Potrebe, izzivi in dobre prakse pri jezikovnem poučevanju priseljencev

  • Simona Pulko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Melita Zemljak Jontes Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: metode poučevanja, didaktični pristopi, slovenščina kot drugi in tuji jezik, projekt Erasmus DEAL

Povzetek

Zaradi vse večje mobilnosti in migracij iz držav članic in nečlanic Evropske unije (EU) postajajo družbe in izobraževalni sistemi EU vse bolj večkulturni in večjezični. Izobraževalne ustanove se srečujejo z dvema izzivoma: otrokom priseljencem čim prej omogočiti, da kar najhitreje usvojijo jezik izobraževanja, in jim hkrati pomagati ohraniti materni jezik. To je bil povod za začetek mednarodnega projekta Erasmus + DEAL Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah (2018–2020) s sodelujočimi institucijami iz Hrvaške, Severne Makedonije in Slovenije. V prispevku bodo predstavljeni primeri dobre prakse, prenosljive v različne jezike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Simona Pulko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.pulko@um.si

Melita Zemljak Jontes, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: melita.zemljak@um.si

Literatura

Katarina ALADROVIĆ, Lidija CVIKIĆ, Kristina HORVAT BLAŽINOVIĆ idr., 2019: Zbirka primerov dobre prakse. Zagreb: [s. n.]. Dostop 22. 6. 2020 na: https://project-deal.eu/wp-content/uploads/2019/01/Zbirka_primerov_dobre_prakse_DEAL-IO1_slo.pdf.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011. Dostop 22. 6. 2020 na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf.
Erasmus + DEAL Project Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners. Dostop 22. 6. 2020 na: https://project-deal.eu/en/frontpage/; https://
project-deal.eu/sl/o-projektu-2/.
Dragica HARAMIJA, 2019: Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju. Slavia Centralis 12/2, 33–45.
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: evropski referenčni okvir (UL EU 2018/C 189/8). Priporočilo sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Uradni list
Evropske unije, Slovenska izdaja, Informacije in objave C 189. Dostop 22. 6. 2020 na:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:189:FULL&from=SL.
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, 2013. Dostop 22. 6. 2020 na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583.
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, 2002. Dostop 22. 6. 2020 na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20.
Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, 2009. Dostop 22. 6. 2020 na: https://
www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-smernice/Smernice_za_vkljucevanje_otrok_priseljencev_v_vrtce_in_sole-1.doc.
Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, 2012. Dostop 22. 6. 2020 na: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_priseljencev.pdf.
Špela ŠEBENIK, 2016: Vsako leto se v šole vpiše tisoč otrok, ki ne govorijo slovensko.
Dostop 22. 6. 2020 na: https://www.rtvslo.si/slovenija/vsako-leto-se-v-sole-vpise-tisoc-otrok-ki-ne-govorijo-slovensko/393417.
Ustava Republike Slovenije, 2006. Dostop 22. 6. 2020 na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.
Zakon o azilu, 2006. Dostop 22. 6. 2020 na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4867.
Zakon o osnovni šoli, 2006. Dostop 22. 6. 2020 na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448.
Zakon o tujcih, 2009. Dostop 22. 6. 2020 na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/93562.
Zakon o tujcih, 2011. Dostop 22. 6. 2020 na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761.
Zakon za uravnoteženje javnih financ, 2012. Dostop 22. 6. 2020 na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388.
Objavljeno
2020-11-08
Kako citirati
Pulko S., & Zemljak Jontes M. (2020). Potrebe, izzivi in dobre prakse pri jezikovnem poučevanju priseljencev. Slavia Centralis, 13(2), 203–213. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.203–213.2020