Potrč v Pleteršnikovem slovarju (Roman Na kmetih, 1954)

  • Melita Zemljak Jontes Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Alenka Valh Lopert Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Potrč, Na kmetih, Pleteršnik, prleško narečje

Povzetek

Prispevek na osnovi primerjalne analize prikazuje besedje, zapisano v Potrčevem romanu Na kmetih iz leta 1954, in zapise v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju iz let 1894–1895. Glede na Potrčev slovarček 89 narečnih geselskih iztočnic na koncu romana je iz analize razvidno, da 52 od teh izkazuje narečno rabo v Pleteršnikovem slovarju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Melita Zemljak Jontes, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: melita.zemljak@um.si

Alenka Valh Lopert, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.valh@um.si

Literatura

Maks PLETERŠNIK, 1894/1895: Slovensko-nemški slovar. http://isjfr.zrc-sazu.si/pletersnik/. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Ivan POTRČ, 2004: Na kmetih. Ljubljana: DZS.
Republika Slovenija. Arhivsko spletno mesto: http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/pokrajine/pokrajine_arhiv/index.html. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Wikipedia: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Potrč. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Wikipedia: http://sl.wikipedia.org/wiki/Štajerska_(vojvodina). Pridobljeno 10. 5. 2014.
Wikipedia: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pokrajine_v_Sloveniji. Pridobljeno 10. 5. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jožica ČEH, 2006a: Dialektizmi v Potrčevi prozi. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. M. Koletnik, V. Smole. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 41). 183–189.
– –, 2006b: O Potrčevi predvojni pripovedni prozi. Ljubljana: JiS (Tisk. izd.) 51/5, [15]–23. http://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2006-05-Razprave-JozicaCeh.pdf. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Jožica ČEH STEGER, 2012: O Potrčevi zgodnji kratki prozi. Spremna študija. Ivan Potrč: Prepovedano življenje. Maribor: Litera. (Knjižna zbirka Piramida). 277–304.
Doris DEBENJAK, 2003: Veliki nemško-slovenski slovar [Elektronski vir]. Ljubljana: DZS.
Bogomil GERLANC, 1969: Roman Ivana Potrča v angleščini. Primorski dnevnik, 10. 8. 1969.
France KOBLAR, 2013: Potrč Ivan. Slovenski biografski leksikon. 1925–1991. http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:2245/VIEW/. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Mihaela KOLETNIK, 2007: Besedje v severovzhodnem narečnem prostoru. Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 49). 347–423.
Rudolf KOLARIČ, 1956: Središka govorica in spodnjeprleški govor. Ljubljana: Slavistična revija 9, 162–170.
– –, 1968: Prleško narečje. Svet med Muro in Dravo: ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Ur. V. Vrbnjak. Maribor: Obzorja. 630–650. Krajevni leksikon Slovenije, 1995: Ljubljana: DZS. 313–315.
Tine LOGAR, Jakob RIGLER, 1993: Karta slovenskih narečij. Karto priredila: Tine Logar in Jakob Rigler na osnovi Ramovševe Dialektološke karte slovenskega jezika, novejših raziskav in gradiva Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU. Besedilo: Tine Logar. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. Zvd.
Dušan MEVLJA, 1993: Ivan Potrč – osemdesetletnik. Knjižni razgledi 10, 15 (19. 1. 1993).
Maks PLETERŠNIK, 2006: Slovensko-nemški slovar: (1894–1895). Elektronski vir, CD ROM. Ur. Metka Furlan, Helena Dobrovoljc in Helena Jazbec. Transliterirana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Amebis. http://isjfr.zrc-sazu.si/pletersnik/. Pridobljeno 10. 5. 2014.
Bernard RAJH, 1999: Nekatere naglasne premene v oblikoslovju severozahodnega prleškega govora. Logarjev zbornik: referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru. Ur. Zinka Zorko, Mihaela Koletnik. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 8). 137–147.
– –, 2001: Cerkvenjaški govor. Podobe kraja: zbornik Občine Cerkvenjak. Ur. Bernard Rajh, Marjan Toš. Cerkvenjak: Občina: Slovenskogoriški forum. 259–277
– –, 2002: Gradivo za severozahodnoprleški narečni slovar. Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen. Ur. Marko Jesenšek, Bernard Rajh, Zinka Zorko. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 18). 117–123.
– –, 2003: Besedje in besedne zveze v severozahodnoprleškem govoru. Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja. Ur. Zinka Zorko, Mihaela Koletnik.
Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 25). 118–134.
– –, 2004a: Vzhodnoštajersko besedje v Pleteršnikovem slovarju. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija. 225–230.
– –, 2004b. Besedno prevzemanje iz nemščine v severozahodnoprleški govor. Ann, Ser. hist. sociol. 14/ 1, 195–202, zvd.
– –, 2005: Severozahodnoprleška osebna imena. Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 32). 98–105.
– –, 2006: Glagoli v severozahodnoprleškem govoru. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. Mihaela Koletnik, Vera Smole. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 41). 399–406.
– –, 2008. Tipologija in razvrstitev naglašenih samoglasnikov v severozahodnoprleškem govoru. Škrabčeva misel VI. Zbornik s simpozija 2007. Ur. Jože Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. [81]–99.
– –, 2010: Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Zora 73).
Bernard RAJH, Melita ZEMLJAK JONTES, 2005: Instrumentalno-slušna določitev samoglasniških sestavov obrobnega prleškega govora. Glas. ZRS Koper 10/3, 32.
Fran RAMOVŠ, 1931: Dialektološka karta slovenskega jezika. Rektorat Univerze kralja Aleksandra I – J. Blasnika nasl. Ljubljana: Univerzitetna tiskarna.
– –, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Jakob RIGLER, 1981: Videm ob Ščavnici (OLA 20). Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Ur. Pavle Ivić idr. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 173–177.
Jožica ŠKOFIC, 2004: Fonološki opis govora Juršincev v Slovenskih goricah (SLA 378). 103–119. file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/URN-NBN-SI-doc-JO00WRK5. pdf. Pridobljeno 10. 4. 2014.
Bojan ŠTIH, 1954: Ivan Potrč – Na kmetih. Naša sodobnost 2/9, 848–856.
Alenka VALH LOPERT, Mihaela KOLETNIK, 2011: Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem diskurzu. Časopis za zgodovino in narodopisje 82=47/1, 121–134
Alenka VALH LOPERT, Melita ZEMLJAK JONTES, 2013: Potrčev roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje. Časopis za zgodovino in narodopisje 84=49/2–3, 169–202.
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 6).
– –, 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Zemljak Jontes M., & Valh Lopert A. (2020). Potrč v Pleteršnikovem slovarju (Roman Na kmetih, 1954). Slavia Centralis, 8(1), 90–104. https://doi.org/10.18690/scn.8.1.90–104.2015
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>