Etika znanstvenega komuniciranja

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

Izjava se nanaša na objavljanje v mednarodni znanstveni reviji Slavia Centralis in opredeljuje etično ravnanje oz. etične smernice vseh udeležencev (torej urednikov in uredniškega odbora, recenzentov in avtorjev).

1. DOLŽNOSTI UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

Uredništvo revije Slavia Centralis sestavljajo glavni in odgovorni urednik, področni urednik za jezikoslovje, področni urednik za literarne vede in uredniški odbor. Dolžnosti urednikov in uredniškega odbora so vezane na objavljivost prispevkov, načelo poštenosti oz. strokovne korektnosti, načelo zaupnosti oz. anonimnosti, razkrivanje neobjavljenih podatkov, konflikt interesov in na ukrepe zoper neetično obnašanje.

Objavljivost prispevkov

Prispevek načeloma prejme tehnična urednica in ga posreduje glavnemu in odgovornemu uredniku ter ustreznemu področnemu uredniku v presojo. Ko urednika odobrita ustreznost prispevka, steče recenzijski postopek. Področni urednik v dogovoru z glavnim in odgovornim urednikom za vsak prispevek predlaga dva neodvisna recenzenta, ki ne prihajata iz iste institucije kot avtor predloženega prispevka. Objavljeni so lahko le tisti prispevki, ki prejmejo dve pozitivni recenziji. Končno odločitev o objavljivosti prispevka ima glavni in odgovorni urednik. Odloča se na osnovi prejetih recenzij, če je potrebno, pa se še dodatno posvetuje s področnima urednikoma oz. z recenzentoma. Uredniki in uredniški odbor upoštevajo uredniško politiko revije in veljavne pravne postopke, vezane na kršitve avtorskih pravic, plagiatorstvo ipd.

Načelo poštenosti oz. strokovne korektnosti

Glavni in odgovorni urednik ter področna urednika presodijo primernost intelektualne vsebine prejetih prispevkov, njihovo aktualnost in relevantnost. Uredniške odločitve v nobenem oziru ne smejo biti diskriminatorne (opredeljujejo se ne glede na avtorjevo raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo, politično usmeritev ipd.).

Načelo zaupnosti oz. anonimnosti

Glavni in odgovorni urednik, področna urednika in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o prejetem prispevku nikomur, razen ustreznemu avtorju oz. (potencialnim) recenzentom. Vse recenzije so anonimne, kar pomeni, da recenzenti ne poznajo avtorjevega imena, avtor pa ne imena recenzentov. Za anonimizacijo poskrbi tehnična urednica.

Razkrivanje neobjavljenih podatkov

Uredništvo brez izrecnega dovoljenja avtorja prispevka ne sme uporabljati ali razkrivati še neobjavljenih podatkov iz predloženega prispevka.

Konflikt interesov

Glavni in odgovorni urednik ima pravico in dolžnost vzdržati se ocenjevanja predloženih prispevkov v primeru konflikta interesov (npr. zaradi konkurenčnosti, tekmovalnosti, sodelovanja z avtorji oz. institucijami). V takih primerih lahko o objavi prispevka presodi uredniški odbor.

Ukrepi zoper neetično obnašanje

Če se zoper predloženi ali že objavljeni prispevek pojavijo etične pritožbe, se mora uredništvo ustrezno odzvati – glavni in odgovorni urednik mora presoditi tehtnost etičnih pritožb ali zahtev, kontaktirati mora avtorja prispevka in po potrebi tudi ustrezne institucije. Če je pritožba utemeljena, mora glavni in odgovorni urednik poskrbeti za popravek ali umik predloženega/objavljenega prispevka in za objavo ustrezne izjave. Uredništvo mora vsako prijavo neetičnega obnašanja obravnavati, in sicer ne glede na to, kdaj se pojavi (lahko tudi več let po objavi).

2. DOLŽNOSTI RECENZENTOV

Vsak prispevek, namenjen za morebitno objavo v reviji Slavia Centralis, ocenita dva neodvisna recenzenta, ki ju predlaga področni urednik v dogovoru z glavnim in odgovornim urednikom. Recenzijski postopek steče, ko predlagani recenzent prispevek sprejme v recenzijo.

Recenzijski postopek in njegov prispevek k uredniškim odločitvam

Recenzent – strokovnjak z obravnavanega področja – prejme recenzijski obrazec in anonimizirani prispevek, namenjen za morebitno objavo. V roku, ki ga določi uredništvo, izpolni recenzijski obrazec in pri tem jasno navede, ali prispevek predlaga za objavo. Svojo odločitev tudi utemelji. V predloženi prispevek lahko vnaša svoje pripombe in komentarje, ki avtorju omogočijo, da spozna slabosti oz. napake svojega dela in jih na njihovi osnovi popravi oz. da izboljša kakovost predloženega prispevka. Recenzent si mora prizadevati za prepoznavanje plagiatov.
Recenzent z vsem navedenim uredništvu bistveno pomaga pri odločitvi o objavi predloženega prispevka.

Odstop od opravljanja recenzije

Če recenzent presodi, da ni dovolj usposobljen za oceno predloženega prispevka oz. da recenzije ne bo zaključil v predvidenem času, lahko odstopi od opravljanja recenzije. O tem je dolžan pisno in v čim krajšem času obvestiti uredništvo.

Načelo zaupnosti

Recenzent mora prejete prispevke obravnavati po načelu zaupnosti – gre za zaupne dokumente, ki jih ne sme kazati ali posredovati drugim ter z drugimi o njih razpravljati. Informacije ali ideje, do katerih dostopa med recenziranjem, mora ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist.

Načelo objektivnosti in spoštljivosti

Recenziranje prispevkov mora biti objektivno in spoštljivo do avtorja. Recenzent mora svoja stališča izraziti jasno in utemeljeno, pri tem pa ne sme imeti omalovaževalnega odnosa, ne sme žaliti avtorja ali izražati osebne kritike.

Navedbe virov

Recenzent je dolžan opozoriti na ustrezna objavljena dela, ki jih avtor ni navedel v besedilu. Recenzent mora uredništvo opozoriti na prepoznavanje plagiatorstva ali na njegov sum, torej na večjo podobnosti oz. vsebinsko prekrivanje predloženega prispevka z drugim objavljenim besedilom.

Konflikt interesov

Recenzent ne sme ocenjevati prispevkov v primeru konflikta interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja oz. povezave z avtorjem, organizacijo ali institucijo, iz katere izhaja avtor.

3. DOLŽNOSTI AVTORJEV

Natančnost in zanesljivost zapisanega

Avtor mora poskrbeti, da so v prispevku predstavljeni podatki natančni, verodostojni oz. zanesljivi ter da je možno raziskovanje na podlagi objavljenega tudi ponoviti. Nenatančno ali zavestno napačno navajanje podatkov velja za neetično in nesprejemljivo. Članek mora vsebovati tudi dovolj ustreznih referenc.

Upoštevanje pripomb in komentarjev recenzentov

Glavni in odgovorni urednik avtorja pisno obvesti o mnenju recenzentov. Posreduje mu izpolnjen recenzijski obrazec in morebitne pripombe oz. komentarje, ki jih je potrebno upoštevati, da bo članek objavljiv.

Načelo izvirnost in plagiatorstvo

Avtor je odgovoren za pripravo izvirnega znanstvenega prispevka. Vsi viri (dela, izjave drugih avtorjev ipd.) morajo biti korektno navedeni oz. citirani. Raznovrstno plagiatorstvo (prikazovanje tujega prispevka za svojega, kopiranje in parafraziranje daljših delov tujih prispevkov brez ustrezne navedbe, prisvajanje in izraba rezultatov tujih raziskav ...) je neetično, nesprejemljivo in kaznivo dejanje, ki ga uredništvo revije Slavia Centralis obravnava zelo resno.

Večkratno in hkratno objavljanje

Avtor ne sme objaviti prispevkov, ki opisujejo isto raziskavo, v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Prav tako ne sme istega prispevka hkrati predložiti uredniški presoji drugih revij, saj to velja za neetično in nesprejemljivo ravnanje. V objavo tudi ne sme predložiti besedila, ki je že bilo objavljeno v drugi reviji. Objava nekaterih vrst člankov (npr. prevodov) v več kot eni reviji je možna le izjemoma, če za to obstajajo tehtni razlogi in če se avtor ter uredniki revije s ponovno objavo strinjajo. V tem primeru mora biti prva objava ustrezno omenjena.
Avtorji lahko svoje besedilo (v natisnjeni ali elektronski verziji), prvotno objavljeno v reviji Slavia Centralis, ponovno objavijo zgolj ob navedbi prvotne objave. Avtorji lahko objavljeno besedilo dodajo tudi na osebno spletno stran, oddelčno spletno stran ali na institucionalne repozitorije.

Navedba virov

Avtor mora vedno ustrezno navesti vse vire, ki so vplivali na nastanek njegovega prispevka. Za informacije, ki jih pridobi v pogovoru, korespondenci ali v razpravi z drugimi osebami, mora imeti ustrezna dovoljenja, ki izhajajo iz avtorskih pravic. Prav tako ne sme brez pisnega dovoljenja uporabiti informacij, ki jih je pridobil med zaupnim delom (npr. med recenziranjem).

Avtorstvo prispevka

Avtorstvo je omejeno na sodelavce, ki so znatno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji razprave. Če so k raziskavi v pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oz. jih navesti. Vsi soavtorji morajo soglašati z oddajo prispevka za objavo v reviji Slavia Centralis, morajo biti seznanjeni z mnenjem recenzentov in morajo odobriti končno različico prispevka, ki gre v tisk.

Razkrivanje in konflikt interesov

Vsi avtorji morajo v svojem prispevku razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega besedila. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

Odkritje lastne večje napake v (objavljenih) prispevkih

Če avtor odkrije večjo napako ali nepravilnost v lastnem še neobjavljenem ali že objavljenem prispevku, mora o tem takoj obvestiti glavnega in odgovornega urednika in z njim sodelovati pri popravi ali umiku članka oz. objavi ustrezne izjave.