Pomen uzaveščanja narečnega besedja pri učečih se

  • Alenka Valh Lopert University of Maribor, Faculty of Arts
Keywords: Slovenian language, dialect, dictionary labels, eastern dialect, verb, The Dictionary of Standard Slovenian Language2, The Slovenian Orthography, Gúčati po antùjoško, Gúčati po antùjoško, Slovenian language, dialect, dictionary labels, eastern dialect, verb, The Dictionary of Standard Slovenian language, Slovenian Orthography

Abstract

The Importance of Dialect Awareness among Learners. The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ 2014) uses seven types of labels (qualifiers). The present article focuses on the style-genre label nar.
(dialectal), further specified as vzhodno (eastern). There are 414 entries so labelled in the SSKJ2. This survey will focus on verbs only (98), labelled as dialectal eastern in the SSKJ2, comparing them to those found in Rajh’s material for his dialectal dictionary of Prlekija dialect Gúčati po antùjoško (2010), as well as in The Slovenian Orthography (Slovenski pravopis – SP 2001). The aim is to point out the importance of incorporating the current dialectal vocabulary into the normative manuals, as well as the importance of their labelling being a great help for teachers, language editors, translators, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Viri

Rajh, B. (2010): Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora; 73).

SLOVAR slovenskega knjižnega jezika (2000). [Elektronski vir]/avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; glavni uredniški odbor Anton Bajec ... [idr.]; izdajatelja SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Elektronska objava. El. knjiga. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. Pridobljeno s http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznegajezika. (Dostopno: 5. 2. 2020.)

SLOVENSKI pravopis. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2001. Elektronska objava, spletna izdaja 2014. Pridobljeno s http://fran.si/134/slovenski-pravopis (Dostopno: 5. 2. 2020.).

Literatura

Hajnšek - Holz, M. (1997): Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni zapiski, 3, 105–112. Pridobljeno (tudi) s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TZZVYV9M (Dostopno: 5. 2. 2020.).

Jan, Z. (2007): Narečje pri pouku slovenskega jezika kot materinščine. V V. Smole (ur.), Slovenska narečja med sistemom in rabo, (str. 497–506). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, Metode in zvrsti; 26).

KARTA slovenskih narečij z večjimi naselji (2016). [Karto Tineta Logarja in Jakoba Riglerja (1983) dopolnili sodelavci Dialektološke sekcije ISJFR ZRC SAZU (2016). Pridobljeno s fran.si ›sla-slovenski-lingvisticni-atlas › datoteke › SLA_Karta-narecij. (Dostopno: 20. 4. 2020.).

Kenda Jež, K. (2004): Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V E. Kržišnik (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (str. 263–276). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko

Filozofske fakultete. (Obdobja, Metode in zvrsti; 22). Pridobljeno z www.centerslo.net/files/File/simpozij/sim22/Smole.pdf (Dostopno: 5. 2. 2020.)

Koletnik, M. (2001): Slovenskogoriško narečje. Maribor: Slavistično društvo.

Koletnik, M. (2008): Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora; 60).

Koletnik, M. (2015): Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora; 109).

KRAJEVNI leksikon Slovenije / [priprava in urejanje] Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik. Ljubljana: DZS, 1995.

Logar, T. (1993): SLOVENSKA narečja. [Dva medija] / Besedila zbral in uredil [in spremno besedo napisal] Tine Logar. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Cicero)

Perdih, A., Snoj, M. (2015): SSKJ2. Slavia Centralis. VIII/1, 5–15.

Pleteršnik, M. (2006): Slovensko-nemški slovar: (1894–1895) [Elektronski vir, CD ROM]. M. Furlan, H. Dobrovoljc in H. Jazbec (ur.). Transliterirana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Amebis. Pridobljeno s http://isjfr.zrc-sazu.si/pletersnik/ (Dostopno: 5. 2. 2020.).

Pulko, S., Zemljak Jontes, M. (2015): Slovensko ali knjižno – kako je prav? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor.

Rajh, B. (2002): Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Maribor: Slavistično društvo. (Zora; 19).

Rajh, B. (2003): Besedje in besedne zveze v severozahodnoprleškem govoru. V Z. Zorko, M. Koletnik (ur.), Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja, (str. 118‒134). Maribor: Slavistično društvo. (Zora; 25).

Rajh, B. (2006): Glagoli v severozahodnoprleškem govoru. V M. Koletnik, V. Smole (ur.), Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, (str. 399‒406). Maribor: Slavistično društvo. (Zora; 41).

Rajh, B. (2011): Glasovne in naglasne premene v severozahodnoprleškem govoru. V M. Jesenšek (ur.), Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, (str. 343–359). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora; 80).

Ramovš, F. (1935): Historična gramatika slovenskega jezika. 7, Dialekti. V Ljubljani: Učiteljska tiskarna (Dela / Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani; 1).

Skubic, E. A. (2005): Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Smole, V. (2004): Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. V E. Kržišnik (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (str. 321–330). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. (Obdobja, Metode in zvrsti; 22). Pridobljeno z www.centerslo.net/files/File/simpozij/sim22/Smole.pdf (Dostopno: 5. 2. 2020.)

Smole, V. (2007): Pomen in vloga slovenskih narečij danes. V V. Smole (ur.), Slovenska narečja med sistemom in rabo, (str. 557–563). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Obdobja, Metode in zvrsti; 26).

SVETI Anton v Slovenskih goricah: 500 let (2016). B. Rajh (ur.). Cerkvenjak: Župnija Sveti Anton v Slovenskih goricah.

Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja.

UČNI načrt. Program osnovna šola. Slovenščina (2018). [Elektronski vir]. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/

Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf (Dalje UN OŠ 2018.) (Dostopno: 5. 2. 2020.).

UČNI načrt. Slovenščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija: obvezni predmet in matura (560 ur) (2008). [Elektronski vir]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2008. Pridobljeno s http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf. (Dostopno: 5. 2. 2020.).

Valh Lopert, A. (2013): Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru. Maribor: Litera.

Valh Lopert, A. (2015): Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji: (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice)''. Časopis za zgodovino in narodopisje. 86= n. v. 51, št. 4, 46–59.

Published
2021-10-26
How to Cite
Valh Lopert A. (2021). Pomen uzaveščanja narečnega besedja pri učečih se. Journal of Elementary Education, 14(3), 337-356. https://doi.org/10.18690/rei.14.3.337-356.2021
Section
Scientific Articles