Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik

Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru, SLO)

Uredniški odbor

Silvija Borovnik (Univerza v Mariboru, SLO; urednica za literarne vede)
Ludvik Karničar (Karl-Franzens-Universität Graz, A; urednik za jezikoslovje)
Jožica Čeh Steger (Univerza v Mariboru, SLO)

Alenka Jensterle Doležal (Univerzita Karlova v Praze, CZ)
Mihaela Koletnik (Univerza v Mariboru, SLO)
Mark Richard Lauersdorf (Univerza v Kentuckyju, USA)
István Lukács (Eötvös Loránd Tudományegyetem, H)
Irena Stramljič Breznik (Univerza v Mariboru, SLO)
Natalia Kaloh Vid (Univerza v Mariboru, SLO)
Božena Tokarz (Uniwersytet Śląski, PL)

Tehnična urednica

Natalija Ulčnik (Univerza v Mariboru, SLO), natalija.ulcnik@um.si 

Uredniški svet

Marc L. Greenberg (Kansas), Gerhard Neweklowsky (Klagenfurt),
Ivo Pospíšil (Brno), Emil Tokarz (Bielsko-Biała)

© Avtorji
SCN izhaja dvakrat na leto.

Naslov uredništva

Slavia Centralis, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor
TRR: 01100-6000020393

Letna naročnina: 12 €, za študente in dijake 8 €
TRR: 01100-6000020393
Cena posamezne številke: 6,80 €
Annual subscription/single issue (outside Slovenia): 24,20 €/13,60 €

Oblikovanje in prelom

Grafični atelje Visočnik

Naklada: 150