The Slovenian Language, Literature and Teaching of Slovenian Language Research Project

  • Marko Jesenšek University of Maribor, Faculty of Arts
Ključne besede: razvoj slovenskega jezika, jezikovna politika in načrtovanje, dialektologija, slovenska slovnica in slovaropisje, slovenska književnost, večkulturnost in medkulturnost, didaktika jezika in književnosti

Povzetek

RAZISKOVALNI PROJEKT SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN POUČEVANJE SLOVENŠČINE

Raziskovalni projekt Slovenski jezik, literatura in poučevanje slovenščine predstavlja položaj slovenskega jezika v matičnem slovenskem prostoru in v stiku s sosedskimi jeziki. Gre za diahroni in sinhroni pogled na slovenski jezik v regiji, ki ji jezikovno stičnost določata podonavski in alpsko-jadranski prostor, primerjalno tudi za slovenščino v stiku z globalnim angleškim jezikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, University of Maribor, Faculty of Arts

Maribor, Slovenia. E-mail: marko.jesensek@um.si

Literatura

Larisa S. ABROSIMOVA, 2014 = Лариса АБРОСИМОВА, 2014: Теоретико-методологические установки когнитивного подхода k изучению словообразования. https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/507/Abrosimova%20L._7-14.pdf. Accessed on 21 June 2020.
Boris ABERŠEK et al., 2017: Cognitive science in education and alternative teaching strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.
Kozma AHAČIČ et al., 2017: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Jana BATIČ, Dragica HARAMIJA, 2018: The role of illustration in interpreting a multimodal literary text. The new educational review 52/2, 195‒205.
Klaus BRINKER et al., 2000: Text- und Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Ed. Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann, Sven F. Sager. 1. und 2. Halbband. Berlin, New York: Walter de Gruyter. (Handbücher zur Sprachund Kommunikationswissenschaft; Bd. 16).
Silvija BOROVNIK, 2011: Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo. Slavia Centralis 4/2, 94‒102.
– –, 2013: Značilnosti krajše proze slovenskih književnic. Slavia Centralis 6/1, 59‒69.
– –, 2014: Alma Karlin – svojevrstna pisateljska osebnost. Slavia Centralis 7/1, 86‒94.
– –, 2017: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 123).
– –, 2018: Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme Karlin. Slavia Centralis 11/1, 11‒32.
– –, 2019: Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji. Slavia Centralis 12/1, 345‒354.
– –, 2019a: O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru. Dlaczego tłumaczymy?: od sprawczości po recepcję przekładu. Ed. Marta Buczek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 133‒146.
– –, 2020: Večjezičnost v sodobni slovenski književnosti. Słowiańskie przyjemności 3: wielojęzyczność. 1. wyd. Ed. Elżbieta Solak. Kraków: Scriptum. 229‒243.
Blanka BOŠNJAK, 2017: Žanrske prvine v sodobni slovenski kratki prozi. Slovenistika 10. Ed. Marija Bajzek Lukač. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. (Opera Slavica Budapestinensia, Symposia Slavica). 169‒180.
– –, 2008: Diskurzivne prvine v izbranih Trubarjevih predgovorih in pismih. Slavia Centralis 1/1, 63‒72.
Jožica ČEH STEGER, 2009: Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine. Slavia Centralis 2/1, 129‒143.
– –, 2014: Idilični prostori kot drugi prostori v pripovedni prozi Pavline Pajk. Slavia Centralis 7/1, 73‒85.
– –, 2016: Taboriščne novele Branke Jurca: nasilje, animalizacija ženske in razpad osebne identitete. Časopis za zgodovino in narodopisje 87/1–2, 179‒197.
– –, 2017: Pavlova recepcija Ivana Cankarja. Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 120). 165‒176.
– –, 2017a: Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid. Slavistična revija 65/3, 433‒445.
– –, 2018: Ekološki prostori v Cankarjevi kratki prozi. Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm. Ed. Andreja Žele, Matej Šekli. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28). 318‒327.
– –, 2018a: O Cankarjevi slovensko-nemški dvojezičnosti v kontekstu večkulturne AvstroOgrske. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Ed. Jožica Čeh Steger, Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126). 62‒73.
– –, 2019: Dva pogleda na Cankarjevo pripovedništvo. Akademijski pogledi na Cankarja. Ed. Marko Jesenšek, Janko Kos. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. (Razprave II. razreda SAZU za filološke in literarne vede, 23). 48‒63.
– –, 2019a: Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja. Slavia Centralis 12/1, 334‒344.
Pablo DELGADO at al., 2018: Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review 25, 23‒38.
Helena DOBROVOLJC, 2018: Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru – dokumenti in realnost. Slavia Centralis 11/2, 200‒223.
Norman FAIRCLOUGH, 2010: Critical discourse analysis: the critical study of language. Harlow: Longman. Slavistična revija 66/4, 473‒495.
John GABEL, Charles B. WHEELER, 1986: The Bible as Literature: An Introduction. New York: Oxford University Press.
Nataša Gliha KOMAC, 2018: Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slavia Centralis 11/2, 7‒15.
Christina GANSEL, Frank JÜRGENS, 2007: Textlinguistik und Textgrammatik (eine Einführung). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dragica HARAMIJA, 2015: Vloga živali v mladinski književnosti. Murska Sobota: FrancFranc.
– –, 2018: Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju. Jezik in slovstvo 63/4, 3‒15.
– –, 2019: Ljudske pravljice v osnovni šoli. Jezik in slovstvo 64/3–4, 17‒28.
– –, 2019a: Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju: Predšolska bralna značka. Slavia Centralis 12/2, 33‒45.
Dragica HARAMIJA, Polona VILAR, 2019: Spodbujanje branja kot vseživljenjske dejavnosti: predstavitev bralnih spodbud in projektov. Otrok in knjiga 46/104, 37‒44.
Dragica HARAMIJA et al., 2019: Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje.
Michael HOFMANN, 2006: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.
Janja HOJNIK, 2018: Nacionalni jeziki v EU: med pravno zavarovano vrednoto in oviro za delovanje enotnega trga. Slavia Centralis 11/2, 16‒32.
Nina HORVAT, 2020: Analiza jezikovnih značilnosti v prekmurskem koledarju Dober Pajdás kalendárium. Časopis za zgodovino in narodopisje 91/1, 59‒83.
Monika KALIN GOLOB et al., 2014: Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
Marko JESENŠEK, 2008: Trubarjev gmajn jezik kot osnova za prvo slovensko knjižno normo. Slavia Centralis 1/2, 5‒14.
– –, 2009: Slovenski jezik in Evropska zveza. Slavia Centralis 2/2, 7‒23.
– –, 2010: Prekmuriana: fejezetek a szlovén nyelv történetéből. Budapest: Balassi kiadó. (Opera Slavica Budapestinensia, Linguae Slavicae).
– –, 2013: Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika. Pavel Avgust, Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 100). 429‒471.
– –, 2013a: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 90).
– –, 2015: Slovenski jezik med preteklostjo in sedanjostjo. Praha: Verbum.
– –, 2015a: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 110).
– –, 2016: Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 117).
– –, 2016a: Nerazumna prizadevanja za anglizacijo slovenskega visokega šolstva. Slavia Centralis 9/2, 51‒58.
– –, 2016b: Inoj vzgljad na istoriju slovenskogo literaturnogo jazyka. Slavica litteraria 19/2, 99‒119.
– –, 2018: Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. Slavia Centralis 11/2, 105‒118.
– –, 2018a: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 129).
– –, 2019: Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša. Slavia Centralis 12/1, 239‒262.
Marko JESENŠEK et al., 2016: Izjava za slovenščino in internacionalizacijo visokega šolstva. Slavia Centralis 9/2, 88‒91.
Marko JESENŠEK Ed., 2003: Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14).
– – Ed., 2007: Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 49).
– – Ed., 2007a: Besedje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 50).
– – Ed., 2013: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 93).
– – Ed., 2014: Slovenski jezik na stičišču več kultur. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Zora, 102).
– – Ed., 2016: Toporišičevo leto. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
– – Ed., 2020: Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135).
Marko JESENŠEK, Gjoko NIKOLOVSKI, 2012: Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje – slovenske izkušnje in makedonske možnosti. Meǵunaroden naučen simpozium Za makedonskite raboti, Skopje, 25-26 juni 2012 godina. Skopje: Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov". 20‒22.
Boris KERN, Branka VIČAR, 2019: Jezik in transspolne identitete. Slavistična revija 67/2, 413‒422.
Mihaela KOLETNIK, 2010: Prekmurje agricultural terminology in the Dolinsko region. Slavia Centralis 3/1, 18‒34.
– –, 2015: Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju. Slavia Centralis 8/1, 165‒187.
– –, 2017: Lingvističeski-kulturnyj vzgljad na nazvanija lekarstvennyh rastenij v Porab'e. Acta humanitarica universitatis Saulensis 25, 173‒186.
– –, 2018: Interlinguistic contacts in the lexicon for “house” in the Eastern Slovenske gorice sub-dialect. Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog = Transcultural communication in multilingual dialogue. Ed. Vlasta Kučiš. Hamburg: Dr. Kovač. 289‒310.
– –, 2019: Narečne prvine v evangeličanskem Düševnem listu. Slavia Centralis 12/1, 263‒277.
Mihaela KOLETNIK, Tina ŠABEC, 2017: Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru. Slavia Centralis 10/1, 40‒60.
Metka KORDIGEL ABERŠEK, Boris ABERŠEK, 2018: Typing or longhand writing: IWM test, a methodology for making a smart decision. DIVAI 2018: conference proceedings. 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Ed. Milan Turčani. Prague: Wolters Kluwer. 229‒239.
Zvonko KOVAČ, 2011: Meduknjiževne razprave: poredbena i / ili interkulturna povijest književnosti. Beograd: Službeni glasnik.
Krištof Jacek KOZAK, 2010: Literatura in medkulturnost. Razprave o medkulturnosti.
Ed. Mateja Sedmak and Ernest Ženko. Koper: Univerza na Primorskem, Založba Annales. 129–142.
Mira KRAJNC IVIČ, 2009: Uspešnost sinhroniziranja nekaterih animiranih filmov z jezikoslovčevega vidika. Slavia Centralis 2/1, 43‒58.
– –, 2010: Kako natančna je lahko transkripcija. Slavia Centralis 3/2, 159‒173.
– –, 2017: Opredeljevanje besedilnih vrst v učbenikih za slovenski jezik od osamosvojitve dalje. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119). 116‒133.
– –, 2018: Besedilne vrste v slovenskem besediloslovju. Jezik in slovstvo 63/2–3, 75‒86, 276.
– –, 2019: Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah. Slavistična revija 67/2, 405‒412.
– –, 2020: Obravnava besedil: merila za razlikovanje med besedilno vrsto in besedilnim tipom. Slavistična revija 68/1, 55‒71.
Norbert MECKLENBURG, 2003: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Handbuch interkulturelle Germanistik. Ed. Alois Wierlacher and Andrea Bogner. Stuttgart/Weimar: Metzler. 433–439.
Marko STABEJ Ed., 2005: Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (41. seminar slovenskega jezika, literature in kulture).
Gunther KRESS, Theo van LEEUWEN, 2001: Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication. London: Arnold; New York: Oxford University Press.
Erika KRŽIŠNIK, Miran HLADNIK Ed., 2016: Toporišičeva Obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, 35).
Alja LIPAVIC OŠTIR, Anja VASILJEVIČ, Mihaela KOLETNIK, 2014: Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika. Slavia Centralis 7/1, 48‒72.
Vesna MIKOLIČ, 2007: Izrazi moči argumenta v turističnooglaševalskih besedilih. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ed. Irena Orel, Majda Merše, Erika Kržišnik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (Obdobja, 24). 153‒161.
– –, 2007a: Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih. Jezik in slovstvo 52/ 3–4, 107‒116.
Vesna MIKOLIČ, Maša ROLIH, 2015: Besedilna zvrstnost v novih medijih kot slovarska vsebina. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ed. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, 34). 211‒217.
Albina NEĆAK LÜK, 2017: Slovene language status planning. Revista de llengua i dret, Journal of language and law 67, 55–69.
Gjoko NIKOLOVSKI, 2015: Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifikacije makedonskega jezika. Slavia Centralis 8/1, 203‒210.
– –, 2016: Fonološke baze suškega govora – 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka. Slavia Centralis 9/2, 21‒38.
– –, 2017: Jazičnoto planiranje vo južnoslovenskite standardni jazici. Literaturen zbor: spisanie na Sojuzot na društvata za makedonski jazik i literatura 64/1–6, 81‒88.
Matija OGRIN, 2013: Slovenska frančiškanska pridiga baročne dobe. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ed. Miha Preinfalk. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.
Alexander ONYSKO, Sascha MICHEL Ed., 2010: Cognitive perspectives on word formation. Berlin, New York: De Gruyter Mouton. (Trends in linguistics. Studies and monographs). 1‒12.
Martina OROŽEN, 2010: Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 74).
Breda POGORELEC, 2011: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni spisi I. Ed. Kozma Ahačič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Saša POKLAČ, 2004: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. Jezikoslovni zapiski 10/2, 137‒145.
Simona PULKO, 2016: Sodobni pristopi pri praktičnem usposabljanju bodočih učiteljev slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Jazyk – literatura – komunikace 2, 53‒60.
– –, 2017: Usmerjeno tiho branje kot aktivna učna metoda pri pouku slovenščine Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119). 30‒41.
Simona PULKO, Melita ZEMLJAK JONTES, 2018: Different – attractive (innovative didactic approaches to teaching and learning Slovene). Jazyk – literatura – komunikace 1, 55‒70.
Ivor RIPKA, 2002: Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied.
Karolj SILADJI, 1991: Na ivici mogućeg i nemogućeg: prevodjenje dijalekata i žargona. 15. prevajalski zbornik. Ed. Aleš Berger, Jaroslav Skrušny, Irena Trenc-Frelih. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 15). 32‒35.
Vera SMOLE, 2014: Frazemi za domače živali v slovenskem vzhodnodolenskem šentruperskem govoru. Životinje u frazeološkom ruhu. Ed. Ada Vidovič Muha. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta. 1‒21.
– –, 2018: Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno. Slavia Centralis 11/2, 224‒232.
Marko SNOJ, 2018: Pogled na slovensko jezikovno krajino. Slavia Centralis 11/2, 49‒56.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2008: Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste. Slavia Centralis 1/2, 67‒76.
– –, 2009: Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis 2/2, 63‒74.
– –, 2017: Zaznamovana leksika v pregovorih na stičišču leksikoloških, dialektoloških in etimoloških pristopov. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119). 134‒151.
– –, 2018: Med besedo in besedno zvezo. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 128).
– –, 2018a: Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična revija 66/3, 369‒382.
– –, 2019: Globalno in nacionalno: slovenske ustreznice za citatno angleško besedo troublemaker s perspektive kognitivnega pristopa. Glabalizacyja i slavjanskae slovajtvarenne: XVI Mižnarodny zʼezd slavistay. Minsk: Prava i ekanomika. 121‒130, 152‒153, 173‒176.
Nada ŠABEC, Mihaela KOLETNIK, 2017: Heritage language and dialect maintenance among Slovenian immigrants and their descendants in North America. Acta linguistica Lithuanica 77, 219‒236.
Miran ŠTUHEC, 2019: Razprave. 1. izd. Maribor: Pivec.
– –, 2019a: Literarnozgodovinska recepcija Primoža Trubarja. Slavia Centralis 12/1, 312‒322.
Saška ŠTUMBERGER, 2018: Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji: jezikovne značilnosti objav na Facebooku. Slavia Centralis 11/2, 7‒15.
Hotimir TIVADAR, 2018: Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga? Slavia Centralis 11/2, 158‒171.
Jože TOPORIŠIČ, 1987: Portreti, razgledi, presoje. Maribor: Založba Obzorja.
– –, 1991: Družbenost slovenskega jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jerca VOGEL, 2018: Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia Centralis 11/2, 74‒93.
Natalija ULČNIK, 2010: Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis 3/2, 125‒137.
– –, 2015: Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije. Slavia Centralis 8/1, 105‒118.
– –, 2016: Načrt za pridigo iz 15./16. stoletja ‒ prepis in interpretacija besedila. Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114). 489‒502.
– –, 2017: Jezikovna analiza rokopisnih priseg Središča ob Dravi iz leta 1840. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ed. Aleksander Bjelčevič et al. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, 36). 303‒309.
– –, 2020: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slavia Centralis 13/1, 22‒39.
Wolfgang WELSCH, 2001: Transculturality – the Changing Form of Cultures Today. Filozofski vestnik 22/2, 59–86.
Alenka VALH LOPERT, Mihaela KOLETNIK, 2018: Non-standard features of the Slovene language in Slovene popular culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127).
Branka VIČAR, 2017: Tematska povezanost parenteze v diskurzu. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119). 355‒365.
– –, 2018: Banalni nacionalizem, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 47/2 133‒153.
Branka VIČAR, Boris KERN, 2017: Možnosti jezikov – nega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini. Dialogi 53/11–12, 223‒237.
Melita ZEMLJAK JONTES, Simona PULKO, 2017: Slovene (social) language varieties among the youth. Jazyk – literatura – komunikace 1, 24‒31.
Melita ZEMLJAK JONTES, Alenka VALH LOPERT, 2015: Potrč v Pleteršnikovem slovarju (roman Na kmetih, 1954). Slavia Centralis 8/1, 90‒104.
Andreja ŽELE, 2018: Slovenščina v visokem šolstvu: sploh sme biti vprašanje ubesediti in opredeliti po slovensko? Slavia Centralis 11/2, 93‒104.
Janja ŽITNIK SERAFIN Ed., 2008: Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU. (Migracije, 15).
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Jesenšek M. (2020). The Slovenian Language, Literature and Teaching of Slovenian Language Research Project. Slavia Centralis, 13(2), 7–30. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.7–30.2020