Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P

  • Irena Stramljič Breznik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: leksikologija, frazeologija, frazemi, germanizmi, slovar

Povzetek

Prispevek obravnava v Slovar slovenskega knjižnega jezika sprejete germanizme od M do P, ki so hkrati tudi frazemske sestavine. S pomočjo referenčnega korpusa Fidaplus se ugotavlja živost takih frazemov v sodobni rabi in posledično odgovarja na vprašanje, koliko in katere tovrstne frazeme je smiselno upoštevati tudi v novi izdaji slovarja slovenskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si

Literatura

France BEZLAJ, 1977–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Založba ZRC.
DUDEN, 22002: Redewendungen. Wörtebuch der deutschen Idiomatik. Band 11. Mannheim.
FIDAPLUS: http://www.fidaplus.net
Željka FINK, Antica MENAC, 2008: Hrvatska frazeologija – staro i novo. Komparacja współczesnych języków słowiańskich. 3Frazeologia. Ur. Walerij Mokijenko in Harry Walter. Opole: Universität Greifswald – Institut für Slawistik in Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. 88–100.
Elizabeta JENKO, 1994: Sich auf die Socken machen/vzeti pot pod noge. Deutschslowenisches Wörterbuch der Redewendungen. Celovec.
Monika KALIN GOLOB, 2008: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Janez KEBER, 2003: Frazeološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Erika KRŽIŠNIK, 1994: Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja). Doktorska disertacija. Ljubljana.
– –, 2005: A type of minimal phraseological units characteristic of Slovene. Linguistica letn. 45. 159–172.
– –, 2009: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53–60.
Antica MENAC, 2007: Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra. 109–123.
Maks PLETERŠNIK, 2006: Slovensko-nemški slovar. Transliterirana izdaja. Prvi del A–O. Drugi del P–Ž. Ljubljana.
Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: Elektronska izdaja na plošči CD-ROM. Ljubljana 1998.
Slovenski pravopis. 2001. Ur. J. Toporišič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Marko SNOJ, 22003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.
– –, 2006: O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku. Slavistična revija: Slovensko jezikoslovje danes 54/posebna št., 343–350.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2004: Germanizmi v zahodnem slovenskogoriškem podnarečju. Annales, 331–336.
– –, 2007: Samostalniški germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od a do h. Besedje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora
50). 291–303.
– –, 2007a: Slovensko besedje v prepletu znotraj- in medjezikovnih razmerij. Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 49). 425–474.
– –, 2009: Pomenski opisi rastlinskih poimenovanj v novem slovarju slovenskega jezika. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 109–118.
Hildegard STRIEDTER-TEMPS, 1963: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin.
Jože TOPORIŠIČ, 1988: Besedni germanizmi v Trubarjevem Catechismusu. Slavistična revija 36/1, 109–120.
– –, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 1996: Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini. Slavistična revija 44/3, 269–279.
– –, 2000: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
– –, 2006: Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika (Glasovi, pisava, oblika, tvorba, besedje). Besedjeslovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 62–72.
Objavljeno
2020-10-11
Kako citirati
Stramljič Breznik I. (2020). Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis, 2(2), 63–74. https://doi.org/10.18690/scn.2.2.63–74.2009
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)