Prekmurje Agricultural Terminology in the Dolinsko Region

  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: dialektologija, panonska narečna skupina, prekmursko narečje, poljedelska terminologija, Črenšovci

Povzetek

Dolinska poljedelska terminologija

V prispevku predstavljamo narečno kmetijsko izrazje za poimenovanje kmečkega orodja, pridelkov, dela na polju in v hlevu v govoru Črenšovcev na Dolinskem v Prekmurju. Gre za raziskavo tematsko zamejenega besedišča, zbranega s terenskimi raziskavami s pomočjo tematskih vprašalnic, slikovnega gradiva in pripovedi informatorjev. Zajeto je staro besedje, ki izginja in ki ga pozna le še najstarejša generacija govorcev, pa tudi sodobno besedje, ki ga je na to področje prinesla sodobna tehnika in ki se ga oprijema mlajša generacija govorcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Literatura

France BEZLAJ, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Rada COSSUTTA, 2002: Poljedelsko in vinogradniško izrazje v slovenski Istri. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko and Znanstveno-raziskovalno središče RS.
Michael CLYNE, 1972: Perspectives on language contact. Melbourne: The Hawthorn Press.
Marc GREENBERG, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov. Slavistična revija 41/4, 465–487.
Marija JEŽ, 1997: Iz tkalskega izrazja na Pohorju. Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ed. Marjeta Humar. Ljubljana: ZRC SAZU. 209–216.
Janko JURANČIČ: 1966: O leksiki v panonskih govorih. Panonski zbornik. Ed. Božidar Borko, Franc Zadravec. Murska Sobota: Pomurska založba. 31–41.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
Franc and Vilko NOVAK, 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota: Pomurska založba.
Martina OROŽEN, 2003: Odvisnost narečnega besedišča in načina upovedovanja (izražanja) od spreminjajočega se načina življenja. In: Martina Orožen: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 26). 310–318.
Petar SKOK, 1971–1973: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–3. Zagreb: JAZU.
Marko SNOJ, 1997, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2006: O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku. Slavistična revija 54. 343–349.
Hildegard STRIEDTER TEMPS, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slowenischen. Berlin: Osteuropa-Institut Berlin, Berlin-Dahlem.
Matej ŠEKLI, 2005: Odraz medjezikovnih stikov v poimenovanjih za vaške poklice in dejavnosti v nadiškem narečju. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ed. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 176–181.
Jožica ŠKOFIC, 2007: Terminologija izginjajoče/izginule obrti – sekirarstvo v Kamni Gorici na Gorenjskem. Besedje slovenskega jezika. Ed. Marko Jesenšek. (Zora 50). Maribor: Slavistično društvo Maribor. 214–234.
Peter WEISS, 2006: Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slovarju z etimologijami. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Eds. Mihaela Koletnik, Vera Smole. (Zora 41). Maribor: Slavistično društvo Maribor. 328–335.
Ivan ZELKO, 1982: Historoična topografija Slovenije. Prekmurje do leta 1500. Murska Sobota: Pomurska založba.
Zinka ZORKO, 1998: Narečne prvine v Ivanocyjevem Kalendarju Najszvetejsega szrca Jezusovega (1904–1906). Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. Ed. István Nyomárkay in Stjepan Lukač. Budimpešta: Košičev sklad. 39–59.
Andreja ŽELE, 1996: Voz na Pivškem. Traditiones 25. Ljubljana: SAZU. 337–343.
Objavljeno
2020-10-13
Kako citirati
Koletnik M. (2020). Prekmurje Agricultural Terminology in the Dolinsko Region. Slavia Centralis, 3(1), 18–34. https://doi.org/10.18690/scn.3.1.18–34.2010
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)