O reviji

Fokus in obseg revije

Slavia Centralis (SCN) je revija, ki objavlja jezikoslovne, literarnoteoretične in literarnozgodovinske izvirne znanstvene prispevke s področja slavistike, odprta pa je tudi za take primerjalne interdisciplinarne raziskave. Revija objavlja prispevke v slovenščini, lahko tudi v drugih slovanskih jezikih, madžarščini, nemščini ali angleščini.

Recenzijski postopek

Vsak prispevek za SCN pregledata in ocenita dva neodvisna recenzenta ter ga predlagata za objavo. Glavni urednik o tem pisno obvesti avtorja in mu posreduje morebitne pripombe, ki jih je potrebno upoštevati, da bo članek objavljiv; končno uredniško besedo ima glavni urednik.

Zavrnjenih rokopisov ne vračamo – glavni urednik o tem pisno obvesti avtorja. Uredniki lahko prispevke lektorirajo in jih (nevsebinsko) popravijo brez soglasja avtorjev.

Uredniška politika in postopki

Avtorji morajo ob predložitvi člankov soglašati z načeli uredniške politike, zato vas prosimo, da jih pred oddajo članka temeljito preberete.

Prosti dostop

Po načelu, da prosto dostopne raziskave pripomorejo h globalni izmenjavi znanja, Slavia Centralis omogoča takojšen prosti dostop do vsebine. Vsi članki so objavljeni pod mednarodno licenco Creative Commons – Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC), ki pripomore k večjemu številu bralcev in povečuje citiranost dela. Dodatne informacije dobite v uredništvu oz. na povezavi: The Open Archives Initiative.

Vsi članki bodo dostopni tudi na repozitoriju Univerze v Kansasu (KU ScholarWorks), v Digitalni knjižnici Slovenije in na repozitoriju Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK).

Avtorske pravice

Avtorji sprejetih prispevkov ohranijo avtorske pravice svojega besedila, obenem pa uredništvu revije Slavia Centralis priznavajo pravico do elektronske distribucije prispevka. Avtorji lahko svoje besedilo (v natisnjeni ali elektronski verziji) ponovno objavijo zgolj ob navedbi prvotne objave v reviji Slavia Centralis. Avtorji lahko objavljeno besedilo dodajo tudi na osebno spletno stran, oddelčno spletno stran ali na institucionalne repozitorije.

Plagiatorstvo

Slavia Centralis je nekomercialna in prosto dostopna mednarodna znanstvena revija. Kot taka je zavezana etičnim načelom glede zaupnosti, izvirnosti in intelektualne poštenosti. Kršenje avtorskih pravic in plagiatorstvo obravnava zelo resno, zaradi česar z ustrezno programsko opremo preverja morebitno podobnost z vsebino drugih besedil.

Avtorji morajo upoštevati naslednje:

Predloženo besedilo mora biti izviren znanstveni članek. Vsi viri morajo biti korektno navedeni. Besedilo ne sme biti istočasno predloženo uredniški presoji drugih publikacij.
Za vključeno gradivo (citati, ilustracije, tabele ipd.) je treba pridobiti ustrezna dovoljenja, ki izhajajo iz avtorskih pravic.

Objava v reviji Slavia Centralis ne predvideva plačila.