Skladenjske posebnosti slovenščine v razmerjih glagol – vezljivost – stavčni vzorec

  • Andreja Žele Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: vezljivost, stavčni vzorec, sestavljeni udeleženec, obvezna dopolnila

Povzetek

Prispevek opozarja na nekatere skladenjske posebnosti v slovenščini, ki so odraz razmerij med vezljivostnimi zmožnostmi določenih glagolov in možnimi oz. razpoložljivimi stavčnimi vzorci v slovenščini. S tem v zvezi je opozorjeno na specifične lastnosti določenih udeležencev, na njihove udeleženske vloge, ki se na izrazni ravni kažejo kot razmerja med vezljivimi določili in obveznimi dopolnili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Žele, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.zele@zrc-sazu.si

Literatura

Jurij D. APRESJAN, Ju. D., 1995: Leksičeskaja semantika. Vostočnaja literatura RAN. 2. popravljena in dopolnjena izdaja. Moskva.
Anton BAJEC, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV: Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.
Danutta BUTTLER, 1976: Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów). Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.
Ivanka ČERNELIČ KOZLEVČAR, 1979: O glagolih premikanja zlasti glede na glagol iti in stavčne vzorce. Jezik in slovstvo XXV. 45–47.
František DANEŠ idr., 1987: Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.
Janez DULAR, 1982: Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja). Doktorska disertacija. Ljubljana. 1–259.
Charles John FILLMORE, 1968: The Case for Case. Universals in Linguistic Theory. Urednika E. Bach in R. T. Harms. USA.
Charles John FILLMORE, D. T. LANGENDOEN, 1971: Studies in Linguistic Semantics. New York.
Miroslav GREPL idr., 1987: Mluvnice češtiny (3 – Skladba). Praha: Academia.
Michel A. K. HALLIDAY, 1970: Language Structure and Language Function. New Horizons in Linguistics I. New York. 158–165.
Michel A. K. HALLIDAY, 1994: An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Gerhard HELBIG, J. BUSCHA, 1984: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie. 137, 352–398, 535–564.
Vasilij S. HRAKOVSKIJ, V. S. idr., 1985: Tipologija konstrukcij s predikatnymi aktantami. Leningrad: Nauka.
Vatroslav KALENIĆ, 1970: Raba sklonov v slovenščini in srbohrvaščini. Slavistična revija XVIII/1–2. 107–128.
František KOPEČNÝ, 1973: Základy české skladby. Praha: SPN.
Jan KOŘENSKÝ, 1984: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha: Academia.
Olga KUNST GNAMUŠ, 1981: Pomenska sestava povedi. Ljubljana.
Ivana B. LEVONTINA, 1996: Celeobraznost’ bez celi. Voprosy jazykoznanija XLV/1. 42–57.
Franciskus Radivoj MIKUŠ, 1945: Što je u stvari rečenica? Fragment iz teorije jezika i mišljenja. Ljubljana: U vlastitoj nakladi.
Janez OREŠNIK, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: SAZU.
– –, 1994: Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Ljubljana: SAZU.
Jan ORLOVSKÝ, 1965: Slovenská syntax. Bratislava: Obzor.
Martina OROŽEN, 1975: Razvoj predložnih zvez v slovenskem jeziku. XI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 13–16.
Elena V. PADUČEVA, R. I. ROZINA, 1993: Semantičeskij klass glagolov polnogo ohvata: tolkovanie i leksiko-sintaksičeskie svojstva. Voprosy jazykoznanija XLII/6. 5–16.
Emil PÁLEŠ, 1990: Sémantické roly slovenských slovies. Jazykovedný časopis XLI/1. Diskusie. 30–48.
Helen B. PARTEE, 1971: On the Requirement that Transformations preserve Meaning. Studies in Linguistic Semantics. New York. 1–21.
Emil PAULINY, 1943: Štruktúra slovenského slovesa (Štúdia lexikálno-syntaktická). Spisy Slovenskej akadémie vied a umení 2. Bratislava.
Irena POGAČNIK OREL, 1993: Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja: disertacija. Ljubljana.
Ronald QUIRK idr., 271993: A University Grammar of English. Hong Kong.
Ronald QUIRK idr., 201994: A Comprehensive Grammar of the English Language. New York.
Jože TOPORIŠIČ, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1984: Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. SR XXXII/2. 142–155.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1985: Primeri tvorbenih vzorcev glagola. XXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 47–61.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje(SLP). Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2009: Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije. Slavistična revija 57/2. 251–261.
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Žele A. (2020). Skladenjske posebnosti slovenščine v razmerjih glagol – vezljivost – stavčni vzorec. Slavia Centralis, 4(1), 48–68. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.48–68.2011
Rubrike
Articles