Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju

  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: kmečka materialna in kulturna dediščina, panonska narečna skupina, prekmursko narečje, Slovenski lingvistični atlas

Povzetek

V prispevku je v obsegu, določenim z vprašalnico za Slovenski lingvistični atlas (SLA), predstavljeno besedje, ki v prekmurskem narečju poimenuje gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila. V treh krajevnih govorih (cankovskem, večeslavskem in graškem), zajetih v mrežo krajev za SLA, smo zbrali sedeminštirideset različnih odgovorov na šestinpetdeset vprašanj. Dokumentiranost in semantiko obravnavane leksike smo preverili v Murkovem slovarju (1833), Pleteršnikovem slovarju (1894/95), Slovarju slovenskega knjižnega jezika
in treh slovarjih, ki prinašajo prekmursko narečno besedje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Literatura

Anton BAJEC idr. (ur.), 1995: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU.
Marija BAJZEK LUKAČ, 2009: Slovar Gornjega Senika A–L. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 66).
France BEZLAJ, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: SAZU.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
Mihaela KOLETNIK, Zdenka HOLSEDL, 2009: Zemljepisna lastna imena v Večeslavcih. Jezikoslovni zapiski 15/1–2, 173–187.
Francek MUKIČ, 2005: Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem.
Anton J. MURKO, 1833: Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches Handtwörterbuch. /…/ Slovensko-Nemshki in Nemshko-slovenski rozhni besednik. /…/. V Gradzi.
Franc, Vilko NOVAK, 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota: Pomurska založba.
Maks PLETERŠNIK, 2006: Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja. Ur. M. Furlan. Ljubljana: ZRC SAZU.
Vera SMOLE, Urška PETEK, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V 618 ujna). Jezikoslovni zapiski 13/1–2, 351–359.
Marko SNOJ, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.
Hildegard STRIEDTER TEMPS, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin: Osteuropa-Institut Berlin.
Mateja SEVER, 2014: Besedje po vprašalnici za slovenski lingvistični atlas v izbranih prekmurskih govorih. Diplomsko delo. Maribor. Filozofska fakulteta.
Jožica ŠKOFIC (ur.), 2011a: Slovenski lingvistični atlas 1.1, Človek (telo, bolezni, družina), Atlas. Ljubljana: ZRC SAZU.
Jožica ŠKOFIC (ur.), 2001b: Slovenski lingvistični atlas 1.2, Človek (telo, bolezni, družina), Komentarji. Ljubljana: ZRC SAZU.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Zinka ZORKO, 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 64).
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Koletnik M. (2020). Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju. Slavia Centralis, 8(1), 165–187. https://doi.org/10.18690/scn.8.1.165–187.2015
Rubrike
Articles