Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768)

  • Irena Orel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: zgodovina slovenskega knjižnega jezika, jezikovne spremembe, slovenski barok, začetek narodnega preroda

Povzetek

Prispevek na podlagi primerjave izvirnega besedila Matije Kastelca Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) in prirejene samostojne izdaje iz leta 1768 osvetljuje jezikoslovne (črkopisne in pravopisne, glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in leksikalne) spremembe, ki izkazujejo odmik od Kastelčeve tradicionalno dolenjske baročne knjižne norme k mlajši gorenjski z začetka narodnega preroda v drugi polovici 18. stoletja, primerljivi z normo v Krajnski gramatiki (1768) Marka Pohlina. Izhodišče jezikovne primerjave predstavljajo razprave Martine Orožen, v katerih je začrtala smernice jezikovnega razvoja in v Kastelčevem jeziku prepoznala kontinuiteto s protestantsko tradicijo in Stiškim rokopisom iz 15. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.orel@ff.uni.lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ, 2012: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). (Zbirka Linguistica et philologica, 28). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Viktor BEŽEK, 1891: O slovenskih gimnazijah in njih letošnjih izvestjih. Dom in svet 4/12, 570–572.
– –, 1892: Še nekoliko o gimnazijskih izvestjih za leto 1891. Dom in svet 5/1, 38–42.
Anton BREZNIK, 1926: Slovenski slovarji. Razprave Društva za humanistične vede III. Ljubljana. 116–121.
Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–, različica 8.0. Dostop 20. 7. 2021 na www.fran.si.
Joža GLONAR, 1928, 2013: Kastelec, Matija (1620–1688). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ZRC SAZU. Dostop 20. 7. 2021 na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi267300/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner – Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1928.
Martin JEVNIKAR, 1982, 2013: Kastelec, Matija (1620–1688). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ZRC SAZU. Dostop 20. 7. 2021 na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi267300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin – Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1982.
Mateja KAMBIČ, 2020: KASTELEC, Matija (1620–1688). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj. Dostop 20. 9. 2021 na https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/Kastelec-Matija/.
Matija KASTELEC, 1684: NEBESHKI ZYL, tú je, TEH SVETIH OZHAKOV SVEISTV PREMISHLOVANIE V’ katerim ſe sapopade visha te zhednoſti lubiti, inu pred hudim djanîam béshati, na tú vézhnu ſpumniti, inu Bogá prou lubiti. Vkupai sloshenu skusi MATTIA CASTELZA Canonica inu Beneficiata S. Roshenkranza v’ Novim Méſtu. Stiskanu v’Lublani skusi IOSHEPHA TADEA MAYERIA, Deshelskiga Buquih ſtiskauza, v’ tem leitû. 1684. Dostop 15. 9. 2021 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-U0VV9HMW.
– –, 1768: MESEZ BOSHJE LUBESNI, V’ KATERIMU SE SAPOPADE VISHA TE LUBESNI BOGA PROU LUBITI. VKUPEI SLOSHEN SKUSI MATHIA CASTELZA, CANONICA, INU BENEFICIATA S. ROSHENKRANZA V’NOVIM MESTU. SDEI DRUGEZH NA SVETLOBA DAN Skusi Proſhnio veliku od nyh is Goreinske Strani, s’enaiſt Fruhtou od S. Maſhe pogmiranu. U’ LUBLANI, Se naide per Aloyſio Raab, Landſhftſkimo[!] Bukueveszo, 1768. Dostop 3. 6. 2021 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QCVGIC1A.
Francè KIDRIČ, 2013: Pohlin, Marko (1735–1801). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostop 16. 8. 2021 na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi443704/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C.
France Kidrič et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.
Ljubomir Andrej LISAC, 2013: Zavadlal, Mihael (1856–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
Dostop 26. 8. 2021 na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi858578/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.
Neznani rokopisi slovenskega slovstva NRSS. Ur. Matija Ogrin. Dostop 26. 8. 2021 na NRSS/ Seznam omemb slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja v strokovni literaturi (ijs.si).
NUK, Katalog rokopisov. Dostop 26. 8. 2021 na https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/ Katalog_rokopisov.pdf
Vatroslav OBLAK, 1891: Književna poročila: M. Zavadlal, Die Sprache in Kastelec’ »Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza« (Seperatabdruck aus dem Programme des k. k. Staats – Gymnasiums in Cilli vom Jahre 1891). Ljubljanski zvon XI/11, 618–626.
Irena OREL, 2006: Krajnsko besedishe pisano. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. Mihaela Koletnik in Vera Smole. Maribor: Slavistično društvo. 501–507.
– –, 2016: Petinosemdeset let profesorice dr. Martine Orožen. Slavia Centralis 9/2, 99–102.
Martina OROŽEN, 1971: Pohlinovo jezikoslovno delo. Jezik in slovstvo 16/8, 250–254. Dostop 26. 8. 2021 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-97342MCQ.
– –, 1989: Značilnosti jezikovne zgradbe pri Matiji Kastelcu. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Aleksander Skaza in Ada Vidovič Muha s sodelovanjem Jožeta Severja. (Obdobja, 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 253–266.
– –, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
– –, 2010: Slovenski jezikovni razvoj v luči sistemskih inovacij in jezikovne kreativnosti. Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika, Od sistema k besedilu. (Zora, 74). Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 25–40.
Marko POHLIN, 1768a: Kraynska grammatika. das ist: Die crainerische Grammatik, oder Kunst die crainerische Sprach regelrichtig zu reden, und zu schreiben. Laybach: gedruckt bey Joh. Friedr. Eger, Landſchaftl. Buchdr. Im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder. Dostop 26. 8. 2021 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CWHKCVY6.
– –, 1768b: TA MALE KATECHISMUS. TU JE: BUKUVZE Tega sprashuvanja s’ pet poglavitneh shtukov kristianskega nauka, VISOKU ZHASTITEGA P. PETRA KANISIA, s’ Jeſusovega tovarshtva […]. Na DUNEJU v’ lejtu 1768.
– –, 2003: KRAYNSKA GRAMMATIKA. BIBLIOTHECA CARNIOLIAE. Znanstvenokritična izdaja. Prevedla Jože Stabej in Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Mirko RUPEL, 1949: Vpliv protestantskega literarnega dela v Kastelčevih Bratovskih bukvicah. Slavistična revija II/1–2, 111–125.
Marko SNOJ, 2020: Slovar Pohlinovega jezika (na osnovi njegovih jezikoslovnih del). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. Dostop 20. 8. 2021 na https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1934/8012/1354-2.
Jože STABEJ, 1997: Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC.
Janko ŠLEBINGER, 1932, 2013: Lenček, Jernej (1827–1861). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostop 23. 8. 2021 na http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi323635/#slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen – Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1932.
Karel ŠTREKELJ, 1899–1901, 2012: Zgodovina slovenskega slovstva I–II. Ur. Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Jože TOPORIŠIČ, 1989: Bohoričica 17. in prve polovice 18. stoletja. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Aleksander Skaza in Ada Vidovič Muha s sodelovanjem Jožeta Severja. (Obdobja, 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 233–252.
Janez Vajkard VALVASOR, 1689: Die Ehre des Hertzogthums Crain, II. Ljubljana, Nürnberg: Wolfgang Moritz Endter. Dostop 24. 8. 2021 na Valvasor_-_Die_Ehre_des_Hertzogthums_Crain_-_book_2.pdf (wikimedia.org).
Patricija VIČIČ, 1998: Oblikoslovna analiza jezika v Kastelčevih Bratovskih bukvicah z ozirom na kilovški govor. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Mihael ZAVADLAL, 1891: Die Sprache in Kastelec »Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza«: Separatabdruck aus dem Programme des k. k. Staats-Gimnasiums in Cilli vom Jahre 1891. Celje: Johann Rakusch. 19–34.
Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Orel I. (2021). Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768). Slavia Centralis, 14(2), 147–176. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.147–176.2021