Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste

  • Irena Stramljič Breznik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Bohoričeva slovnica, besedotvorne kategorije, besedotvorna obrazila, predmetnopomenske besedne vrste

Povzetek

Prispevek predstavlja besedotvorje predmetnopomenskih besed v prvi slovenski slovnici, ki jo je napisal Adam Bohorič. Kaže na njegovo sposobnost kategoriziranja besedotvornih prvin, ki so bile opazne v slovenskem govorjenem in/ali pisanem jeziku 16. stoletja, in sicer ob latinski jezikovnosistemski predlogi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: irena.stramljic@um.si

Literatura

Maks PLETERŠNIK, 1894–1895: Slovensko-nemški slovar I (A–O, 1894), II (P–Ž, 1895). Ljubljana.
Jože TOPORIŠIČ, 1987: Adam Bohorizh: Arcticae horulae succisivae. Zimske urice proste. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
— — —
Kozma AHAČIČ, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: Protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Igor GRDINA, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Založba Obzorja.
Rudolf KOLARIČ, 1971: Die Sprache in Adam Bohoričs Arcticae horulae. Adam Bohorič Arcticae horulae: Die erste Grammatik der slowenischen Sprache. II. Teil: Untersuchungen. München: Rudolf Trofenik, 29–82.
Martina OROŽEN, 1971: Začetki slovenske jezikoslovne misli. Jezik in slovstvo (16/7), 193–200.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 1996: Besedotvorje in njegovo izrazje v slovensko pisanih slovnicah 19. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje. 32/2, 248–261.
Jože TOPORIŠIČ, 1984: Oblikoslovje v Bohoričevih Zimskih uricah. 20. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 189–222.
– –, Členki in njihovi stavčni ustrezniki. 27. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, 3–16.
– –, 2000: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.
Objavljeno
2020-10-08
Kako citirati
Stramljič Breznik I. (2020). Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste. Slavia Centralis, 1(2), 67–76. https://doi.org/10.18690/scn.1.2.67–76.2008
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)