот јазик. Том III, Р–Ш. Скопје: Огледало.
Veronika TELIJA, 1996: Russkaja frazeologija. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.
Tatjana TRAMPUSCH, 1999: Živalska frazeologija v govoru vasi Dob pri Pliberku na avstrijskem Koroškem. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 2, 109–127.
Natalija ULČNIK, 2014: Frazemi in pregovori v slovenskih splošnih in specializiranih slovarjih (s poudarkom na slovarjih 19. stoletja). Slavia Centralis 7/2, 98–101.
– –, 2015: Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije. Slavia Centralis 8/1, 105–118.
Alenka VALH LOPERT, Mihaela KOLETNIK, 2018: Non-standars Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127).
Branislava VIČAR, 2013: »Si kdaj videl svobodnega konja?« Filozofski kontekst animalistične etike v poeziji Jureta Detele in Miklavža Komelja. Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 35–45. Dostop 31. 3. 2020 na http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/49_SSJLK/vicar.pdf.
Божидар ВИДОЕСКИ, 1998: Дијалектите на македонскиот јазик, т. 1. Скопје: МАНУ.
Zinka ZORKO, Anja BENKO, 2015: Živalski frazemi v štajerskem južnopohorskem narečju. Slavia Centralis 8/1, 147–164.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Koletnik M., & Nikolovski G. (2020). Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis, 13(2), 83–99. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.83–99.2020

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>