Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru

  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Tina Šabec Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: živalska frazeologija, narečna frazeologija, domače živali v frazemih, notranjsko narečje, krajevni govor vasi Zagorje

Povzetek

V prispevku se osredinjamo na frazeme, ki vsebujejo poimenovanje za domačo žival, zbrane v notranjskem zagorskem govoru, ki ga slovenska dialektologija uvršča v primorsko narečno skupino. Zapisanih in analiziranih je bilo sedemdeset frazemov. Frazemi so slovarsko urejeni in po pojavnosti v slovarskih virih primerjani s knjižnimi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Kebrov Slovar slovenskih frazemov). Dvanajst narečnih frazemov v knjižnih virih ni evidentiranih. Ugotavljajo se tudi podobnosti in razlike z naborom frazemov z istimi sestavinami v dolenjskem šentrupertskem govoru. V obeh krajevnih govorih je najpogosteje zastopana živalska vrsta govedo, med posamičnimi živalmi pa je na prvem mestu pes, kar nazorno odraža pogostost neposrednega stika s temi živalmi. V obeh krajevnih govorih se pojavljajo tudi lokalno specifični ter v primerjavi s knjižnim jezikom manjkajoči frazemi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Tina Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: tinasabect@gmail.com

Literatura

Anton BAJEC idr. (ur.), 1995: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU.
Janez KEBER, 1996: Živali v prispodobah 1. Celje: Mohorjeva družba.
– –, 1998: Raziskovanje slovenske frazeologije: živalski nazivi v frazeologemih. Jezikoslovni zapiski 4, 99–112.
– –, 1998a: Živali v prispodobah 2. Celje: Mohorjeva družba.
– –, 2006: Raziskovanje slovenske frazeologije – sedanje stanje in zasnova frazeološkega slovarja. Jezikoslovni zapiski 6, 81–116.
– –, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: ZRC SAZU.
Erika KRŽIŠNIK, 1998: Socialna zvrstnost in frazeologija. Dežele in mesta v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (34. SSJLK). Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: ULJ, Filozofska fakulteta, Oddelke za slovanske jezike in književnosti. 53–69.
– –, 1999: Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. Slovenski jezik, literatura in kultura tukaj in zdaj (35. SSJLK). Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 61–80.
– –, 2005: Frazeologija v luči kulture. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (41. SSJLK). Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 67–80.
– –, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo 53/1, 33–47.
– –, 2013: Moderna frazeološka veda v slovenistiki. Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ur. Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Založba ZRC. 15–26.
Tine LOGAR, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ur. Karmen Kenda Jež. Ljubljana: ZRC SAZU. 180–187.
Karin MERC BRATINA, 2009: Zasnova narečnega frazeološkega slovarja. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. (Obdobja 28). 233–238.
Saša POKLAČ, 2004: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. Jezikoslovni zapiski 10/2, 137–145.
Vera SMOLE, 2008: Geolingvistična predstavitev izbranih frazemov s sestavino roka v slovenskih narečjih. Slavistična revija 56/2 (Zbornik referatov za 14. mednarodni slavistični kongres, Ohrid, 10–17. 9. 2008), 49–73.
– –, 2013: Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru. Jezikoslovni zapiski 19/2, 275–290.
– –, 2014: Frazemi s poimenovanji za domače živali v slovenskem vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru. Dostopno 30. 6. 2016 na: http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Smole%20za%20WEB.pdf.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2007: Samostalniški germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od a do h. Besedje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 50).
– –, 2007a: Slovensko zoološko izrazje z vidika besedotvornih vzorcev in vrst. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. Irena Orel. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. (Obdobja 24). 537–546.
– –, 2013: Medmeti kot sestavine frazemov. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ur. Nataša Jakop idr. Ljubljana: Založba ZRC. 125–133.
Tina ŠABEC, 2015: Živali v prispodobah v govoru Zagorja. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.
Jože TOPORIŠIČ, 1973/74: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo XIX/8, 273–279.
Zinka ZORKO, 2012: Nosniki tudi danes. Živalski frazemi v koroškem mežiškem narečju. Mohorjev koledar 2013. Ur. Andrej Arko. Celje: Mohorjeva družba. 168–173.
Zinka ZORKO, Anja BENKO, 2015: Živalski frazemi v štajerskem južnopohorskem narečju. Slavia Centralis VIII/1, 147–164.
Objavljeno
2020-10-30
Kako citirati
Koletnik M., & Šabec T. (2020). Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru. Slavia Centralis, 10(1), 40–60. https://doi.org/10.18690/scn.10.1.40–60.2017
Rubrike
Articles