Etika znanstvenega komuniciranja

Zaveza ANALI PAZU HD temelji na smernicah COPE in obstoječih politikah Elsevier. Naša ključna pričakovanja in odgovornosti urednikov, vrstnikov, avtorjev in založnika so določena v nadaljevanju.

  • Dolžnosti urednikov: odločiti, kateri članki, predloženi reviji, so primerni za objavo. Pri sprejemanju odločitev o sprejetju rokopisa se lahko uredniki posvetujejo z uredništvom ali pregledovalci; vedno ravnati na ljub in uravnotežen način in obravnavati članke samo o njihovih akademskih zaslugah, ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnično poreklo, državljanstvo ali politično filozofijo avtorjev; izključevanje komercialnih potreb iz ogrožanja intelektualnih standardov; ne sme razkriti nobenih informacij o predloženem rokopisu nikomur, razen ustreznemu avtorju, recenzentom, potencialnim recenzentom, drugim uredniškim svetovalcem in založniku; vedno je pripravljen objaviti popravke, pojasnila, in opravičila, kadar je to potrebno; sprejeti razumno odzivne ukrepe, ko so bile predložene etične pritožbe v zvezi s predloženim rokopisom ali objavljenim papirjem v skladu s politikami in postopki založnika. Vso komunikacijo z avtorjem, povezano s pritožbami, je treba zabeležiti in dokumentirati.
  • Naloge avtorjev: zagotoviti, da so predložili povsem izvirna dela in potrditev, da njihov rokopis ni bil predhodno objavljen, sprejet ali obravnavan za objavo drugje. Vsi viri morajo biti ustrezno navedeni s strani avtorjev in ustrezna sklicevanja za vsa dela tretjih oseb, ki so vključena v rokopis, in tako zagotoviti, da se prepreči plagiat v vseh njegovih oblikah. Rokopis mora vsebovati dovolj podrobnosti in sklicevanja, ki drugim dovoljuje, da ponovijo delo. Goljufive ali zavesti netočne izjave so nesprejemljive; nemudoma obvesti urednika ali založnika revije, ko se odkrije znatna napaka ali netočnost v svojem objavljenem delu, ter nemudoma potepta ali popravi papir ali uredniku predloži dokaze o pravilnosti izvirnega papirja; v rokopisu razkrijejo morebitno navzkrižje interesov (kot so nepovratna sredstva, zaposlovanje, svetovanja, honorarja, patentne prijave/registracije in drugi), ki bi lahko vplivali na rezultate ali razlago njihovih raziskav, predstavljenih v dokumentu; da bi se zagotovilo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z ustreznimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter da jih je ustrezna institucija odobrila, kadar delo vključuje uporabo človeških predmetov. Vključiti je treba izjavo, ki priča, da je bilo pridobljeno soglasje za poskuse s človeškimi subjekti; priznati publikacije, ki so bile vplivne pri določanju narave sporočenega dela. Zasebno pridobljenih informacij, kot v pogovoru, korespondenci ali razpravi s tretjimi osebami, se ne sme uporabljati ali poročati brez izrecnega, pisnega dovoljenja vira. Informacije, pridobljene med zaupnimi storitvami, kot so sodni rokopisi ali vloge za izdajo nepovratnih sredstev, se ne smejo uporabljati brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, vključenega v te storitve.
  • Dolžnosti recenzentov: pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev in izboljšanju kakovosti rokopisa; obvesti urednika, če recenzent meni, da ni kvalificiran za pregled raziskav, sporočenih v rokopisu, ali ve, da bo njegov takojšnji pregled nemogoč; za obravnavanje vseh rokopisov, prejetih v pregled, kot zaupnih dokumentov. Če jih ne želite pokazati ali o njih razpravljati z drugimi, razen kot jih je odobril urednik; objektivno pregledati rokopis in jasno izraziti svoja stališča s podpornim argumentom. Izogibati se je treba osebni kritiki recenzenta; opredeliti ustrezno objavljeno delo, ki ga avtorji niso navedli, in opozoriti urednika na katero koli objavljeno ali predloženo vsebino, ki je bistveno podobna vsebini v pregledu.
  • Dolžnosti založnikov: izdajatelj zagotovi, da se nanašajo na zgoraj navedena načela in standarde in jih vzdržuje.
  • Postopki za obravnavanje neetičnih vedenj. Vsi lahko urednike in/ali uredništvo kadarkoli obvestijo o domnevnem neetičnem vedenju ali kakršnem koli ravnanju, tako da dajo zadostne informacije in dokaze za začetek preiskave. Vse obtožbe bodo obravnavane resno in obravnavane na enak način.

Zavrnitev odgovornosti. Ne uredniki niti uredništvo ne odgovarjata za izražena mnenja, stališča avtorjev in vsebino objavljenih rokopisov v reviji. Izvirnost, lektoriranje rokopisov in napak so izključno odgovornost posameznih avtorjev. Vsi rokopisi, predloženi v pregled in objavo v reviji, so pod dvojno slepimi pregledi pristnosti, etičnih vprašanj in koristnih prispevkov. Odločitve recenzentov so edino orodje za objavo v reviji in bodo končne.

Smernice za poročanje:

Povezava do standardov poročanja o raziskavah, kot so standardi mreže EQUATOR: https://www.equator-network.org/toolkits/selecting-the-appropriate-reporting-guideline/ 

Bela knjiga o etiki objave:

Povezava do priporočil svetovnih uredniških združenj, kot je Svet urednikov znanosti: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/publication-ethics/