Razmerijski predlogotvorni prislovi tipa zraven, blizu, skozi, čez, okoli v prislovni in predložni rabi

  • Andreja Žele Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prislovi, predlogi, pomenska sestavina, konverzija, skladenjske vloge

Povzetek

Prispevek s sinhronega vidika obravnava aktualno rabo t. i. razmerijskih prislovov v slovenščini. To so prislovi prostorskih razmerij, ki so po svoji skladenjskopomenski vlogi najbližje predlogom, zato se lahko po skladenjski konverziji uporabljajo kot samostojna prislovna določila ali kot predlogi. Ta dvoja besednovrstnost je pri teh prislovih že tako ustaljena, da so tudi slovarsko deljeno obravnavani, tj. ločeno kot prislovi in ločeno kot predlogi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andreja.zele@ff.uni-lj.si

Literatura

Stjepan BABIĆ, 1988: Vrste riječi i preobrazba. Filologija 16, 25–33.
Anton BAJEC, 1950–1959: Besedotvorje slovenskega jezika I–IV. IV Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.
Helena BĚLIČOVÁ, 1982: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty. Praha: Academia.
Anton BREZNIK, 1934: Slovenska slovnica za srednje šole. 4. pomnožena izd. Celje: Družba sv. Mohorja.
František ČERMÁK, 1996: System, funkce, forma a sémantika českých předložek. Slovo a slovesnost 57, 31–46.
Fran. Slovarski portal Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostop 6. 2. 2021 na http://www.fran.si.
Gigafida 2.0. Korpus pisne standardne slovenščine. Dostop 6. 2. 2021 n a https://viri.cjvt.si/gigafida/.
Milan JELÍNEK, 1968: Nové výrazy předložkové povahy v češtině a ruštině. Sborník prací Filologické fakulty Brněnské university 16, 47–57.
František KOPEČNÝ, 1958: Základy české skladby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Jan PETR, Miloš DOKULIL idr., 1986: Mluvnice češtiny (MČ 1 – Fonetika, Fonologie, Morfonologie a morfemika. Tvoření slov. Praha: Academia.
Serafima Jevgevnjeva NIKITINA = Серафима Евгеньевна НИКИТИНА 1979, О семантическом варьировании русских предлогов – предмет задачи и способ описования. Семантическое и формальное варьирование. Ред. В.Н. Ярцева. Институт языкознания. Москва: Наука.
Jan PETR, Miroslav KOMÁREK, Jan KOŘENSKÝ idr., 1986: Mluvnice češtiny (MČ 2 – Tvarosloví). Praha: Academia.
Predrag PIPER, 22001: Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek.
Marko SNOJ, 22009: Slovenski etimološki slovar. 2. pregledana in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Modrijan.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2016: Blizu in daleč v slovenskih frazemih. Prostor in čas v frazeologiji. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 265–272.
Branka TAFRA, 1998: Konverzija kako gramatički i leksikografski problem. Filologija 30/31, 349–361.
– –, 2005: Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga.
Branka TAFRA, Petra KOŠUTAR, 2009: Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika 35/67, 87–107.
Jože TOPORIŠIČ, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.
– –, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika (ESJ). Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 2000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.
Elena Vladimirovna U RYSON = Елена Владимировна УРЫСОН, 2017: Предлог или наречие? Частеречный статус наречных предлогов. Вопросы языкознания 5, 36–55.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2007: Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj. Slavistična revija 55/1–2, 399–408.
– –, 22012: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Andreja ŽELE, 2019: Prostomorfemskost v slovenščini. (Lingua Slovenica, 15). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Objavljeno
2021-09-10
Kako citirati
Žele A. (2021). Razmerijski predlogotvorni prislovi tipa zraven, blizu, skozi, čez, okoli v prislovni in predložni rabi. Slavia Centralis, 14(1), 7–19. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.7–19.2021