Slovenščina v visokem šolstvu: sploh sme biti vprašanje ubesediti in opredeliti po slovensko?

  • Andreja Žele Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: slovenski jezik, učni jezik, slovenska univerza, visokošolski učbeniki, znanstvena slovenščina

Povzetek

Prispevek predstavlja in komentira trenutno stanje in razumevanje stanja slovenščine kot učnega jezika na slovenskih univerzah, s tem pa tudi položaj slovenščine kot jezika znanosti. Prav znanstvena slovenščina lahko zlahka potrjuje, da je jezik izraz konceptualizacije lastne misli, tj. lastnih miselnih zmožnosti naroda. Torej znanstveni slovenski jezik za svoj razvoj potrebuje stalne objave na najvišji intelektualni ravni in hkrati kvalitetne učbenike z jasnimi opredelitvami slovenske terminologije; predstavljeno je trenutno stanje naštetega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Žele, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.zele@ff.uni-lj.si

Literatura

Matej ACCETTO, 2010: Nacionalni jeziki, visoko šolstvo in mobilnost v pravu EU. Nacionalni jeziki v visokem šolstvu. Ur. Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 23–35.
Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Nataša GLIHA KOMAC, Marko JESENŠEK (ur.), 2017: Jezikovna politika Republike Slovenije: zbornik povzetkov. Pišece: Univerza v Mariboru idr.
Marko JESENŠEK, 2016: Slovenski jezik v visokem šolstvu in kulturi. Maribor. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 117).
Monika KALIN GOLOB, Gaja ČERV, Marko STABEJ, Mojca STRITAR KUČUK, 2013: Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva: stališča do rabe jezikov in priporočila za njeno urejanje. Slavistična revija 61/2, 395–412.
Rastko MOČNIK, 2016: Znanost in naravni jezik. Angleščina vs. slovenščina. Delo: Sobotna priloga. 1. del (3. sept. 2016, 12–14), 2. del (10. sept. 2016, 14–16).
Marina PERTOT, 1994/95: Slovenščina kot učni jezik z vidika učitelja naravoslovja. Jezik in slovstvo 40/6, 227–230.
Tina VEROVNIK, Nataša LOGAR, Monika KALIN GOLOB, 2013: Slovenščina kot strokovni jezik na slovenskih univerzah: pregled stanja ter razčlenitev pomena, načina in možnosti njene večje vključitve. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2013: Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Andreja ŽELE, 2015: Do kod sežeta dejanska raba in funkcijskost slovenščine? Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 37–42.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Žele A. (2020). Slovenščina v visokem šolstvu: sploh sme biti vprašanje ubesediti in opredeliti po slovensko?. Slavia Centralis, 11(2), 93–104. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.93–104.2018
Rubrike
Articles