Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja

  • Jožica Čeh Steger Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: reformacija, slovensko pripovedništvo, podobe tujega, Tavčar, Cankar, Pregelj

Povzetek

V slovenski književnosti na prelomu iz 19. v 20. stoletje se podobe protestantov zapisujejo ne le kot odpadniki od prave vere, ampak tudi kot narodni nasprotniki, pripadniki nemške kulture in jezika. V delu slovenske javnosti se je namreč tedaj razširilo prepričanje, da bi zmaga protestantizma na Slovenskem vodila v popolno germanizacijo. Podobe reformacije nastajajo po modelu tujega, ki je sovražno domačemu. Tavčar je temu dodal še model tujega, ki je imel za cilj asimilacijo tujega z domačim, in ga ubesedil z dejanskimi ali načrtovanimi porokami slovenskih sinov z nemškimi dekleti ter katoličanov z luterankami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jožica Čeh Steger, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: jozica.ceh@um.si

Literatura

Ivan CANKAR, 1969: Hlapci. Zbrano delo, 5. Ljubljana: DZS. 7–69.
– –, 1976: Ob Trubarjevi štiristoletnici. Zbrano delo, 25. Ljubljana: DZS. 188–190.
– –, 1976a: Trubar in Trubarjeve slavnosti. Zbrano delo, 25. Ljubljana: DZS. 191–206.
Igor GRDINA, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja.
– –, 2003: Zgodovinski roman v slovenski književnosti. Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF (Obdobja, 21). 161–170.
Miran HLADNIK, 2009: Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: FF UL.
Michael HOFMANN, 2006: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink Verlag.
Fran ILEŠIČ, 1908: Primož Trubar in njegova doba. Trubarjev zbornik. V Ljubljani.
Jože POGAČNIK, 1970: Zgodovina slovenskega slovstva, IV. Ljubljana: Založba Obzorja.
Ivan PREGELJ, 1928: Bogovec Jernej. Izbrani spisi. Drugi zvezek. V Ljubljani. 6–186.
Ivan PRIJATELJ, 1908: O kulturnem pomenu slovenske reformacije. K Trubarjevemu jubileju. V Ljubljani: Založil L. Schwentner.
Milan PUGELJ, 1908: Gospod Vladimir. Primož Trubar in njegova doba. Trubarjev zbornik. Ur. Fran Ilešič. V Ljubljani. 216–220.
Anton SLODNJAK, 1958: Geschichte der slowenischen Literatur. Berlin: Walter de Gruyter.
Miran ŠTUHEC, 2017: Literarna veda in Primož Trubar. 500 let reformacije. Zbornik povzetkov. Ur. Marko Jesenšek. Maribor. 57.
Ivan TAVČAR, 1908: VIII. kongres slovenskih časnikarjev v Ljubljani in proslava Trubarja. Slovenski narod 41/208.
– –, 1926: V Zali. Zbrani spisi. 4. zvezek. V Ljubljani: Tiskovna zadruga. 255–435.
– –, 2003: Vita vitae meae, Grajski pisar. Zgodovinski podobi. Ljubljana: DZS.
– –, 1993: Visoška kronika. Spremna besedila napisal Gregor Kocijan. Ljubljana: DZS.
Bernard WALDENFELS, 2013: Topographie des Fremden: Studien zur Phänomenologie des Fremden 1. 6. izdaja. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp V.
Franc ZADRAVEC, 1986: Cankarjeva in Pregljeva ocena slovenskega protestantizma. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Breda Pogorelec in Jože Koruza. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut (Obdobja, 6). 21–40.
Objavljeno
2020-11-06
Kako citirati
Čeh Steger J. (2020). Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja. Slavia Centralis, 12(1), 334–344. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/941
Rubrike
Articles