Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prekmurski jezik, protestantizem, pesmarice, Franc Temlin, Števan Küzmič, Mihal Bakoš, Števan Sijarto, Mihal Barla, Janoš Kardoš

Povzetek

V članku so prikazane prekmurske tiskane protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša. Prekmurski protestanti so v tiskanih pesmaricah nadaljevali tradicijo prekmurskega rokopisnega obdobja, predvsem Martjanske pesmarice I, najstarejše ohranjene prekmurske rokopisne pesmarice. Stare prekmurske pesmi, ki so ohranjene v številnih rokopisnih pesmaricah ‒ Škafar (1978) jih v Bibliografiji prekmurskih tiskov navaja 61 ‒, so prekmurski protestanti vključevali v tiskane pesmarice, jih jezikovno popravljali in širili med Slovenci v Prekmurju ter tako vplivali na nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Literatura

Jan Andrea BERNHARD, 2011: Die Bedeutung der Magnatenhöfe für die Reformation in Slowenien und Kroatien. Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji: v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ur. Kozma Ahačič in Petra Testen. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53–72.
Josip DRAVEC, 1957: Glasbena folklora Prekmurja. Pesmi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Andrej FEKONJA, 1892: Književnost ogrskih Slovencev. Dom in svet 4, 172–176.
Janoš FLISAR, 1925: Prekmurja znameniti evang. moʼzje. Szijártó Stevan. (1765–1833. IX. 10). Düsevni liszt: mejszecsne verszke novine (20. 05. 1925), 3/6, 70.
Josip GRUDEN, 1914: Starine železnih in salajskih Slovenov. Fragment iz zgodovine ogrskih Slovencev. Objavil in opombe pridejal dr. Josip Gruden. Časopis za zgodovino in narodopisje 1914/11, 93–154.
Marko JESENŠEK, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Zora 90).
– –, 2018: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Maribor: Univerzitetna založba. (Zora 129).
– –, 2019 (v tisku): Prekmurski (knjižni) jezik. Nastopno predavanje. Ljubljana: SAZU.
Franci JUST, 2017 (SBL): Berke, Blaž (1754–1821). Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
Jožef KOŠIČ, 1992: Starine Železnih ino Salaskih Slovenov. Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Izbor del. Ur. Marija Bajzek. Budimpešta. 149–178.
Franc KUZMIČ, 2006: Prekmurski protestanti v 18. stoletju in njihva izselitev v artikularne kraje na Madžarskem. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 5/10, 74–79.
– –, Pertoča – utrinki iz zgodovine. http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva­ -pomurja/nasi-kraji/pertoca.
Vilko NOVAK, 1974: Prekmurske rokopisne pesmarice. Jezik in slovstvo 6/7, 212–217.
– –, 1976: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
– –, 1995: Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjânski pesmarici I. Slavistična revija 43/3, 267–275.
Vilko NOVAK (ur.), 1997: Martjanska pesmarica. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.
Marjeta PISK, 2018: Zbirke »mrtvečih pesmi«: iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno? Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. (Obdobja 37). Ur. Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 25–32.
Božidar RAIĆ, 1869: Prekmurski knjižniki pa knjige. Letopis matice Slovenske za leto 1869. Ur. E. H. Costa. Ljubljana: Matica Slovenska. 57–84.
– –, 1878: Oroslav Caf. Letopis matice Slovenske za leto 1878, III. in IV. del. Ur. J Bleiweis. V Ljubljani: Matica Slovenska. 72–101.
Branko REISP, 1974: Prva v Ljubljani natisnjena slovenska knjiga. Jurij Dalmatin, Jezus Sirah. Monumenta litterarum slovenicarum. Ur. Alfons Gspan. Faksimile. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1993: Prvi (protestantski) tiskar na slovenskem Janez Mandelc. Zgodovinski časopis 47/4, 509–514.
Klaudija SEDAR, 2015: Ustanovitev evangeličanskih cerkvenih občin Puconci, Križevci in Hodoš po Tolerančnem patent. Zgodovinski časopis 69/1–2, 88–110.
– –, 2016: Kulturnozgodovinska preteklost dolnjega Prekmurja v zgodnjem novem veku. Anali PAZU HD 2/2, 73–83.
Jožef SMEJ, 1980: Nagrobni napis Števana Küzmiča. Stopinje, 119–128.
– –, 2005: O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893. Slavistična revija 53/2, 211–227.
– –, 2008: Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov. Slavistična revija 3, 399–408.
Marijan SMOLIK, 2011: Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja. Druga, elektronska, pregledana izdaja. Uredil Matija Ogrin. Elektronska besedilna zbirka (eBZ): Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Odsek za tehnologije znanja IJS. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW/.
Ludvik SOVIČ, 2012: Janoš Kardoš – njegovo delo in pomen. Lubi Slovenci. Glasilo za člane društva 7, 25–29.
Franc ŠEBJANIČ, 1979: Slovenski obrednik Mihaela Bakoša. Murska Sobota: Pomurska založba.
Ivan ŠKAFAR, 1970: Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku. Kronika 18/1, 39–43.
– –, 1971 (SBL): Szmodis, Jožef. Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè–Švikaršič. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
– –, 1978: Bibliografija Prekmurskih tiskov od 1715 do 1918. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
– –, 1991 (SBL): Županek, Mihael (1830–1905). Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Ur. Jože Munda et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
Ivan ŠKAFAR, Vilko NOVAK, 1971 (SBL): Szijárto, Štefan (1765–1833). Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Janko ŠLEBINGER, 1925 (SBL): Barla, Mihal (1777–1824). Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.
– –, 1928 (SBL): Kardoš, Janoš (1801–1873). Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.
Ivan ZELKO, 1958: Statistika prebivalstva v Prekmurju l. 1698. Kronika 6/2, 85–93.
– –, 1983: Gradivo za prekmursko zgodovino. Acta Ecclesiastica Sloveniae 5, 227–325.
– –, 1996: Zgodovina Prekmurja. Izbrane razprave in članki. Ur. Vilko Novak. Murska Sobota: Pomurska založba.
Objavljeno
2020-11-06
Kako citirati
Jesenšek M. (2020). Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša. Slavia Centralis, 12(1), 239–262. https://doi.org/10.18690/scn.12.1.239–262.2019
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>