Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih

  • Alenka Valh Lopert Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenščina, jezik medijev, tujke, Radio Maribor, Radio City

Povzetek

V prispevku so predstavljene tujke, ki jih uporabljajo poklicni govorci pri neposrednem in pri reproduktivnem ubesedovanju na dveh radijskih postajah v Mariboru, in sicer na nacionalni Radio Maribor in komercialni Radio City. Analiziranih je bilo skupaj 34 govorcev, besede so opredeljene glede na izvor, podrobneje pa glede na možnost rabe slovenskih ustreznic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Valh Lopert, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.valh@um.si

Literatura

France BEZLAJ, 1967: Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Claude HAGEGE, 2005: Zaustaviti izumiranje jezikâ. Zagreb: Disput.
Monika KALIN GOLOB, 2008: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Ludvik KALUŽA, 1977/78: Govor na Radiu Ljubljana (shematični prikaz). Jezik in slovstvo 23/1 (oktober), 21–23.
Lidija KOSI, 2000: Govorni del radijskega programa na nacionalni radijski postaj. Magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kosi].
Tomo KOROŠEC, Janez DULAR, 1985: Jezikovna kultura in jezikovna politika. Slovenski jezik 4. Maribor: Založba Obzorja.
Vesna MILDNER, 2000: Stavovi prema hrvatskim govornim varietetima. Jezička norma i varieteti. Zbornik (Opatija 1998). Ur. Boris Pritchard … [et al.]. Zagreb, Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku,349–366.
Martina OROŽEN 2003: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora, 26).
Polona PIVEC, 2003: Pragmatične pretvorbe v radijskem sporočanju. Magistrsko delo. Ljubljana: [P. Pivec].
Eva SICHERL, 1999: The English element in contemporary standard Slovene: phonological, morphological and semantic aspects. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marko SNOJ, 1997: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Cicero).
– –, 2005: O prevzetih besedah, tujkah in izposojenkah. Slovenski jezik. Št. 5, [113]–122.
Cvetka ŠERUGA PREK in E. ANTONČIČ, 2003: Slovenska zborna izreka. Maribor: Aristej.
Ivo ŠKARIĆ, 1982: U potrazi za izgubljenim govorom. Zagreb: Školska knjiga.
George THOMAS: Linguistic purism. London, New York: Longman (Studies in language and linguistics).
Hotimir TIVADAR, 2008: Pravorečje, knjižni jezik in mediji. Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji / 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 23. 6.–11. 7. 2008. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 24–35.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana.
– –, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
– – (ur.), 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU.
– –, 2006: Besedjeslovne razprave. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006 (Zbirka Linguistica et philologica, 13). 62–63.
Alenka VALH LOPERT: 2007: Germanismen in der Sprache des kommerziallen Radiosenders Radio City Maribor. 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologe, an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, vom 19. bis 22. September 2007. Zusammenfassungen. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik der Universität Klagenfurt. (V tisku.)
– –, 2008: Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru). Jezikoslovni zapiski, 14, št. 1, str. 123–137.
Zakon o medijih: Uradni list 35/2001, 11. 5. 2001 (stran 4017). Dostopno: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2043.
Nada ZGRABLJIĆ ROTAR, 2007: Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija. Zagreb.
Jagoda GRANIĆ, 2006: Novi »razrađeni« mediji i »ograničeni« kodovi. Jezik i mediji. Jedan jezik: više svjetova. Zbornik. Zagreb, Split. 267–278.
Objavljeno
2020-10-11
Kako citirati
Valh Lopert A. (2020). Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih. Slavia Centralis, 2(2), 50–62. https://doi.org/10.18690/scn.2.2.50–62.2009
Rubrike
Articles