Iz življenja in dela Martine Orožen

Ob visokem življenjskem jubileju – 90. rojstni dan, 12. oktobra 2021

  • Marko Jesenšek Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Ključne besede: Martina Orožen, Turje, življenje in delo, slovenski jezik, zgodovinska slovnica

Povzetek

V prispevku je predstavljena življenjska pot Martine Orožen, rojene 12. oktobra 1931 v Turju, zaslužne profesorice za zgodovinsko slovnico in dialektologijo slovenskega jezika na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – otroštvo v Turju, družinska tragedija med drugo svetovno vojno, šolanje na gimnaziji v Celju, študij slavistike
v Ljubljani, zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in študijska izpopolnjevanja ter gostujoča predavanja v Varšavi, Krakovu, na Dunaju, v Gradcu in Celovcu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko@jesensek.si

Literatura

Witold DOROSZEWSKI, 1964: O Kulturę Słowa. Poradnik Językowy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy (Wyd. drugie).
Ivan GRAFENAUER, 1973: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Založba Mohorjeva družba Celje.
Marko JESENŠEK, 2019: Margareta Puhar in slovenski (učni) jezik. Časopis za zgodovino in narodopisje, 89 = n. v. 54/3, 91–114.
– –, 2015: Jezikoslovno delo Antona Vratuše. Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše. Ur. Mirko Munda. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija. 63–101.
Marko JESENŠEK (ur.), 2011: Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Marko JESENŠEK (ur.), Bernard RAJH (ur.), Zinka ZORKO (ur.), 2002: Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. (Zora, 18). Maribor: Slavistično društvo.
Helena KŘIŽKOVA, 1960: Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvláště v ruštině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Jože KOROPEC, 1976: Laško gospostvo v srednjem veku. Časopis za zgodovino in narodopisje, 47=12/2, 244–275. Dostop 31. 8. 2021 nahttps://www.sistory.si/cdn/publikacije/7001-8000/7002/1976_2_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf
Irena OREL, 2002: Ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen – ljubeče proučevalke slovenskih jezikovnih globin in širin. Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. (Zora, 18). Maribor: Slavistično društvo. 9–22.
Janko OROŽEN, 1958: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. 1, Od početka do 1918. V Trbovljah: Občinski ljudski odbor.
Martina OROŽEN, 2021: Intervju, 27. 7. 2021. Spraševal Marko Jesenšek. Ljubljana, Šišenska cesta 2, na domu Martine Orožen.
– –, 2011: Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih – vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja. Slavia Centralis 4/1, 14–47.
– –, 2010: Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu. (Zora, 74). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
– –, 2003: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ur. Marko Jesenšek. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 50–62.
– –, 2003a: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. (Zora, 26). Maribor: Slavistično društvo.
– –, 2000: Raziskovanje zgodovinskega razvoja slovenskega (knjižnega) jezika: pogled v čas in prostor našega samozavedanja in uzaveščanja. Slovensko jezikoslovje danes in jutri. Ur. Zoltan Jan. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 10). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 142–154.
– –, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika: od Brižinskih spomenikov do Kopitarja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
– –, 1996a: Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
– –, 1991: Trajna aktualnost zgodovinskega in dialektološkega raziskovanja slovenskega jezika. Sedemdeset let slovenske slovenistike. Ur. Martina Orožen, Irena Orel. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. 61–74.
– –, 1974: O vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku. Zbornik Štefana Küzmiča. Ur. Antoša Leskovec, Mira Medved, Jože Ternar. Murska Sobota: Pomurska založba. 114–124.
Jožef SMEJ, 1997: Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča? Slavistična revija 45/3–4, 533–544.
Anton Martin SLOMŠEK, 1853–1854: Djanje Svetnikov Božjih in razlaganje prestavnih praznikov ali svetkov. U Gradcu: J. Sirola.
Marko SNOJ, 2016: Slovenski etimološki slovar. 3. izdaja. Ljubljana: Založba ZRC. 841.
– –, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.
Emil TOKARZ, 2002: Zveze Martine Orožen s Poljsko. Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. (Zora, 18). Maribor: Slavistično društvo. 23–28.
Anton VRATUŠA, 1974: Jezik »Nouvoga zákona« in »Svéti evangyeliomov«. Zbornik Štefana Küzmiča. Ur. Antoša Leskovec, Mira Medved, Jože Ternar. Murska Sobota: Pomurska založba. 54–75.
Objavljeno
2021-10-16
Kako citirati
Jesenšek M. (2021). Iz življenja in dela Martine Orožen. Slavia Centralis, 14(2), 11–50. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.11–50.2021