O propozicijskosti prislovov v slovenščini (z vidika slovanskega jezikoslovja)

  • Andreja Žele Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: propozicija, propozicijske sestavine, prislovi, upovedovanje

Povzetek

Prislovi so obravnavani kot organske sestavine celostne zgradbe povedi, zato njihova načelno velika funkcijska obsežnost oz. prehodnost od propozicijskosti k nepropozicijskosti in obratno ni nič posebnega. Poleg pravih prislovov kraja in časa se med samostojne propozicijske (pomenskospodstavne) prvine uvrščajo tudi t. i. vrstni prislovi. Pomenska nujnost sestavin v propoziciji je povezana z vezljivostjo, in samo udeleženci s konkretnim (tj. denotatnim in hkrati referenčnim) pomenom so del propozicije in hkrati uvajajo vezljivost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.zele@ff.uni-lj.si 

Literatura

Přemysl ADAMEC, 1978: Složené propozice a jejich syntaktické realizace v ruštině. Slovo a slovesnost XXXIX/3–4, 278–280.
– –, 1968: O otázce uplatnění členů v strukturních popisech jazyka. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 111–114.
Jurij Derenikovič APRESJAN, 1995: Leksičeskaja semantika. Moskva: Vostočnaja literatura RAN.
Jaroslav BAUER, 1968: Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 164–165.
Helena BĔLIČOVÁ, 1982: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. /Příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty/. Studie a práce lingvistické 17. Praha: Academia.
Helena BĔLIČOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, 1996: Slovanská větá. Řada lingvistická sv. 3. Praha: Euroslavica.
František DANEŠ, 1968: Sémantická struktura větného vzorce. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 45–49.
František DANEŠ idr., 1987: Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.
FIDA, http://www.fida.net
Josef FILIPEC, 1985: Lexikologie. Česká lexikologie. Praha: Academia.
Charles J. FILLMORE, 1965: Indirect Object Constructions in English and the Ordering of Transformations. London – The Hague – Paris: Mouton & CO.
– –, 1968: The Case for Case. Universals in Linguistic Theory. Ur. E. Bach in R. T. Harms. USA.
Miroslav GREPL idr., 1968: Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně.
Miroslav GREPL idr., 1987: Mluvnice češtiny (MČ 3 – Skladba). Praha: Academia.
Miroslav GREPL, Petr KARLÍK idr., 1998: Skladba češtiny. Praha: Votobia.
Viktor SAMUILOVIČ HRAKOVSKIJ idr., 1985: Tipologija konstrukcij s predikatnymi aktantami. Leningrad: Nauka.
Milan JELÍNEK, 1968: Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 389–395.
Miloslava KNAPPOVÁ, 1973: K otázkám adverbializace. Slovo a slovesnost XXXIV/2, 150–157.
Jan KOŘENSKÝ, 1984: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha: Academia.
– –, 1974: Problémy konstrukce gramatiky jazyka ze sémantické báze. Slovo a slovesnost XXXV/4, 241–255.
Helena KŘÍŽKOVÁ, 1968: Adverbiální determinace slovesná a větný vzorec. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 103–109.
Olga KUNST GNAMUŠ, 1981: Pomenska sestava povedi. Ljubljana.
Olga I. MOSKAL'SKAJA, 1973: Problemy semantičeskogo modelirovanija v sintaksise. Voprosy jazykoznanija XXII/6, 33–43.
Roman MRÁZEK, 1968: Dedukce a empirie pri srovnávací typologii slovanské věty. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 185–200.
– –, 1976: Problematika tzv. hierarchizace propozice. Slovo a slovesnost XXXVII/2 (Praha: ČAV), 86–96.
Elena V. MURAVENKO, 1998: O slučajah netrivial’nogo sootvetstvija semantičeskih i sintaksičeskih valentnostej glagola. Semiotika i informatika 36 (Moskva: Russkie slovari), 71–81.
Janez OREŠNIK, 1994: Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Ljubljana: SAZU.
– –, 1996: Nauk novejše slovenistike o povedkovem prilastku. Razprave SAZU XV. Ljubljana. 255–267.
Aleksandr Borisovič PEN'KOVSKIJ, 2004: Očerki po russkoj semantike. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.
Predrag PIPER, 2001: Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek.
Fran RAMOVŠ, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49. Ur. B. Pogorelec, P. Merku in M. Sovre. Ljubljana: DZS.
Zdenka RUSÍNOVÁ, 1972: O adverbializaci předložkových výrazú. Jazykovedný časopis XXIII/2, 182–185.
Petr SGALL, 1968: Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 167–169.
Petr SGALL idr., 1986a: Úvod do syntaxe a sémantiky (Některé nové směry v teoretické lingvistice). Praha: Academia.
– –, 1986b: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Praha: Academia.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) I–V, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Ljubljana: DZS.
Otakar ŠOLTYS, 1986: Ke vztahu predikace a centrace. Slovo a slovesnost XLVII/1, 1–15.
Natal'ja Jul'jevna ŠVEDOVA, 1964: Determinirujuščij ob''jekt i determinirujuščeje obstojatel’stvo kak samostajatel’nye rasprostraniteli predloženija. Voprosy jazykoznanija XIII/6, 77–93.
– –, 1968: O razgraničenii prostogo predloženija i shodnyh s nim konstrukcij. Otázky slovanské syntaxe II. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně. 65–73.
Jože TOPORIŠIČ, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.
– –, 2000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.
Oldřich ULIČNÝ, 2000: Instrumentál v struktuře české věty. Praha: Universit Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1984: Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. Slavistične revija 32/2. 142–155.
– –, 1988: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk (SSB). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga.
– –, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje (SLP). Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
– –, 2009: Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije. Slavistična revija 57/2. 251–261.
Viktor V. VINOGRADOV, 1947: Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove). Moskva, Leningrad.
Objavljeno
2020-10-21
Kako citirati
Žele A. (2020). O propozicijskosti prislovov v slovenščini (z vidika slovanskega jezikoslovja). Slavia Centralis, 5(2), 21–36. https://doi.org/10.18690/scn.5.2.21–36.2012
Rubrike
Articles