Fonološke baze suškega govora – 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka

  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: fonološke baze, suški govor, makedonščina, stara cerkvena slovanščina

Povzetek

Prispevek obravnava fonološke baze suškega govora, ki spada v jugovzhodno narečno skupino makedonskega jezika oz. v sersko-lagadinsko podskupino govorov. Ti govori se danes nahajajo v severnem delu Grčije, ki je bil do leta 1912 del etničnega ozemlja Makedoncev. Slovenski filolog Vatroslav Oblak je v letih 1891/1892 raziskoval narečja severno od Soluna in o njih napisal razpravo Macedonische Studien, v kateri je opisal solunski suški govor. Z glasovnimi refleksi, ki jih je našel v suškem govoru, je podprl svojo teorijo o solunski jezikovni osnovi stare cerkvene slovanščine (1895). Prispevek prinaša najsodobnejše stanje fonoloških baz suškega govora, in sicer 120 let po izidu omenjenega Oblakovega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Literatura

Vanda BABIČ, 2003: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana.
Тодор ЧЕПРЕГАНОВ, 2008: Историја на македонскиот народ. Скопје.
Josef DOBROVSKÝ, 1823: Cyrill und Method der Slawen Apostel. Ein historsch-kritischer Versuch. Prag.
Збигњев ГОЛОМБ, 1960/61: Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско). Македонски јазик, XI–XII, кн. 1–2, 113–182. Скопје: Институт за македонски јазик.
– –, 1962/63: Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско). Македонски јазик, XIii–XIV, кн. 1–2, 173–277. Скопје: Институт за македонски јазик.
Vatroslav JAGIĆ, 1900: Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Wien.
– –, 1913: Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin.
Marko JESENŠEK, 1998: Deležniki in deležja na -č in -ši. (Zora 5). Maribor: Slavistično društvo Maribor.
Bartholomeus KOPITAR, 1836: Glagolita Clozianus. Vindobonae. Ponatis s prevodom: Jerneja Kopitarja Glagolita Clozianus – Cločev Glagolit. Uredil in spremno besedo napisal Jože Toporišič, prevedel Martin Benedik. Ljubljana, 1995.
Mieczysław MAŁECKI, 1934: Dwie gwary macedońskie (Suhe i Wysoka w Soluńskiem) – Teksty. Кrakow.
– –, 1936: Dwie gwary macedońskie (Suhe i Wysoka w Soluńskiem) – Słownik. Кrakow.
Марјан МАРКОВИЌ, 2001. Дијалектологија на македонскиот јазик I. Скопје: Филолошки факултет »Блаже Конески«.
– –, 2007: Дијалектологија на македонскиот јазик II. Скопје: Филолошки факултет »Блаже Конески«.
Franz MIKLOSICH, 1874: Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus Glagolitischen Quellen. Wien.
Vatroslav OBLAK, 1895: Književno poročilo. Zgodovina slovenskega slovstva. I. del. Spisal prof. dr. Karl Glaser. V Ljubljani 1894, 80, XIV, 220, IV. Ljubljanski zvon 15, 237–246, 306–317.
– –, 1896: Macedonische Studien. Wien.
Matej ŠEKLI, 2014: Geolingvistična opredelitev stare cerkvene slovanščine v luči metodologije sodobnega primerjalnega jezikoslovja. Slovenski jezik na stičišču več kultur. Ur. Marko Jesenšek. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna
založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 98–123.
Мария ВАЧЕВА-ХОТЕВА, Славка КЕРЕМИДЧИЕВА, 2000: Говорът на село Зарово, Солунско. София: Мултипринт Еоод.
Божидар ВИДОЕСКИ, 1998: Дијалектите на македонскиот јазик, т. 1. Скопје.
– –, 1999: Дијалектите на македонскиот јазик, т. 2. Скопје.
– –, 2000: Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик. Скопје: МАНУ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hellenic Statistical Authority. Dostopno 13. 4. 2015 na: http://www.statistics.gr/en/
home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fen%
2Fhome%2F&_3_keywords=%CE%A3%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82&_3_groupId=0.

DM Brancoff, 1905: La Macedoine et Population chretienne. Paris. Dostopno 13. 4. 2015 na: http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F6%2F9%2F5%2Fattached-metadata-5d3c137498cf87397083652dec9dfdac_1242889374%2F154547_w.pdf&rec=%2Fmetadata%2F6%2F9%2F5%2Fmetadata-5d3c137498cf87397083652dec9dfdac_1242889374.tkl&do=154547_w.pd f&width=1031&height=728&pagestart=1&maxpage=141&lang=en&pageno=1&pageno top=1&pagenobottom=5.

Lazo MOÏSOV, Sur la question de la minorité nationale macédonienne en Grèce. Dostopno 13. 4. 2015 na: http://archive.is/jd2Qe.
Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Nikolovski G. (2020). Fonološke baze suškega govora – 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka. Slavia Centralis, 9(2), 21–38. https://doi.org/10.18690/scn.9.2.21–38.2016
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)