Protipomenskost v Trubarjevem Katehizmu z dvejma izlagama iz leta 1575

  • Irena Orel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: zgodovina slovenskega knjižnega jezika, 16. stoletje, Primož Trubar, zgodovinsko pomenoslovje, protipomenskost

Povzetek

V prispevku bo z različnih vidikov osvetljena sistemska in besedilna raba protipomenskosti v Trubarjevem najbolj polemičnem besedilu, Katehizmu z dvejma izlagama (1575), ki dvojnost razlage poudarja že v naslovu, versko nasprotnost pa izraža tudi v Pridigi od stare prave inu krive vere, ki bo natančneje razčlenjena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.orel@ff.uni-lj.si

Literatura

Primož TRUBAR, (1575) 1996: Catehismus sdveima islagama. Ena pridiga od staroʃti te praue inu kriue Vere … vkupe sbrana … skuʃi Primosha Truberia. Faksimile. Ljubljana: DZS.
– –, (1575) 2003: Catechismus zdveima izlagama. Zbrana dela Primoža Trubarja II. Ur. Fanika Krajnc Vrečko. Ljubljana: Rokus. 37−410.
Zbrana dela Primoža Trubarja I–IV, 2007. CD. Ljubljana: Založba Nova revija.
Jožica NARAT (s sodelovanjem M. Merše in F. Novaka), 1997: Alfabetarij Trubarjevega Catehismusa sdveima islagama iz leta 1575. Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (interna publikacija).
— — —
Mihael GLAVAN, 1996: Trubarjev Katehismus z dvejma izlagama. Priloga h Catehismus s dveima islagama: ena pridiga od starosti te praue inu kriue vere … vkupe sbrana … skusi Primosha Truberia. Ljubljana: DZS. 1−21.
Marjeta HUMAR, 2007: Protipomenskost v sodobnih slovenskih terminoloških slovarjih. Orel, Irena (ur.): Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja 24, Metode in zvrsti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 561−582.
Jože KRAŠOVEC, 1984: Antithetic structure in biblical Hebrew poetry. Leiden: E. J. Brill. Supplements to Vetus testamentum, 35.
Robert MARTIN, 1976: Inférence, antonymie et paraphrase. Strasbourg: Librairie C. Klincksieck.
France NOVAK, 1998: Besedje Trubarjevega dela Catehismus z dveima izlagama iz l. 1575. Vatroslav Oblak, Obdobja 17. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 233−249.
Vatroslav OBLAK, 1891: Doneski k historični slovenski dialektologiji II. LMS za leto 1891. Dodatek. Trubarjev katekizem z dvema izlagama od l. 1575. Ljubljana. 135−153.
Una PATZKE, 2000: Antonymische Relationen und Text. München: Verlag Otto Sagner.
Ljiljana ŠARIĆ, 2007: Antonimija u hrvatskome jeziku. Semantički, tvorbeni i sintaktički opis. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Jože TOPORIŠIČ, 1995: Die Figur des Gegensatzes in Trubers publizistischen Texten. Kluge, Rolf-Dieter (ur.): Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen: Primus Truber und seine Zeit. Intentionen, Verlauf und Folgen der Reformation in Württemberg und Innerösterreich. München: O. Sagner. 352−362.
Jef VERSCHUEREN, 2000: Razumeti pragmatiko. Ljubljana: Založba *cf.
Federico VICARIO, 2003: Note sull’ordine degli elementi in di verbi antonimi. Linguistica XLIII. Ljubljana. 3−12.
Ada VIDOVIČ MUHA, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje – govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 169−174.
– –, 2005: Medleksemski pomenski razmerji – sopomenskost in protipomenskost.
Marko JESENŠEK (ur.): Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo (Zora 32). 206–220.
Objavljeno
2020-10-08
Kako citirati
Orel I. (2020). Protipomenskost v Trubarjevem Katehizmu z dvejma izlagama iz leta 1575. Slavia Centralis, 1(2), 15–29. https://doi.org/10.18690/scn.1.2.15–29.2008
Rubrike
Articles