Husitizem na Češkem – predstopnja Lutrove reformacije

  • Martina Orožen
Ključne besede: Jan Hus, husitizem, Češka, Martin Luter, reformacija

Povzetek

Prispevek predstavlja Jana Husa, ki je pod vprašaj postavil avtoriteto Cerkve, bil posledično umaknjen s cerkvenega prizorišča in na koncilu v Konstanci tudi obsojen. Izpostavljeno je dejstvo, da mu je bila šele ob šeststoletnici smrti vrnjena iz razmer časa objektivno izrisana, stvarna podoba človeka, ki je bil predan Kristusovi resnici. Bil je teolog, zavzet za resnico in pravico, skrben učitelj rojakov, izrinjenih na družbeno obrobje, in človek, zvest lastnemu prepričanju. Mislil, delal in živel je odgovorno, umrl pa je v neomajno globoki veri, kot je skladno z vsebinami II. vatikanskega cerkvenega zbora. V prispevku so osvetljena tudi sporna politična vrednotenja Husove osebnosti ter širše versko-politične razmere na Češkem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Orožen

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: martinaorozen@t-2.net

Literatura

Lucijan BRATUŽ, 1992: Pisna podoba Stiškega rokopisa. Stiški rokopis: 1428. (Monumenta Slovenica, 2). Ur. Mihael Glavan. Ljubljana: Slovenska knjiga. 63–73.
Václav BURIAN, 1929/30: Po stopách češství a české knihy v starší slovinské písemnictví. Slavia VIII, 3–79.
Václav BURIAN, Josip MRAVLJAK, 1927: Žički rokopis: češka velikonočna pesem. Časopis za zgodovino in narodopisje XXII, 190–193.
Dunja FALIŠEVAC, 1980: Hrvatska srednjovjekovna proza. Zagreb: Liber.
Sigfrid-Maria GRÖßING, 2002: Maximilian I. Kaiser, Künstler, Kämpfer. Wien: Amalthea Verlag.
Josip GRUDEN, 1914: Starine železnih in salajskih Slovenov. Časopis za zgodovino in narodopisje XI, 93–154.
Bohuslav HAVRÁNEK, Josef HRABÁK, 1957: Vybor z česke literatury od počátu po dobu Husovou. Praha: Nakladatelství ČAV.
Husitský Tábor, 1981: Sborník muzea husitského revolučního hnutí. Vols. IV(1981), Tábor: Muzeum husitského revolučního hnutí.
Bogdan KOLAR, 2017: Reformna prizadevanja v Cerkvi ob začetku reformacije. Edinost in dialog: revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog 72/1–2, 37–53.
Milan KOPECKÝ, Jiři HOŠNA, 1984: Výbor ze starší české literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Oldřich KRÁLÍK, 1961: Sázavské písemnictví XI. stoleti. Rozpravy Československé akademie věd: Řada spoločenských věd 71. Praha: Nakl. Československé akademie věd.
– –, 1984: Sazavské pisemnictví XI. století. Praha: FF.
Joseph LORTZ, 1950: Wie kam se zur Reformation? Einsiedeln: Johannes Verlag.
Ctirad Václav POSPIŠÍL, 2015: Husovská Dilemata. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Emil PRAŽÁK, 1996: Stati o české středověké literatuře. Praha: Euroslavica.
Protestantizem včeraj, danes in jutri, 2015: Ur. Franc Kuzmič, Polonca Šek Mertük. Petanjci, Murska Sobota, Ljubljana: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Prekmurska (Pomurska) akademsko znanstvena unija (PAZU).
Ulika RUBLACK, 2016: Zutiefst menschlich. Die Zeit Geschichte. Epochen. Menschen. Ideen 5/16, 67–68.
Evald RUCKÝ, 2015: 555 let Jednoty bratrské v datech. 1457–2012. Liberec: Jednota bratrská.
Miloš SLÂDEK, 1995: Malý svět jest člověk, aneb Vybor z české barokní prozy. Jinočani: H & H.
Pavel SOUKUP, 2015: Jan Hus. Život a smrt kazatele. (Edice Česká historie 31). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.
Jiří SPĚVÁČEK, 1979: Karel IV. Život a dílo (1316–1378). Praha: Nakladatelství svoboda.
František ŠMAHEL, 2013: Jan Hus. Život a dílo. (Edice Ecce Homo 19). Praha: Argo.
Paul de VOOGHT, 1960: L’hérésie de Jean Huss 1–2. Louvain: Bibliothèque de L’Université.
– –, 1997: Kacířství Jana Husa. Přeložila L. Havlíčková. Praha: Universita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta.
Objavljeno
2020-11-05
Kako citirati
Orožen M. (2020). Husitizem na Češkem – predstopnja Lutrove reformacije. Slavia Centralis, 12(1), 31–44. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/917
Rubrike
Articles