Skladenjske razlike v katekizmih slovenskih in hrvaških reformatorjev (Trubar 1550, Konzul 1564; Krelj 1566, Vlačić 1566)

  • Irena Orel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: zgodovina slovenskega knjižnega jezika, zgodovinska skladnja, slovenska in hrvaška reformacija, katekizem, kontrastivna analiza

Povzetek

V prispevku so predstavljene jezikovne razlike na skladenjski ravnini v izbranih vsebinsko enakih slovenskih in hrvaških prevodnih besedilih iz katekizmov 16. stoletja: v pridigi o veri v Katekizmu Primoža Trubarja (1550) in v hrvaški latinični priredbi Štefana Konzula (1564) ter kranjskem in hrvaškem prevodu (domnevno Matije Vlačića Ilirika) šolskega katekizma Sebastijana Krelja v Otročji bibliji (1566). Preverjena bo hipoteza, da hrvaški besedili, kljub možnemu vplivu slovenskih predlog nanju, ne vsebujeta (toliko) po nemščini povzetih skladenjskih struktur kot slovenski.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.orel@ff.uni-lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: prostestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
– –, 2008/2009: Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Slavistična revija 56/4, 57/1, [93]–104.
– –, 2013: Nova odkritja o slovenski protestantiki. Slavistična revija 61/4, 543–555.
Gordana ČUPKOVIĆ, 2016: Jezik hrvatskoga katekizma Otročje Biblije. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Ur. T. Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 75–94.
– –, 2017: Jezik i reformacija. Ogledi iz dijakronijske sintakse i semantike. Zadar: Sveučilišče u Zadru.
– –, 2018: Jezik Senjaninova Razgovaranja (1555.). Čakavska rič XLVI, 1–2. 217–234.
Matthias FLACIUS ILLYRICUS, 1549: De vocabulo fidei et aliis quibusdam vocabulis explicatio vera utilis, sumta ex fontibus Hebraicis. Vitebergæ. Dostopno 20. 10. 2017 na: https://books.google.si/books.
– –, 1555: De voce et re fidei, contra Pharisaicum Hypocritarum fermentum /…/. Basileæ. Dostopno 20. 10. 2017 na: https://books.google.si/books.
Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–, različica 3.0, Dostopno 11. 2. 2018 na: www.fran.si.
Alojz JEMBRIH, 2007: Stipan Konzul i »Biblijski zavod« u Urachu. Zagreb: Teološki fakultet »Matija Vlačić Ilirik«.
Stipan KONZUL, 1561, 1994: Katekizam, Edna malahna knjiga /…/ s pomoću dobrih Hrvatov sad nai prvo istumačena. Tübingen 1561. Ur. A. Jembrih. Biblioteka pretisaka, Knjiga
7. 1994. Pazin: Istarsko književno društvo »Juraj Dobrila«, Buzet: Katedra Čakavskog sabora, Željezno / Eisenstadt: Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, Beč / Wien: Hrvatski akademski klub.
– –, 1564, 1992: Katekizam, Jedna malahna knjiga. V hrvatski jezik istumačena. Tübingen 1564. Ur. Alojz Jembrih. Biblioteka pretisaka, Knjiga 5. Pazin: Istarsko književno društvo »Juraj Dobrila«, Buzet: Katedra Čakavskog sabora, Željezno / Eisenstadt: Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću.
Sebastijan KRELJ, 1566, 1987: Otrozhia Biblia. Regensburg. Ljubljana: Mladinska knjiga (Monumenta Litterarum Slovenicarum).
Majda MERŠE, 2003: Skladenjski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih). Slavistična revija 51 (posebna številka), 81–103.
– –, 2013: Prepoznavnost in značilnosti besedja slovenskih protestantskih postil 16. stoletja. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Ljubljana. 129–145.
– –, 2013: Kopitarjev knjižnojezikovni vzor in Postilla 1578. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Ljubljana. 147–160.
– –, 2015: Kreljeva Postilla slovenska (1567) v odnosu do Spangenbergove prevodne predloge. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 21/22, 74–97.
Mijo MIRKOVIĆ, 1980: Matija Vlačič Ilirik. Prva knjiga. Pula: Čakavski sabor, Rijeka: Otokar Keršovani.
France NOVAK, 2001: Trubarjev Philopatridus Illyricus. Jezikoslovni zapiski 13/1–2, 116–117.
– –, 2007: Trubarjev Philopatridus Illyricus. Merkujev zbornik. Ur. Silvo Torkar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 297–302.
Martina OROŽEN, 1987: Kreljeva »Otročja biblija«. Otrozhia Biblia. Ljubljana: Mladinska knjiga. 139–161.
– –, 1996: Kreljeva »Otročja Biblija«. Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 161–169.
– –, 1996: Kreljev jezikovni koncept. Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 170–187.
Janez ROTAR, Delo Primoža Trubarja za glagolsko in cirilsko knjigo. Protestantismus bei den Slowenen – Protestantizem pri Slovencih. Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 13. 39–57.
OTROZHIA BIBLIA. Faksimile. Monumenta litterarum slovenicarum 20. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Francka PREMK, 2009: Po sledeh še malo znanega Trubarja. Historični seminar 7. Ur. Katarina Šter in Mojca Žagar Karer. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 89–111.
Jože RAJHMAN, 1977: Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarno-zgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav. Ljubljana: Partizanska knjiga.
– –, 2008: Teologija Primoža Trubarja. Ur. Fanika Krajnc - Vrečko. Ljubljana: Teološka fakulteta.
– –, 2013: Trubar, Primož (1508–1586). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostopno 11. 2. 2018 na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi729148/#slovenski-biografski-leksikon.
Jakob RIGLER, 1968: Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Elisabeth SEITZ, 1995: Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju?: dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikov. Slavistična revija 43/4, [469]–489.
Sveto pismo na internetu. Dostopno 18. 3. 2019: www.biblija.net.
– –, 1998: Primus Truber – Schöpfer der slovenischen Schriftsprache«. (Slavistische Beiträge 363). München: Verlag Otto Sagner.
Primož TRUBAR, 1550, 1970: Catechismus in der windischenn Sprach: sambt einer kürtzen Ausslegung in gesang weiss. Item die Litanai vnd ein predig vom rechten Glauben, gestelt, durch Philopatridum Illiricum: anu kratku Poduuzhene skaterim vsaki zhlouik more vnebu pryti. Faksimile. Monumenta litterarum slovenicarum 8. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2008: Vera Primoža Trubarja: Trubarjeva pridiga o veri iz Katekizma (1550). Prevod v sodobni jezik. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum.
– –, 1575, 1996: Katehismus z dvejma izlagama. Faksimile. Ur. Mihael Glavan. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Matija Vlačić Ilirik. Dostopno 7. 3. 2018 na: http://istrianet.org/istria/illustri/vlacic/biography-hrv.htm.
Objavljeno
2020-11-05
Kako citirati
Orel I. (2020). Skladenjske razlike v katekizmih slovenskih in hrvaških reformatorjev (Trubar 1550, Konzul 1564; Krelj 1566, Vlačić 1566). Slavia Centralis, 12(1), 182–202. https://doi.org/10.18690/scn.12.1.182–202.2019
Rubrike
Articles