Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in položaj drugega

  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenska književnost, Srednja Evropa, dvojezičnost, dvokulturnost, medkulturnost, transkulturnost

Povzetek

Članek obravnava položaj slovenske književnosti v srednjeevropskem prostoru z vidika drugega in drugačnega. Slovenci smo v preteklosti živeli v delih držav, v katerih smo imeli podrejen in nepriznan nacionalni status, podobno kot nekateri drugi srednjeevropski narodi. Pisanje v slovenščini je pomenilo odločitev za »položaj drugega«, kar je pomenilo manjvrednega in intelektualno nezadostnega. Ko pa se je slovenska književnost vzpostavila, je status drugačnosti v slovenskem prostoru dobilo npr. nemško pisanje. V sodobnem času se uveljavlja spoznanje o tem, da moramo v literarni zgodovini upoštevati tudi dela vseh tistih, ki so na Slovenskem ustvarjali v drugih jezikih. V literarni kanon tako vključujemo tudi ustvarjalce in ustvarjalke s t. i. dvojnimi literarnimi in jezikovnimi identitetami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Literatura

Doris BACHMANN MEDICK, 2006: Cutural Turn. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Hamburg.
Silvija BOROVNIK, 1995: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač.
– –, 2001: Pripovedna proza. Slovenska književnost III. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: Cankarjeva založba. 145–201.
– –, 2012: Književne študije. O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor. Zora.
– –, 2017: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti. Maribor. Zora.
Franca BUTTOLO, Irena SELIŠNIK, Jožica ČEH STEGER, Aleksander BJELČEVIČ, 2017: Skrivnost Fanny Hausmann. Maribor: Aristej.
Ivan CANKAR, 1976: Slovenci in Jugoslovani. Očiščenje in pomlajenje. Ljubljana: DZS. 91–100.
Jožica ČEH STEGER, Simona PULKO, Melita ZEMLJAK JONTES, ur., 2018: Ivan Cankar v medkulturnem prostoru. Ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
Arianna DAGNINO, 2015: Transcultural Writers and Novels in the Age of Global Mobility. West Lafayette: Purdue University Press.
Aleš DEBELJAK, 2004: Evropa brez Evropejcev. Ljubljana: Založba Sophia.
Itamar EVEN-ZOHAR, 1990: Polysystem Studies. Poetics Today 11/1 (posebna št.), 36–40.
– –, 1997: Factors and dependencies in culture: A revised outline for polysytem culture research. Canadian Rewiew of Comparative Literature 24/1, 15–34.
Paul GILROY, 2004: »Der Black Atlantic«. Haus der Kulturen der Welt. Berlin. 12–32.
Meta GROSMAN, 2004: Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Miran HLADNIK, 2016: Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino. Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. (52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture). 46–53.
Alenka JENSTERLE DOLEŽAL, 2017: Ključi od labirinta. O slovenski poeziji. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.
– –, 2019: Konstrukcija ženskih spolnih vlog in stil pripovedovanja v romanu Windlichter des Todes (Svetlikanje v mraku) Alme M. Karlin. Sprache und Stil im Werk von Alma Karlin. Jezik in slog v delih Alme Karlin. Language and Style in the Work of Alma M. Karlin. Ur. Vida Jesenšek, Horst Ehrhardt. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 131). 65–81.
Vida JERAJ, 1935: Izbrano delo: Vida Jerajeva. Ur. Marja Boršnik. Ljubljana: Ženska založba Belo-modre knjižnice.
Marko JESENŠEK, 2016: Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
Vida JESENŠEK, Horst EHRHARDT (ur.), 2019: Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin. Jezik in slog v delih Alme M. Karlin. Language and Style in the Work of Alma M. Karlin. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 131).
Alma KARLIN, 2007: Moji zgubljeni topoli. Ljubljana: Mladinska knjiga; Celje: Muzej novejše zgodovine.
– –, 2010: Sama. Ljubljana: Založba Sanje.
– –, 1931/2018: Ein Mensch wird. Auf dem Weg zur Weltreisenden. Berlin: AvivA.
Dorothee KIMMRICH, Schamma SCHAHADAT (ur.), 2012: Kulturen in Bewegung. Beitrage zur Theorie und Praxis der Transkulturalitat. Bielefeld: Transcript Verlag.
Seta KNOPP, 2012: Lili Novy (1885–1958). Slovenska pesnica. Pozabljena polovica. Ur. Alenka ŠELIH idr. Ljubljana: Založba Tuma. 207–211.
Krištof Jacek KOZAK, 2010: Literatura in medkulturnost. Razprave o medkulturnosti. Ur. Mateja SEDMAK, Ernest ŽENKO. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 129–142.
Lev KREFT, 2016: Razdvojenost v drugosti: slovenstvo med narodi. Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. (52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture). 79–86.
Jurij LOTMAN, 2010: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur. Ur. Susi K. Frank, Cornelia Ruhe, Alexander Schmitz. Frankfurt am Main.
Marina LUKŠIČ HACIN, 1999: Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.
Katja MIHURKO PONIŽ, 2003: Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta.
Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK, 2017: Igor Šentjurc, ein begnadeter Fabulierer. Spiegelungen: Zeitschrift fur deutsche Kultur und Geschichte Sudosteuropas. Zv. 1. 251–256.
Irena NOVAK POPOV (ur.), 2004: Antologija slovenskih pesnic 1. Ljubljana: Založba Tuma.
– – (ur.), 2005: Antologija slovenskih pesnic 2. Ljubljana: Založba Tuma.
– – (ur.), 2007: Antologija slovenskih pesnic 3. Ljubljana: Založba Tuma.
Lili NOVY, 1959: Oboki. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– –, 1985: Goreče telo. Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1998: Temna vrata. Reprint leta 1941. Ljubljana: Samozaložba, D. Petek.
Denis PONIŽ, 1985: »Med temnimi vrati svetle zvezde poezije«. Goreče telo. Ljubljana Mladinska knjiga.
Siegfried J. SCHMIDT, 1995: Vse izgublja svojo drugačnost. Intervju Neve Šlibar. Razgledi, 3/3, 4–9.
Alenka ŠELIH, Milica GABER ANTIĆ, Alenka PUHAR, Tanja RENER, Rapa ŠUKLJE, Marta VERGINELLA (ur.), 2007: Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Založba Tuma in SAZU.
Marta VERGINELLA (ur.), 2017: Slovenka. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Natascha VITORELLI, 2007: Frauenbewegung um 1900. Uber Triest nach Zagreb. Wien: Locher.
Janja ŽITNIK SERAFIN, 2008: Večkulturna Slovenija. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU.
Objavljeno
2020-11-08
Kako citirati
Borovnik S. (2020). Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in položaj drugega. Slavia Centralis, 13(2), 134–148. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.134–148.2020