Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju

  • Suzana Jakoša Megamoment, d. o. o., Murska Sobota
  • Damjan Glavač Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Irena Stramljič Breznik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: pojmovni sistem, poimenovalni sistem, terminologizacija, pomenotvorje, samostalniška besedna zveza, termin celica

Povzetek

V prispevku je predstavljen termin celica, ki si ga po širitvi prvotnega pomena besede celica delijo sorodna in nesorodna strokovna področja. Delež pojmov, s katerimi je povezan v pojmovnih sistemih, in terminov v poimenovalnih sistemih, katerih izhodišče je, je največji v naravoslovnih vedah. Jezikoslovna analiza je pokazala veliko terminotvorno produktivnost termina celica, saj so v obsežnem poimenovalnem sistemu tudi večbesedni termini, ki tvorijo različno strukturirane samostalniške besedne zveze. Večbesedni termini se odmikajo od terminološkega načela gospodarnosti, vendar obenem izkazujejo natančnost in jasnost poimenovanja pojmov v zapletenih pojmovnih sistemih strokovnih področij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Suzana Jakoša, Megamoment, d. o. o., Murska Sobota

Murska Sobota, Slovenija. E-pošta: megamoment.si@gmail.com

Damjan Glavač, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: damjan.glavac@mf.uni-lj.si

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si

Literatura

Špela ARHAR HOLDT in Helena DOBROVOLJC, 2015: Zveze samostalnika z nesklonljivim levim prilastkom v korpusih Janes in Kres. Slovenščina na spletu in v novih medijih. Zbornik konference. Ur. D. Fišer. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 4–9. Dostop 11. 11. 2021 na http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/Konferenca2015.pdf.
Franc BATIČ (ur.), Borislava KOŠMRLJ - LEVAČIČ (ur.), Andrej MARTINČIČ, Aleksa CIMERMAN, Boris TURK, Nada GOGALA, Andrej SELIŠKAR, Alojz ŠIRCELJ, Gorazd KOSI, 2013: Botanični terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Ljudmila BOKAL (ur.), Janez GREGORI (ur.), Franc GRAJZAR, Janez MIHELIČ, Viktor MAJDIČ, Janez HOČEVAR, Simon ATELŠEK, Marjan DEBELAK in Marjeta HUMAR, 2013: Čebelarski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Tanja FAJFAR, Mateja JEMEC TOMAZIN in Mojca ŽAGAR KARER, 2019: Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski 25/1, 53–66. Dostop 1. 3. 2022 na https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7565.
Tanja FAJFAR in Mojca ŽAGAR KARER, 2019: Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4, 551–567.
Helmut FELBER, 1984: Terminology manual. Pariz: Infoterm. Dostop 31. 10. 2021 na https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000062033.
Lana HUDEČEK, Snježana KEREKOVIĆ in Milica MIHALJEVIĆ, 2016: Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju. Jezikoslovlje 17/1–2, 145–168. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostop 17. 2. 2021 na https://hrcak.srce.hr/167801.
Nataša JAKOP, 2009: Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 15/1–2, 73–85.
Franc LOČNIŠKAR, 1999: Katalog znanj: Splošna živinoreja, biološke osnove, genetika: z enciklopedičnim opisom pojmov in gesli v slovenščini, angleščini in nemščini. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.
Mija MICHELIZZA in Mojca ŽAGAR KARER, 2018: Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski 24/1, 79–92. Dostop 27. 2. 2022 na https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/6934/6524/.
Jan PETR, Miloš DOKULIL, Karel HORÁLEK, Jiřina HŮRKOVÁ in Miloslava KNAPPOVÁ, 1986: Mluvnice češtiny (1). Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov. Praga: Academia.
Maks PLETERŠNIK, 2014: Slovensko-nemški slovar. Transliterirana spletna izdaja. Dostop 26. 2. 2022 na https://fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar/4016169/krvnica?View=1&Query=krvnica&All=krvnica.
Pravopis 8.0. Velika in mala začetnica. Dostop 15. 10. 2021 na https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/3/velika_in_mala_zacetnica.
Pravopis 8.0. Krajšave. Dostop 15. 10. 2021 na https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/2/krajsave.
Primož ROŽMAN in Mojca JEŽ, 2011: Matične celice in napredno zdravljenje. Zdravljenje s celicami, gensko zdravljenje in tkivno inženirstvo – Pojmovnik. Ljubljana, Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Slovenski medicinski slovar, 2012–2021. Spletna izdaja. Ur. M. Legan in D. Petrovič. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Kamnik: Amebis, d. o. o. Dostop 1.–31. 11. 2021 na https://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar.
Slovenski pravopis. I Pravila, 2014. Spletna izdaja. Dostop 15. 10. 2021 na https://www.fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Pravila.pdf.
Marko SNOJ, 2016: Slovenski etimološki slovar. Tretja izdaja. Dostop 5. 7. 2021 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenski-etimoloski-slovar#v.
Marjanca STARČIČ ERJAVEC in Darja ŽGUR - BERTOK, 2013: Zgodovinski genetski biseri. Življenje in tehnika 6/60, 59–64.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2004: Besednodružinski slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek za iztočnice na B. Maribor: Slavistično društvo.
– –, 2007: Slovensko zoološko izrazje z vidika besedotvornih vzorcev in vrst. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ur. I. Orel. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Obdobja 24 – Metode in zvrsti. 537–546.
– –, 2018: Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična revija 66/3, 369–382.
Stane SUHADOLNIK, 1972: Odnos med dolžino, obvestilnostjo in pogostostjo besed. Bajčev zbornik. Slavistična revija 20/1, 135–148. Dostop 10. 1. 2021 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KRTUNDGW.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Blaž TREBAR, 2014: Terminološka načela in oblikoslovno-skladenjske terminološke variacije. Jezikoslovni zapiski 20/2, 107–123. Dostop 22. 2. 2022 na https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2265/2053/.
Ada VIDOVIČ MUHA, 1988: Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 83–91.
– –, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Špela VINTAR, 2008: Terminologija. Terminografska veda in računalniško podprta terminografija. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo.
Mojca ŽAGAR KARER, 2015: Terminologišče – kraj, kjer terminolog išče. Slavia Centralis 8/1, 22–33. Dostop 6. 3. 2022 na https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/issue/view/121.
– –, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2, 236–249.
Andreja ŽELE, 2010: Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–139.
Objavljeno
2022-04-14
Kako citirati
Jakoša S., Glavač D., & Stramljič Breznik I. (2022). Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju. Slavia Centralis, 15(1), 7–25. https://doi.org/10.18690/scn.15.1.7–25.2022

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)