Zeleno, ki te ljubim, zeleno

  • Irena Stramljič Breznik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Katja Plemenitaš Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: pridevnik zelen, okolje, korpus, kolokacije, terminologija

Povzetek

Prispevek predstavlja korpusno podprto raziskavo rabe izraza zelen v kontekstu okoljskih podnebnih sprememb v primerjavi z njegovo splošno rabo. Osrednji del prispevka predstavi analizo besede zelen z uporabo korpusa Gigafida 2.0 in terminološkega vira Termania. Raziskava kaže, da so v korpusu Gigafida 2.0 najmočnejše kolokacije s pridevnikom zelen v pomenu varovanja okolja izrazi, ki se nanašajo na politične stranke in njihovo delovanje (zelena koalicija, zelena alternativa), in izrazi s področja gospodarstva in turizma (zelena energija, zelena destinacija, zeleno gospodarstvo). Zanimivo je, da izraz zeleni prehod v obravnavanih virih ni na seznamu najmočnejših kolokacij. Domnevamo, da je razlog v tem, da se je ta zveza začela uveljavljati šele v obdobju, ki besedilno ni več zajeto v korpus Gigafida 2.0.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si

 

Katja Plemenitaš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: katja.plemenitas@um.si

Literatura

Guia BIANCHI, Ulrike PISIOTIS, Marcelino CABRERA GIRALDEZ, 2022: GreenComp – Evropski trajnostni okvir kompetenc. Ur. Y. Punie, M. Bacigalupo. Urad za publikacije Evropske unije, Luksemburg. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
handle/JRC128040 (12. 9. 2023).
Jožica ČEH STEGER, 2015: Ekokritika in literarne upodobitve narave. Maribor: Založba Litera.
Polona GANTAR idr., 2009: Specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino: opis analize referenčnega korpusa. http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik5/SSJ_Kazalnik_5_Specifikacije-opis-analize-korpusa_v1.pdf (12. 9. 2023).
Gigafida 2.0. https://viri.cjvt.si/gigafida/ (12. 9. 2023).
Google. https://www.google.com/ (12. 9. 2023).
Michael Alexander Kirkwood HALLIDAY, 2001 [1990]: New ways of meaning: The challenge to applied linguistics. The ecolinguistics reader: Language, ecology and environment. Ur. Alwin Fill, Peter Mühlhäusler. London: Continuum. 175–202.
Marko JESENŠEK, 2018: Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. Slavia Centralis 11/2, 105–118.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
Janez KEBER, 2011: Slovar slovenskih frazemov. https://fran.si (12. 9. 2023).
Maja KONEČNIK RUZZIER, 2012: Developing brand identity for Slovenia with opinion leaders. Baltic Journal of Management 7/2, 124–142.
Asja Nina KOVAČEV, 1997: Govorica barv. Ljubljana: Prešernova družba.
Olga POBIRK, Petra ZARANŠEK, Simon ŠUSTER, 2009: Besedne skice za slovenščino. Kritični pogled. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. (Obdobja, 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 413–422.
Sketch Engine. https://www.sketchengine.eu/ (12. 9. 2023).
SSKJ 2: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. https://fran.si (12. 9. 2023).
Marko SNOJ, 2016: Slovenski etimološki slovar. https://fran.si (12. 9. 2023).
Andrej STOPAR, Gašper ILC, 2019: Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini. Slavistična revija 67/2, 333–342.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2022: Kolokacijska analiza izbranega moško- in ženskospolskega para. Slavistična prepletanja 3. Ur. Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. 211–236.
Mojca ŠORLI, Helena DOBROVOLJC (ur.), 2020: Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. (Zbirka Lingua Slovenica, 16). Ljubljana: Založba ZRC.
Termania. https://www.termania.net/ (12. 9. 2023).
Terminologišče. https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji (12. 9. 2023).
Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
Natalija ULČNIK, 2020: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slavia Centralis 13/1, 22–39.
Mojca ŽAGAR KARER, 2015: Terminologišče – kraj, kjer terminolog išče. Slavia Centralis 8/1, 22–33.
Objavljeno
2023-12-29
Kako citirati
Stramljič Breznik I., & Plemenitaš K. (2023). Zeleno, ki te ljubim, zeleno. Slavia Centralis, 16(2), 132-141. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.132-141.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)