Rokopis učitelja Bertalana Koczuvana iz leta 1879/80 Domovina, ország (deržáva), pravice i dúžnosti purgarov. 1879/80. Koczuván Bertalan, učitelj.

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prekmurski jezik, novoslovenščina, slovenski jezik, rokopis, učbenik, domoznanstvo, Bertalan Koczuván (Jernej Kocuvan)

Povzetek

V razpravi predstavljam rokopis Domovina, ország (deržáva), pravice i dúžnosti purgarov. Ižakovski učitelj Bertalan Koczuván (Jernej Kocuvan) ga je začel pisati v šolskem letu 1879/80. Učbenik s področja domoznanstva (o domovini in dolžnostih državljanov) je bil namenjen za poučevanje otrok v vaški/bogojinski šoli, vendar je ostal nedokončano delo – obsega šestindvajset strani lepopisa, jezikovno je nadnarečen in poskuša slediti normi in predpisu novoslovenščine, pisava pa je slovenica z zelo redkimi zapisi sičnikov in šumevcev v ogrici.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko@jesensek.si

Literatura

Oskar ASBÓT, 1912: Ung.-sloveniscli vucké. Archiv für Slavische Philologie 12/33, 321–337.
Štefan BARBARIČ, 1987: Prekmurski učbeniki pred budimpeštanskim parlamentom 1872. Časopis za zgodovino in narodopisje 23/1, 76-82.
Silvija BOROVNIK, 2020: Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in položaj drugega. Slavia Centralis 13/2, 134–148.
Blanka BOŠNJAK, 2022: Pomembna kulturnopolitična gibanja v Prlekiji in izbrana starejša prleška književnost. Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji. (Zora, 146). Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. 186–205.
Blanka BOŠNJAK, Karin POŽIN, 2022: Hagiografija v izbranih periodičnih publikacijah druge polovice 19. stoletja. Predavanje na 5. mednarodni znanstveni konferenci Slavistični znanstveni premisleki. Maribor (18. 5. 2022).
DOPIS 1945 = Martin Sreš: Dopis Upraviteljstva Osnovne šole Ižakovci Šolskemu muzeju Slovenije, 19. 11. 1945. Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa OŠ Ižakovci Dokument št. 19.
Előd DUDÁS, 2012: Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa. Jezikoslovni zapiski 18/2, 149–165.
Anton GABERC, 1929: Predzgodovina šole. Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa OŠ Ižakovci. (27. 3. 1929)
Fran GUMILAR, 1956: Prekmursko šolstvo skozi stoletja. Svet ob Muri 1/3, 156–160.
Dragica HARAMIJA, 2019: Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju: Predšolska bralna značka. Slavia Centralis 12/2, 33–45.
Nina HORVAT, 2020: Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja. Slavia Centralis 13/2, 50–63.
Marko JESENŠEK, 2015: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. (Zora 110). Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti.
Marko JESENŠEK, 2018: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (Zora, 129). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba.
Marko JESENŠEK, 2021: Poglavja iz razvoja slovenskega jezika. (Zora, 145). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/634/830/1908-1 (29. 9. 2023)
Marko JESENŠEK, 2022: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (Zora, 90). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/113 (29. 9. 2023)
Mihaela KOLETNIK, Gjoko NIKOLOVSKI, 2020: Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini. Slavia Centralis 13/2, 83–99.
Mihaela KOLETNIK, 2020: Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru. Slavia Centralis 13/2, 64–82.
Miroslav KOKOLJ, Bela HORVAT, 1977: Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma. Murska Sobota: Pomurska založba.
IŠO, 1874 = Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem, t.j. na slovenskem Štajerju, Kranjskem, sl. Korotanu, Primorskem in slov. Ogerskem. V Ljubljani: Slovensko učiteljsko društvo.
Anton LESAR, 1870: Poročilo in imenik Matice Slovenske v Ljubljani za leto 1870. Letopis Matice Slovenske za 1870. Ur. Etbin Costa. Ljubljana: Matica Slovenska. 1–69.
Gjoko NIKOLOVSKI, Natalija ULČNIK, 2021: Pristopi k poučevanju sklonov pri slovenščini kot drugem in tujem jeziku. Slavia Centralis 14/2, 216–231.
Simona PULKO, Melita ZEMLJAK JONTES, 2020: Slovenščina kot odraz identitete srednješolcev na dvojezičnem slovensko-madžarskem območju. Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. (Obdobja, 39). Ur. Jerca Vogel. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete. 155–163.
Fran RAMOVŠ, 1952 Morfologija slovenskega jezika. Skripta, prirejena po predavanjih Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Matej SLEKOVEC, 1898: Zgodovina ljutomerske šole. Odlomek iz ljutomerske kronike. Popotnik 19/8, 105–106. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-USMKT1I8/e8ac6803-ce75-49d8-aa83-5254dd07f86f/PDF (25. 4. 1898)
Martin SERŠ, 1939: Poročilo za šolski muzej. Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa OŠ Ižakovci. (26. 6. 1939)
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2020: Istokorenska (ne)vzporednost izrazov za pomen vršilca dejanja in nosilca stanja v Pravnem terminološkem slovarju. Pogled v jezik in iz jezika. (Zora 133). Ur. Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele. Maribor: Univerzitetna založba. 53–66.
Ivan ŠKAFAR, 1978: Gradivo k zgodovini uvedbe madžarščine v slovenske ljudske šole v Prekmurju. Časopis za zgodovino in narodopisje 14/1, 100–114.
Stanislav ŠKRABEC, 1995: K naši dialektologiji. Jezikoslovna dela 3. Ur. Jože Toporišč. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Nova Gorica. 476–490.
Anton TRSTENJAK, 2006: Slovenci na Ogrskem. Narodopisna in književna črtica. Objava arhivskih virov. Ur. Viktor Vrbnjak, Gordana Šövegeš Lipovšek, Metka Vrbnjak. Maribor: Pokrajinski arhiv.
Jože SMEJ, 1995: Dve pismi iz leta 1779 za osvetlitev vprašanja šolnikov in šolstva v Prekmurju. Zgodovinski časopis 49/4, 607–611.
Jože SMEJ, 1997: Skrb Mikloša Küzmiča za dijake. Zgodovinski časopis 51/1, 5–15.
ŠL, 1928 = Školski list. (26. 3. 1928). Šolski_listi_Mapa_9_Izakovci.pdf. https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=13656&download=1 (29. 9. 2023)
Natalija ULČNIK, 2020: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slavia Centralis 13/1, 22–39. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/download/707/651 (29. 9. 2023)
Natalija ULČNIK, 2020a: Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih. Slavia Centralis 13/2, 31–49. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/download/963/905 (29. 9. 2023)
Ivan ZELKO, 1981: Šolstvo v lendavski občini. Kronika 29/3, 258–262.
Melita ZEMLJAK JONTES, Simona PULKO, 2018: Dialectal speech of youth as a part of their personal and national identity. Dialectologia et geolinguistica 26/1, 139–151. 10.1515/dialect-2018-0008 (29. 9. 2023)
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. (Zora, 6). Maribor: Slavistično društvo.
Zinka ZORKO, 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. (Zora, 64). Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Jesenšek M. (2023). Rokopis učitelja Bertalana Koczuvana iz leta 1879/80 Domovina, ország (deržáva), pravice i dúžnosti purgarov. 1879/80. Koczuván Bertalan, učitelj . Slavia Centralis, 16(2), 36-65. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.36-65.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>