Intertekstualnost in Razodetje v slovenskem prevodu Bulgakovove Bele garde

  • Natalia Kaloh Vid Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Bulgakov, Bela Garda, Razodetje, intertekstualnost, aluzija, zgodovina

Povzetek

Članek uvodoma predstavi ustvarjalnost enega največjih sodobnih ruskih pisateljev Mihaila Afanasjeviča Bulgakova, v nadaljevanju pa se osredotoči na analizo prevoda intertekstualnih figur, ki jih Bulgakov uporabi za vzpostavitev vzporednic z apokaliptično prerokbo, upodobljeno v Janezovem razodetju, v svojem prvem romanu Bela Garda. Avtor edinega slovenskega prevoda je Marjan Poljanec (1973). V romanu je moč opaziti številne apokaliptične aluzije in neposredne navedke iz Razodetja, ki opozarjajo na poseben pomen apokaliptične zgodbe v Bulgakovovi mojstrovini. Zanimalo nas je, kako so, če so, ohranjeni v slovenskem prevodu in kakšne prevajalske strategije je uporabil Poljanec.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Literatura

Andrew BARRATT, 1985: Apocalypse or Revelation? Man and History in Bulgakov’s »Belaya Gvardiya«. New Zealand Slavonic Journal, 105–131.
David BETHEA, 1989: The Shape of the Apocalypse in Modern Russian Fiction. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Blanka BOŠNJAK, 2020: Diskurzivne prvine v izbranih Trubarjevih predgovorih in pismih. Slavia Centralis 1/1, 63–72.
Vera BRNČIČ, 1971: Spremna beseda. Mihail Afanasjevič Bulgakov, Mojster in Margareta. Ljubljana: Cankarjeva založba. 5–32.
Mikhail BULGAKOV, 1975: Bela Garda. Prev. Marjan Poljanc. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Ziva BEN-PORAT, 1976: The Poetics of Literary Allusion. PTL 1, 105–128.
Marijan DOVIĆ, 2008: Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trdi k mehki? Primerjalna književnost 31/Posebna št., 9–20.
Itamar EVEN-ZOHAR, 1990: The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. Poetics Today 11/1, 45–51.
Jožica ČEH STEGER, 2020: Idilični prostori kot drugi prostori v pripovedni prozi Pavline Pajk. Slavia Centralis 7/1, 73–85.
Natalia KALOH VID, 2013: Interteksualnost apokalitičnega v romanu M. A. Bulgakova Bela Garda. Primerjalna književnost 36/1, 217–232.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian Language, Literature and Teaching of Slovenian Language Research Project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Ritva LEPPIHALME, 1997: Culture Bumps: An Empirical Approach to the Translation of Allusions. Cleve don, Multilingual Matters Ltd.
Michael LEDDY, 1992: Limits of allusion. British Journal of Aesthetics 32/2, 110–22.
Leila NIKNASAB, 2011: Translation and Culture: Allusions as Culture Bumps. SKASE Journal of Translation and Interpretation 5/1, 45–54. http://www.skase.sk/Volumes/JTI05/pdf_doc/03.pdf (12. 9. 2023)
Miha JAVORNIK, 1994: Evangelij Bulgakova (o ustvarjalnosti Mihaila Afanasjeviča Bulgakova). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marko JUVAN, 2000: Interteksutalnost. Ljubljana: DZS.
Martina OŽBOLT, 2012: Prevodne zgodbe. Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose. Ljubljana: Založba ZRC.
Aleksander SKAZA, 1979/80: Fragment o dramatiki Mihaila Bulgakova. Jezik in slovstvo 6, 155–159.
Majda STANOVNIK, 1987: Literarni prevod na Slovenskem 1945–1965. Primerjalna književnost 10/2, 41–52.
Sveto pismo Stare in Nove Zaveze. Slovenski standardni prevod. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2005.
Nives VIDRIH, 1996: Zastaranje prevoda – primer Haškovega Švejka. Prevod besedila. Prevajanje romana. (Prevajalski zbornik, 20). Ur. Majda Stanovnik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 73–77.
Petra ŽAGAR-ŠOŠTARIČ, Natalia KALOH VID, 2020: Is Apocalyptic Kiev Still Apocalyptic Kiev in English Translations of Mikhail Bulgakov’s Novel The White Guard? Sic: časopis za književnost, kulturu in književno prevođenje 10/2, 1–19.
Николай БЕРДЯЕВ, 1992: Русская идея. Санкт-Петерсбург: Азбука-классика. [Nikolai BERDIAEV, 1992: Russkaia ideia. Sankt-Peterburg: Azbuka-Klassika.]
Библия. Книги священного писания Ветхового и Нового Завета. Москва: Московская Патриархия, 1968. [Biblia. Knigi sviaschennogo pisania Vetkhovo in Novogo Zaveta. Moskva: Moskovskaia Patriarkhia, 1968.]
Михаил БУЛГАКОВ, 1973: Белая Гвардия. Москва: Художественная литература. [Mikhail Bulgakov, 1973: Belai Gvardia. Moskva: Khudozhestvennaia literatura.]
Юлия КРИСТЕВА, 1995: Бахтин, слово, диалог и роман. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология 1. 97–120. [Julia KRISTEVA, 1995: Bakhtin, slovo, dialog i roman. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 9. Filologia 1. 97–120.]
Юлия КРИСТЕВА, 2004: Избранные труды: Разрушение поэтики. Москва: РОССПЭН. [Julia KRISTEVA, 2004: Izbrannye trudy: Razrushenie poetiki. Moskva: ROSSPEN.]
Миран ПЕТРОВСКИЙ, 2001: Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев: Дух и литера. [Miran PETROVSKII, 2001: Master i gorod. Kievskie konteksty Mikhaila Bulgakova. Kiev: Dukh i litera.]
Objavljeno
2023-12-30
Kako citirati
Kaloh Vid N., & Koletnik M. (2023). Intertekstualnost in Razodetje v slovenskem prevodu Bulgakovove Bele garde. Slavia Centralis, 16(2), 91-113. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.91-113.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>