Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine

  • Jožica Čeh Steger Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: ekspresionizem, kratka proza, stil, Ivan Cankar, France Bevk

Povzetek

Novejše raziskave potrjujejo, da je začetek slovenske ekspresionistične kratke proze sovpadel z začetkom prve svetovne vojne, ko je v reviji Dom in svet ob Cankarjevih »podobah iz sanj« začel objavljati distorzične psihološke črtice z etično obsodbo vojne tudi mladi rod pisateljev (France Bevk, Stanko Majcen, Ivan Dornik, Narte Velikonja idr.). Ob raznovrstnosti stilnih postopkov se razprava osredinja na model temnih sanj v Cankarjevih simbolno-alegoričnih in metaforičnih »podobah« ter na Bevkovo vojno črtico, za katero so značilni parabolični postopki, pisateljev vstop v ekspresionistično stilno paradigmo pa je potekel ob disharmoniji zvoka, grotesknih podobah, barvni abstrakciji in retoričnem govoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jožica Čeh Steger, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: jozica.ceh@um.si

Literatura

France BEVK, 1922: Faraon. Trst: Naša založba.
– –, 1923: Rablji. Gorica: Narodna knjigarna.
– –, 1951: Izbrani spisi. Prva knjiga. Ur. France Bevk in France Koblar. Ljubljana: DZS.
Ivan CANKAR, 1975: Zbrano delo, 23. Ljubljana: DZS.
Izidor CANKAR, 1968: Leposlovje – eseji – kritika. Prva knjiga. Ljubljana: Slovenska matica.
Jožica ČEH, 2001: Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi. Maribor: Slavistično društvo. (Zora, 13).
– –, 2006: Majcnova kratka proza v kontekstu moderne in njene slogovne značilnosti. Slavistična revija 54/3, 379–389.
– –, 2006a: Metaforika v Cankarjevih Podobah iz sanj. Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 23). 569–580.
Marjan DOLGAN, 1996: Tri ekspresionistične podobe sveta. Ljubljana: ZRC SAZU.
Walter FÄHNDERS (ur.), 2001: Expressionistische Prosa. Bielefeld: Aisthesis Verlag.
Helga GLUŠIČ: Slovenska ekspresionistična kratka proza. Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Franc Zadravec. Ljubljana: FF. (Obdobja, 5). 117−122.
Miran JARC, 1924: France Bevk: Rablji. Ljubljanski zvon 34, 688–699.
Inge JENS, 1997: Die expressionistische Novelle. Tübingen: Atempto V.
Alenka JENSTERLE DOLEŽAL, 2006: Splet norosti in erotičnih obsesij v Grumovi prozi (subjektivizem Grumove proze). Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 23). 97–110.
Hans-Georg KEMPER in Silvio VIETTA, 1990: Expressionismus. München: Wilhelm Fink Verlag.
France KOBLAR, 1924: France Bevk: Rablji. Ljubljanski zvon 34/6, 256–257.
– –, 1951: Delo Franceta Bevka. France Bevk: Izbrani spisi. Prva knjiga. Ur. France Bevk in France Koblar. Ljubljana: DZS. 5–64.
Gregor KOCIJAN, 2006: Slovensko kratko pripovedništvo 1922–1924 (starejših generacij). Slavistična revija 54/3, 329–348.
Juš KOZAK, 1923: France Bevk: Faraon. Ljubljanski zvon 33, 378.
Lado KRALJ, 1986: Ekspresionizem. Ljubljana: DZS. (Literarni leksikon, 30).
– –, 2006: Dnevnik in pismo kot modela kratke proze med vojnama. Slavistična revija 54/2, 205–220.
Wilhelm KRULL, 1984: Prosa des Expressionismus. Stuttgart: Metzler.
Stanko MAJCEN, 2000: Zbrano delo, 8. Ur. Goran Schmidt. Ljubljana: DZS.
Katja MIHURKO PONIŽ: Kratka pripovedna proza Marije Kmet. Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja, 23). 73–86.
Krešimir NEMEC, 2002. Hrvatska ekspresionistička proza. Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Ur. Branimir Bošnjak, Cvetko Milanja idr. Zagreb. 85–96.
Bernd SCHEFFER, 1982: Expressionistische Prosa. Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Ur. Horst Albert Glaser. Reinbek: Rowohlt. 297–312.
Walter H. SOKEL, 1970: Der literarische Expressionismus. München.
Bojana STOJANOVIĆ PANTOVIĆ, 2003: Morfologija ekspresionističke proze. Beograd: Artist.
– –, 2006: Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze. Slavistična revija 54/1, 33–40.
August STRINDBERG, 1917: Märchenspiele. Ein Traumspiel. Prev. Emil Schering. München, Leipzig.
Franc ZADRAVEC, 1993: Slovenska ekspresionistična literatura. Murska Sobota, Ljubljana: Pomurska založba, Znanstveni inštitut FF.
Objavljeno
2020-10-09
Kako citirati
Čeh Steger J. (2020). Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine. Slavia Centralis, 2(1), 129–143. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/608
Rubrike
Articles