Slovenski jezik in Evropska zveza

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Evropska zveza (EZ), uradni jeziki EZ, večjezičnost, položaj slovenskega jezika v Jugoslaviji in EZ, jezikovna politika, Zakon o javni rabi slovenskega jezika

Povzetek

V članku je prikazan položaj slovenskega jezika v Evropski zvezi, in sicer v luči Evropskega leta jezikov in Evropskega leta medkulturnega dialoga. Predstavljena je slovenska jezikovna izkušnja v bivši skupni državi, opozorjeno je na nekatere navidezne podobnosti glede položaja slovenščine v SFRJ in EZ, nato pa so analizirane jezikovne razmere in položaj slovenskega jezika v novi skupnosti, ki ga odločilno določa odločitev za večjezičnost EZ-ja; predstavljene so prednosti in težave, ki so povezane z evropsko večjezičnostjo; prikazana sta slovenska jezikovna politika in načrtovanje, kakršna se kažeta v Zakonu o javni rabi slovenskega jezika in v Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011, članek pa se ob komentarju nekaterih zapisov v Resoluciji zaključi z razmišljanji o položaju slovenistike na domačih in tujih univerzah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Literatura

Marko JESENŠEK, 2001: Slovenščina danes. Słowiańszczyzna w kontekście przemiam Europy końca XX wieku. Katowice, 167–178.
Politična agenda Komisije za večjezičnost, Bruselj 23. 2. 2007. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/80&format=HTML&aged=1&language=SL&guiLanguage=en
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011 http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Podrocja/slovenski_jezik/RESOLUCIJA_.pdf
Special Eurobaromete 243/Wavw 34.3-TNS Opinion&Social; European Commission: Europeans and their Languages, Fieldwork: November – December 2005, Publication: February 2006. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf
Sporočilo komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Nova okvirna strategija za večjezičnost. Komisija evropskih skupnosti, Com(2005)596 konč. Bruselj, 22. 11. 2005, str. 14. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_sl.pdf
Marko STABEJ, 2006: Obrisi slovenske jezikovne politike = The outlines of Slovenian language policy. Slavistična revija, Ljublajana, [309]–325; [685]–702.
Emil TOKARZ, 2001: Powstawanie nowych standardów językowyh u Słowian. Słowiańszczyzna w kontekście przemiam Europy końca XX wieku. Katowice, 157–164.
Zakon o javni rabi slovenskega jezika.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200486&stevilka=3841
http://europa.eu/languages/sl/chapter/5
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/keydoc/keydoc_sl.htm
Objavljeno
2020-10-10
Kako citirati
Jesenšek M. (2020). Slovenski jezik in Evropska zveza. Slavia Centralis, 2(2), 7–23. https://doi.org/10.18690/scn.2.2.7–23.2009
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>