Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenski učni jezik, univerza, šolstvo, sporazumevanje, nemškutarstvo, ilirizem, jugoslovenarstvo, anglizacija

Povzetek

Prispevek predstavlja vpliv nemškutarstva, ilirizma, jugoslovenarstva in anglizatorstva na slovenski učni jezik. Predstavljen je Cankarjev pogled na rabo tujega jezika v izobraževanju in razmere v slovenskem visokem šolstvu po letu 2016, ko je bila zavrnjena sprememba jezikovnega člena Zakona o visokem šolstvu, da bi angleščina postala nadomestni učni jezik na slovenskih univerzah. Cankar posredno sporoča slovenski uni-eliti, da je potrebno predavati v maternem jeziku in da ima slovenščina prihodnost. V imenu t. i. internacionalizacije so predstavljena nova prizadevanja za anglizacijo slovenskega visokega šolstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Literatura

France BERNIK, 1973: Odlomek iz cankariane. Sodobnost 21/7, 617–623.
Silvija BOROVNIK, 2016a: Internacionalizacija, nova kvaliteta visokega šolstva z odpovedovanjem slovenščini?. Delo 58/188, 88 (13. 8. 2016).
– –, 2016b: »Strela skrtačena, to pa je internacionalizacija!« Slovenščina na univerzi. Vračamo se k preizkušenim modrostim iz Butal. Delo 58/263 (12. 12. 2016).
Maja BUČAR, Paresa MARKIANIDOU, Erika VAIGINIENE, 2017: Analytical background Report, Specific Support to Slovenia, Horizon 2020 Policy Support Facility. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Ivan CANKAR, 1975: ZD 29 = Zbrano delo 29. Ur. Anton Ocvirk. Knjigo pripravil in opombe napisal Jože Munda. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
– –, 1976: ZD 25 = Zbrano delo 25. Ur. Anton Ocvirk. Knjigo pripravila in opombe napisala
Dušan Voglar in Dušan Moravec. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Marko JESENŠEK, 2014: Slovenščina kot učni jezik na slovenskih univerzah. Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. 42–49.
– –, 2016: Slovenski jezik v visokem šolstvu in kulturi. Maribor: Univerzitetna založba. (Zora, 117).
– –, 2017: Slovenščina kot jezik znanosti in visokega šolstva. Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 38–39 Dostopno 10. 7. 2018 na http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/resolucija_o_nacionalnem_programu_za_jezikovno_politiko_20192023/
Monika KALIN GOLOB, Marko STABEJ, Mojca STRITAR, Gaja ČERV, 2012: Primerjalna
študija o učnem jeziku v visokem šolstvu v Republiki Sloveniji in izbranih evropskih državah. Dostopno 10. 7. 2018 na http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ Slovenski_jezik/FDV_-_ucni_jeziki_v_visokem_solstvu.pdf.
Gonzalo LEON, Helmut GASSLER, Tiina Maria VIHMA-PUROVAARA, Veerle LORIES, 2017: Specific Support to Slovenia. Working Document. Horizon 2020 Policy Support Facility. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
SN = Slovenski narod, 1874: Karel Dežman. Slovenski narod 7/81 (11. april 1874), 1.
Marko SNOJ, 2014: Razmišljanje o jeziku visokega šolstva in znanosti v Sloveniji. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae. Ljubljana: SAZU. 13–16.
SSKJ II, 1985 = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Dušan ŠKODIČ, 2014: Najhujši narodni odpadnik svojega časa. Planinski vestnik 114/5, 11–12.
Ludvik TOPLAK, 1999: 140 let visokega šolstva v Mariboru. Ur. Ludvik Toplak. Maribor: Univerza.
Janez TRDINA, 1989: Aleksander Hudovernik: Spomini na Janeza Trdino. III. Iz Trdinove korespondence. 1. Pisma dr. Pavlu Turnerju. Ljubljanski Zvon 13/7, 348–354.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2007: Slovenščina kot jezik znanosti in univerze – da ali ne. Jezikoljubni cvetober. Dostopno 10. 7. 2018 na https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/cvetober/jezikoljubni-cvetober-odzivi-in-polemike.
C. Z., 1983: »Kaj je tebe treba bilo … ali Skupna jedra.« Sodobnost 31/10, 930–941.
Andreja ŽELE, 2018: Visoko šolstvo. Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ur. Nataša Gliha Komac in Polonca Kovač. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC. 54–55.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Jesenšek M. (2020). Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. Slavia Centralis, 11(2), 105–118. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.105–118.2018
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>