Uredniška politika

O reviji. Revija ANALI PAZU HD je mednarodno recenzirana znanstvena periodična publikacija, z mednarodnim uredniškim odborom in odprtim dostopom (Open Access Journal).  Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov z družboslovno in humanistično vsebino ter tako seznanjanje predvsem strokovne javnosti z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju člankov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom ter manjšinami. Jedro revije predstavlja znanstveni članek. Posamezna številka revije obsega najmanj 80% recenziranih znanstvenih člankov. Revija ANALI PAZU HD izhaja od leta 2015. Začetki znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike sicer segajo že v leto 2011, ko je začela izhajati revija ANALI PAZU, ki je vse do leta 2014 vključevala tudi prispevke iz omenjenih dveh ved. Vsebinsko tako lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa nadaljevalo v posebni reviji ANALI PAZU HD.

Revija Anali PAZU HD izhaja dvakrat letno.

Članki revije Anali PAZU HD so indeksirani v Digitalni knjižnici Slovenije Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana in arhivirani v Repozitoriju NUK.

Strokovni pregled

  • Pri recenziranju in objavi upoštevamo najvišje založniške in akademske etične standarde.  
  • Uredništvo revije zagotavlja, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani. Recenzije opravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prispevek obravnava.
  • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka odloča odgovorni urednik na podlagi ocene recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva. Na presojo primernosti prispevka nimajo nobenega vpliva narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično prepričanje ali katerakoli druga osebna okoliščina avtorja.
  • Člani uredništva ne smejo razkriti vsebine v objavo prejetega prispevka nikomur drugemu razen recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, ki so prav tako zavezani k spoštovanju zaupnosti vsebin.
  • Člani uredništva in drugi, ki se seznanijo z vsebino prispevka  ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo brez izrecnega soglasja avtorja.

Obveznosti recenzentov

  • Recenzenti morajo prejete prispevke obravnavati kot zaupne in ne smejo njihove vsebine kakorkoli posredovati drugim. Brez izrecnega soglasja avtorja ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo. 
  • Recenzenzija mora biti opravljena objektivno. Ugotovitve morajo biti izražene jasno in argumentirano.
  • V kolikor recenzent presodi, da za opravo recenzije ni dovolj usposobljen mora to sporočiti uredništvu in od recenzije odstopiti. 

Preverjanje podobnosti vsebine člankov

Vsi predloženi rokopisi se pregledajo s programsko opremo DPV - Detektor podobnosti vsebin proizvajalca  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in z drugimi viri, da se preveri, ali obstajajo prekrivanja ali podobno besedilo v prej objavljenih člankih. Za angleška besedila uporabljamo program iThenticate.

Smernice za poročanje:

Povezava do standardov poročanja o raziskavah, kot so standardi mreže EQUATOR: https://www.equator-network.org/toolkits/selecting-the-appropriate-reporting-guideline/ 

Bela knjiga o etiki objave:

Povezava do priporočil svetovnih uredniških združenj, kot je Svet urednikov znanosti: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/publication-ethics/