O reviji

Fokus in obseg revije

Slavia Centralis (SCN) je mednarodna znanstvena revija, ki objavlja jezikoslovne, literarnoteoretične in literarnozgodovinske izvirne znanstvene članke s področja slavistike, odprta pa je tudi za primerjalne interdisciplinarne raziskave. Članki morajo biti povezani s slovenskim slavističnim prostorom; obravnava vsebin mora biti zanimiva tudi za slovenske bralce in bralke; upoštevati je treba raznovrstno literaturo.

V posebnih rubrikah objavljamo tudi ocene knjig in poročila.

Prispevki so lahko napisani v slovenščini, angleščini, nemščini ali madžarščini, po dogovoru z uredništvom pa so objave možne tudi v drugih slovanskih jezikih.

Recenzijski postopek

Vsak članek pregledata in ocenita dva neodvisna recenzenta. Objava je možna v primeru dveh pozitivnih ocen. Recenzijski postopek se praviloma zaključi v 6 mesecih, v posameznih primerih pa lahko traja tudi dlje (odvisno od števila obravnavanih člankov, jezika članka in tematike). Glavni urednik o pridobljenih recenzijah po e-pošti obvesti avtorja ali avtorico in posreduje morebitne pripombe, ki jih je treba upoštevati, da bo članek objavljiv. Končno uredniško
besedo ima glavni urednik.

Uredniki in urednice lahko po presoji jezikovno posežejo v prispevke.

Uredniška politika in postopki

Avtorji morajo ob predložitvi člankov soglašati z načeli uredniške politike, zato vas prosimo, da jih pred oddajo članka temeljito preberete.

Prosti dostop

Po načelu, da prosto dostopne raziskave pripomorejo h globalni izmenjavi znanja, Slavia Centralis omogoča takojšen prosti dostop do vsebine. Vsi članki so objavljeni pod mednarodno licenco Creative Commons – Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC), ki pripomore k večjemu številu bralcev in povečuje citiranost dela. Dodatne informacije dobite v uredništvu oz. na povezavi: The Open Archives Initiative.

Vsi članki bodo dostopni tudi na repozitoriju Univerze v Kansasu (KU ScholarWorks), v Digitalni knjižnici Slovenije in na repozitoriju Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK).

Avtorske pravice

Avtorji sprejetih prispevkov ohranijo avtorske pravice svojega besedila, obenem pa uredništvu revije Slavia Centralis priznavajo pravico do elektronske distribucije prispevka. Avtorji lahko svoje besedilo (v natisnjeni ali elektronski verziji) ponovno objavijo zgolj ob navedbi prvotne objave v reviji Slavia Centralis. Avtorji lahko objavljeno besedilo dodajo tudi na osebno spletno stran, oddelčno spletno stran ali na institucionalne repozitorije.

Plagiatorstvo

Slavia Centralis je nekomercialna in prosto dostopna mednarodna znanstvena revija. Kot taka je zavezana etičnim načelom glede zaupnosti, izvirnosti in intelektualne poštenosti. Kršenje avtorskih pravic in plagiatorstvo obravnava zelo resno, zaradi česar z ustrezno programsko opremo preverja morebitno podobnost z vsebino drugih besedil.

Avtorji morajo upoštevati naslednje:

Predloženo besedilo mora biti izviren znanstveni članek. Vsi viri morajo biti korektno navedeni. Besedilo ne sme biti istočasno predloženo uredniški presoji drugih publikacij.
Za vključeno gradivo (citati, ilustracije, tabele ipd.) je treba pridobiti ustrezna dovoljenja, ki izhajajo iz avtorskih pravic.

Objava v reviji Slavia Centralis ne predvideva plačila.