Uvodnik

Pred vami je revija ANALI PAZU HD. Gre za znanstveno revijo, namenjeno objavi člankov s področja družboslovja in humanistike. Posebna pozornost bo namenjena člankom, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom. Kljub temu, da gre za prvo številko, ima revija svojo zgodovino. Že od leta 2011 v okviru Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU) izhaja revija ANALI PAZU. Vse do leta 2014 je ta revija vključevala članke z vseh področij znanosti, tudi iz področja družboslovja in humanistike. Z letošnjim letom se je revija ANALI PAZU omejila le na naravoslovje, tehniko in medicino, področji humanistike in družboslovja pa sta dobili svoj prostor v reviji ANALI PAZU HD. Vsebinsko torej lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa se nadaljuje v posebni reviji ANALI PAZU HD.

Pričujoča številka prinaša pet znanstvenih prispevkov, ki segajo na različna znanstvena področja. Prvi se nanaša na inovativnost proizvodnih podjetij v Sloveniji. Avtorji predstavljajo rezultate svojih anketnih raziskav, pri tem pa med drugim ugotavljajo, da se proizvodna podjetja zavedajo pomena inoviranja.

Drugi prispevek obravnava prebivalstveno politiko Slovenije na njeni poti iz druge Jugoslavije v samostojnost in naprej v EU. Avtor meni, da bo potreben miselni preskok od pasivnega prilagajanja intenzivnim demografskim spremembam k aktivnemu oblikovanju dolgoročno vzdržnega obnavljanja prebivalstva.

Namen tretjega prispevka je bil študija primera varnosti v Občini Puconci z uporabo metode kartiranja kriminalitete. Avtorji ugotavljajo, da je Občina Puconci relativno varna občina, s povprečno 3-krat nižjo stopnjo kriminalitete v primerjavi z državno ravnijo.

V četrtem prispevku avtorica obravnava frazeme, ki ubesedujejo t.i. etnične stereotipe, v ospredju analize pa so frazemi z negativno konotacijo in vprašanje, katerim jezikovnokulturnim skupnostim pripisuje negativne lastnosti nemška in katerim slovenska frazeologija.

V zadnjem prispevku pa avtorica analizira tri najpomembnejše predstavnike ene od najzanimivejših filozofskih šol kitajske antike - Šole imen ali Šole nomenalistov, pri čemer skuša preseči na zahodu še vedno razširjene predsodke o tem, da je antična kitajska filozofija temeljila zgolj na moralnih in proto-teoloških diskurzih.

Ob izidu prve številke želim, da bi revija ANALI PAZU HD našla svoje mesto v svetu znanstvenih revij, da bi jo avtorji prepoznali kot prostor za objave aktualnih, vznemirljivih znanstvenih izsledkov, strokovna javnost pa kot pomemben vir informacij.

Srečno, ANALI PAZU HD!

dr. Darja Senčur Peček

odgovorna urednica

Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

Objavljeno: 2022-03-15