Bogastvo in revščina v slovenski frazeologiji

  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: revščina, bogastvo, frazemi, slovenščina, analiza

Povzetek

Namen prispevka je prikazati jezikovno podobo revščine in bogastva skozi prizmo frazeološkega gradiva slovenskega jezika, ki je razvrščeno v dve veliki skupini, revščina in bogastvo, vsaka od teh skupin pa na podlagi semantične analize v podskupine. Na podlagi družboslovnega pogleda na oba pojava je postavljena izhodiščna hipoteza, da se revščina v frazemih povezuje s pomanjkanjem denarja, hrane, z izgubo doma ali službe, z dolgovi in životarjenjem, bogastvo pa z izvorom, velikimi količinami denarja, življenjem v izobilju in zapravljivim načinom življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Literatura

Saša BABIČ, 2011: Paremiologija – na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. 27–31.
Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK, 2004: Jezikovna slika negativnih čustev v slovenščini. Kognitivni pristop. Ljubljana: Študentska založba.
Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK, 2020: Uporabnost koncepta ključnih besed kulture pri poučevanju kulturoloških vsebin in razvijanju medkulturne zmožnosti (na primeru vinske leksike). Slavia Centralis 13/1, 115–125.
Dmitrij DOBROVOL′SKIJ, Elisabeth PIIRAINEN, 2002: Simbole in Sprache in Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Bochum: Universtäts-verlag Dr. N. Brockmeyer.
Dmitrij DOBROVOL′SKIJ, Elisabeth PIIRAINEN, 2005: Zur Theorie der Phraseologie. Kognitive un kulturelle Aspekte. Tübingen: Staffenburg Verlag.
Dmitrij DOBROVOL’SKIJ, Elisabeth PIIRAINEN, 2009: Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag.
Melanija Larisa FABČIČ, Elizabeta BERNJAK, 2014: Frazemi in pregovori v stiku. Kulturološki in semantično-pragmatični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko.
Melanija Larisa FABČIČ, 2022: Vida JESENŠEK, 2021: Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie. Slavia Centralis 15/2, 204–206.
Željka FINK, 2005: U džep, iz džepa ili po džepu (Hrvatski frazemi s komponentom džep). Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. Ur. M. Алексеенко, Х. Валтер, M. Дюринг, A. Шумейко. Москва: Эллис Лак. 203–209.
Željka FINK, 2008: Trošimo li do zadnje pare ili lipe (Novčane jedinice u hrvatskoj frazeologiji). Zbornik Riječki filološki dani 7. Ur. Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić. Rijeka: Filozofski fakultet. 463–471.
Anthony GIDDENS, 2007: Sociologija. Zagreb: Globus/Ljubljana: Euroadria.
Gigadfida 2.0. https://www.cjvt.si/en/research/cjvt-projects/gigafida-corpus/ (22. 6. 2023–20. 7. 2023).
Michael HARALAMBOS, Martin HOLBORN: Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS.
Nataša JAKOP, 2022: O izzivih slovenske frazeologije pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Slavistična prepletanja 1. Ur. Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba. 181–196.
Mateja JEMEC, 1999: Človeku dobro dene, če se izrobanti: izražanje jeze v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju in Slovenskem etimološkem slovarju. Jezik in slovstvo 44/6, 229–236.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian Language, Literature and Teaching of Slovenian Language Research Project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Vida JESENŠEK, 2000: Protistava nemške in slovenske frazeologije – fenomen konvergentnosti. Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije 2. Ur. Inka Štrukelj. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 236–247.
Vida JESENŠEK, 2004: Deutsch un Slovenisch im Vergleich. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij. (Zora, 28). Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. 402–466.
Monika KAVALIR, 2015: House nad Home across Cultures. Elope 12/1, 29–47.
Janez KEBER, 2015: Slovar slovenskih frazemov: spletna izdaja. www.fran.si (22. 6. 2023–20. 7. 2023).
Nataliya KHOROZ, 2021: Українська та російська фразеології періоду COVID-19. Slavia Centralis 14/1, 20–36.
Svetlana KMECOVÁ, 2021: Skozi vrata ven, Skozi okno noter: poimenovanja za dele hiše v sestavi slovenskih in slovaških frazemov. Jezikoslovni zapiski 27/2, 103–120.
Mihaela KOLETNIK, Gjoko NIKOLOVSKI, 2020: Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis 13/2, 83–99.
Mira KRAJNC IVIČ, 2019: Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih: besedilnovrstni vidik. Frazeologija, učenje i poučavanje: zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz održane od 19.-21. travnja 2018. godine u Rijeci. Slavofraz 2018 Frazeologija, učenje i poučavanje. Ur. Željka Macan. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 171–184. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2019/06/Slavofraz-2018_FINAL.pdf. (15. 7. 2023).
Erika KRŽIŠNIK, 2005: Frazeologija v luči kulture. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 67–81.
Erika KRŽIŠNIK, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo 53/1, 33–47.
Erika KRŽIŠNIK, Marija SMOLIČ, 1999: Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. Slovenski jezik, literatura in kultura tukaj in zdaj. 35. SSJLK. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 61–80.
Bryan S. TURNER (ur.), 2006: The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.
Vesna MIKOLIČ, 2014: Ključne besede kulture, ključ za razumevanje kultur. Jeziki, literature in kulture v stiku: ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna
založba. 285–298.
Biljana MIRCHEVSKA-BOSHEVA, Gjoko NIKOLOVSKI, 2020: Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo 3/4, 315–337.
Biljana MIRCHEVSKA-BOSHEVA, Gjoko NIKOLOVSKI, 2022: Концептуализација на љубовта во рускиот, македонскиот и во словенечкиот јазик. Slavia Centralis 15/1, 172–189.
Matej METERC, 2019: Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski 25/2, 33–45.
Емилия НЕДКОВА, 2011: Фразеологизмите като знаци в езика на културата (върху материал от български, сръбски и руски език). Русе: Лени Ан. [Emilija NEDKOVA 2011: Frazeologizmite kato znatsi v ezika na kulturata (varhu material ot balgarski, srabski i ruski ezik). Ruse: Leni-An.]
Maja OPAŠIĆ, Nika ČUNOVIĆ, Mateja FUMIĆ, 2014: Bogatstvo i siromaštvo u hrvatskoj frazeologiji. Fluminensia 26/2, 91–103.
Elisabeth PIIRAINEN, 2012: Widespread Idioms in Europe and Beyond. Toward a lexicon of Common Figurative Units. Frankfurt–Berlin: Peter Lang.
Slovar slovenskega knjižnega jezika: spletna izdaja. www.fran.si (22. 6. 2023).
Sinonimni slovar slovenskega jezika: spletna izdaja. www.fran.si (22. 6. 2023).
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2009: Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis 2/2, 63–74.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2014: Zakaj se Slovenci neradi istovetimo s svojo kokoško? Životinje u frazeološkom ruhu: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ur. Ivana Vidović. Zagreb: FF-pres. 23–32.
Veliki splošni leksikon. Elektronska izdaja (zgoščenka). 1997–1998.
Natalija ULČNIK, 2015: Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije. Slavia Centralis 8/1, 105–118. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/814 (20. 7. 2023).
Natalija ULČNIK, 2020: Antonimna razmerja v frazeologiji. Slavistična revija 68/2, 283–297.
Natalija ULČNIK, 2022: Inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani. Slavia Centralis 15/1, 417–419. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1868 (20. 7. 2023).
Melita Aleksa VARGA, Ana KEGLEVIĆ, 2020: Hrvatske poslovice u slavenskome okruženju: određivanje hrvatskoga paremiološkog minimuma i optimuma. Slavia Centralis 13/1, 40–51.
Helmut WENIBERGER, 2012: Kroatisch/Serbisch-Deutsches Phraseologisches Wörterbuch: angeordnet nach semantischen Gruppen. Facultas: Innsbruck.
Anna WIERZBICKA, 1997: Understanding Cultures Through Their Key Words. Oxford: Oxford University Press.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Nikolovski G. (2023). Bogastvo in revščina v slovenski frazeologiji. Slavia Centralis, 16(2), 114-131. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.114-131.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)