Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru

  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: dialektologija, panonska narečna skupina, prleško narečje, drsteljski govor, pomensko polje sadovnjak, tematski narečni slovar

Povzetek

V prispevku se osredinjamo na drsteljsko narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak. Drsteljski, tj. Murkov rodni govor slovenska dialektologija uvršča v prleško narečje panonske narečne skupine. Zbrano narečno besedje, ki ga je mogoče razvrstiti v več ožjih tematskih skupin, je predstavljeno v obliki abecedno urejenih slovarskih sestavkov in prikazano v luči njegovih strukturnih, etimoloških in besedotvornih značilnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Literatura

Francka BENEDIK, 1994: Vprašalnice za zbiranje narečnega gradiva. Traditiones 23, 87–142.
Anja BENKO, 2013: Teoretični model za izdelavo strokovnega narečnega slikovnega slovarja (na primeru koroškega podjunskega narečja). Doktorska disertacija. Maribor: Filozofska fakulteta.
Anja BENKO, Mihaela KOLETNIK, 2011: Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine. Jezikoslovni zapiski 17/1, 273–286.
Anja BENKO, Mihaela KOLETNIK, 2014: Strokovna narečna leksikografija in prikaz izdelave strokovnega narečnega jezikovnega slovarja. Slovenski jezik na stičišču več kultur. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. 149–166.
France BEZLAJ, 1997–2005: Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC SAZU.
Mojca HORVAT, 2015: Gradivo za tematski slovar slovenskih narečij: pomensko polje kulturne rastline. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. (Obdobja, 34). 283–290.
Mihaela KOLETNIK, 2014: Poimenovanja za orodja in kmečka opravila v Murkovem rojstnem kraju. Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Ur. Alenka Jensterle Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. 225–239.
Mihaela KOLETNIK, Anja BENKO, 2012: Slowenische Dialekt-(Fach) Lexikografie. Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, 06. 06.–09. 06. 2012. (Budapester Beiträge zur Germanistik.) Ur. Elisabeth KNIPF-KOMLÓSI. Budapest: ELTE Germanistisches Institut. 155–161.
‒ ‒, 2013: Entwurf eines Dialektwörterbuches am Beispiel von slowenischen Dialektgruppen. Specialised lexicography: print and digital, specialised dictionaries, databases. Ur. Vida
JESENŠEK. Berlin, Boston: De Gruyter. (Lexicographica, 144). 127–137.
Mojca KUMIN HORVAT, 2018: Besedotvorni atlas slovenskih narečij: kulturne rastline. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC.
Ciril PALUC, 2010: Cerkvenjaški besednjak – Antujoški besednjak. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzel.
Maks PLETERŠNIK, 2006: Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja. Ur. Metka Furlan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014. Ljubljana: Cankarjeva založba. Elektronski vir.
Bernard RAJH, 2010: Gúčati po antùjoško. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Marko SNOJ, 2016: Slovenski etimološki slovar. Tretja izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. Dostop 25. 9. 2020 na https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski slovar/.
Hildegard STRIEDTER TEMPS, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin: Osteuropa-Institut Berlin, Berlin-Dahlem.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Koletnik M. (2020). Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru. Slavia Centralis, 13(2), 64–82. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.64–82.2020