Trubarjev gmajn jezik kot osnova za prvo slovensko knjižno normo

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Povzetek

Osnova za knjižni gmajn jezik je živa govorica, ki jo je Trubar poznal iz dolenjskih krajev, nadgradil pa jo je z gorenjščino in ljubljanskim govorom. Gmajn jezik je sopomenka za kranjski jezik, ki je prepoznaven po splošni razumljivosti, hkrati pa gre za jezikovni kompromis, tj. skupni imenovalec osrednjeslovenskega knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Literatura

Kozma AHAČIČ, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana.
Mihael GLAVAN, 2008: Trubarjev album. Romanje s Trubarjem. Ljubljana.
France KIDRIČ, 1951: Primož Trubar. Ljubljana.
Majda MERŠE, 1990: Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove Zaveze. Razprave. Ljubljana, 163–179.
– –, 2005: Trubar v Škrabčevem jezikoslovju. Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh: Škrabčeva misel V: zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica, 49–69.
France NOVAK, 2000: Vloga protestantizma pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika. Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Petanjci, Ljubljana, 213–229.
Martina OROŽEN, 1996: Trubarjev jezikovni nazor in njegov knjižni koncept v obrednih besedilih. Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 114–129.
– –, 1996a: Kreljev jezikovni koncept. Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 170–187.
– –, 1996b: Slovnična in besediščna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu Biblije (1584–1784–1802). Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 251–269.
Breda POGORELEC, 1984: Novi pogledi na slovenski knjižni jezik. Protestantismus bei den Slowenen – Protestantizem pri Slovencih. Wien, 181–208.
Jože RAJHMAN, 1977: Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarno-zgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav. Ljubljana.
– –, 1986: Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana.
– –, 1986a: Trubarjev svet. Trst.
Jakob RIGLER, 1965: Osnove Trubarjevega jezika. JiS. 161–172.
– –, 1968: Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana.
Mirko RUPEL, 1962: Primož Trubar: življenje in delo. Ljubljana.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana.
Objavljeno
2020-10-08
Kako citirati
Jesenšek M. (2020). Trubarjev gmajn jezik kot osnova za prvo slovensko knjižno normo. Slavia Centralis, 1(2), 5–14. https://doi.org/10.18690/scn.1.2.5–14.2008
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>