Pristopi k poučevanju sklonov pri slovenščini kot drugem in tujem jeziku

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: oblikoslovje, sklon, slovenščina, tuji jezik, učni pristop

Povzetek

Veliko učencem slovenščine kot drugega in tujega jezika, katerih materinščina sodi med analitične jezike, je v izhodišču nejasen koncept sklonov in sklanjatev. Prav zato jim je treba oba pojma približati in pri tem uporabiti učni pristop, ki jim bo omogočil lažje usvajanje sklonov in sklanjatev ter vseh posebnosti, ki se pri tem pojavljajo. V prispevku je na podlagi teoretičnih izhodišč in učne prakse izpostavljen eden izmed možnih pristopov k poučevanju sklonov v slovenščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Literatura

Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK, 2009: Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu (izbrani vidiki). Slavia Centralis 2/2, 75–88.
– –, 2020: Uporabnost koncepta ključnih besed kulture pri poučevanju kulturoloških vsebin in razvijanju medkulturne zmožnosti (na primeru vinske leksike). Slavia Centralis 13/1, 115–125.
Ina FERBEŽAR idr., 2004: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport.
Charles John FILLMORE, 1968: The Case for Case. Universals in Linguistic Theory. Ur. E. Bach, R. T. Harms. New York: Holt, Rinehart, Winston, Inc. 1–88.
Roman JAKOBSON, 1936: Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus. Travaux du Cercle Linguistique de Prague 6. 240–288.
Laura A. JANDA, Steven J. CLANCY, 2002: The Case Book for Russian. Bloomington: Slavica.
– –, 2006: The Case Book for Czech. Bloomington: Slavica.
Zrinka JELASKA idr., 2005: Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Natalia KALOH VID, 2018: Prevajanje pri pouku tujega jezika: poučevanje ruskega jezika s pomočjo angleških literarnih prevodov. Slavia Centralis 11/1, 79–84.
Irina MAKAROVA TOMINEC, 2021: Bikulturni pristop k poučevanju ruščine za Slovence in slovenščine za Ruse. Slavia Centralis 14/1, 137–158.
Janez OREŠNIK, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Semantic roles in Slovene. Ljubljana: SAZU.
Preživetvena raven za slovenščino. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Dostop 17. 9. 2021 na: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/07/IC_Prezivetvena_2016.pdf.
Sanda Lucija UDIER, Milvia GULEŠIĆ-MACHATA, Marica ČILAŠ-MIKULIĆ, 2006: Gramatičko-semantički pristup obradi padeža. Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1/1, 36–48.
Andreja ŽELE, 2012: Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola. Ljubljana: Založba ZRC.
Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Ulčnik N., & Nikolovski G. (2021). Pristopi k poučevanju sklonov pri slovenščini kot drugem in tujem jeziku. Slavia Centralis, 14(2), 216–231. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.216–231.2021

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>