Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Register in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil objavljen drugje, niti ni v procesu objavljanja v drugi publikaciji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Prispevek je pripravljen v skladu z Navodili za avtorje.
  • Za posredovani prispevek so urejena soglasja imetnikov avtorskih pravic za uporabo gradiva, povsod tam, kjer je bilo to potrebno.
  • Posredovani prispevek vsebuje dovolj podrobnosti in referenc, da lahko drugi ponovijo delo.
  • Raziskava ustreza vsem veljavnim standardom etike v eksperimentiranju in integriteti v raziskovanju.
  • Avtorji smo se držali zahtev glede objave, da je poslano delo izvirno, ni plagiat in ni objavljeno drugje - lažne ali zavestno netočne izjave pomenijo neetično ravnanje in so nesprejemljive. Avtorji zagotavljamo, da so naša dela povsem izvirna dela, in če je/smo uporabil delo in/ali besede drugih, sem/smo ustrezno citirali ali povzeli in navedbe v prispevku natančno odražajo posameznikov prispevek k raziskovanju.

Smernice za avtorje

Se zanimate za oddajo prispevka v revijo Anali PAZU HD?
Priporočamo, da si ogledate stran O reviji , kjer boste izvedeli vse o politikah in smernicah revije Anali PAZU HD ter stran Prispevki - Navodila za avtorje. Avtorji se morate pred oddajo prispevkov registrirati kot uporabniki spletišča revije ali, če ste že registrirani, se lahko le prijavite in pričnete s postopkom oddaje prispevka.

Navodila za oblikovanje besedila
Pri pripravi besedila prispevka upoštevajte naslednja navodila:
1. Tipkopis oddajte kot dokument v programu Microsoft Windows. Nabor pisave je Times New Roman, velikost črk 12 za osnovno besedilo in 10 za povzetka v slovenskem in angleškem jeziku, literaturo in citate, če so daljši od treh vrstic, razmik med vrsticami pa je 1,5. Velikost pisave v tabelah in naslovih tabel ter  grafov je 10; razmik med vrsticami pa enojni. Širina tabele naj ne presega 12,5 cm. Besedilo naj bo obojestransko poravnano. Vodilni naslovi naj bodo zapisani krepko, prvi podnaslovi ležeče, drugi podnaslovi pa navadno. Naslovov in strani ne številčite in ne uporabljajte velikih tiskanih črk.
2. Besedilo prispevka naj ne presega 38.000 znakov s presledki, vključno s povzetki, literaturo in ključnimi besedami.
3. Naslov prispevka naj ne presega 15 besed in naj bo v slovenskem in angleškem jeziku.
4. Prispevek naj ima na začetku povzetek v slovenskem jeziku ter njegov prevod v angleškem jeziku (oziroma obratno) in naj ne presega 100 besed. Za povzetkom naj bo 5 ključnih besed. Poleg povzetkov naj prispevek na koncu prispevka, pred literaturo, vsebuje daljši povzetek (500-700 besed) v angleščini, če je članek napisan v slovenščini.
5. V prispevku ne uporabljajte ne sprotnih ne končnih opomb.
6. Vire navajajte v skladu s standardom APA (American Psychological Association). V seznam literature vključite samo v tekočem besedilu navedene vire, ki jih uredite po abecednem vrstnem redu.
7. V posebnem dokumentu pošljite naslednje podatke: ime in priimek, akademski naziv, organizacijo, kjer so avtorji zaposleni, elektronski naslov, naslov bivališča in naslov prispevka.

Primeri navedbe uporabljene literature
Knjige:
priimek, začetnica imena avtorja, leto izida, naslov, kraj, založba.
Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Članek v reviji: priimek, začetnica imena avtorja, leto izida, naslov prispevka, ime revije, letnik, številka, strani.
Planinšec, J. (2002). Športa vzgoja in medpredmetne povezave v osnovni šoli. Šport, 50 (1), 11-15.

Prispevki v zbornikih: priimek, začetnica imena avtorja, leto izida, naslov prispevka, podatki o knjigi ali zborniku, kraj, založba.
Fošnarič, S. (2002). Obremenitve šolskega delovnega okolja in otrokova uspešnost. V M. Juričič (ur.), Šolska higiena: zbornik prispevkov (str. 27-34). Ljubljana: Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino SZD.

Vključevanje reference v tekst: če gre za dobesedno navedbo, napišemo v oklepaju priimek avtorja, leto izdaje in stran (Lipovec, 2005, str. 9), če pa gre za splošno navedbo, stran izpustimo (Lipovec, 2005).