Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih – vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja

  • Martina Orožen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Anton Martin Slomšek, Djanja Svetnikov božjih, svetniški življenjepis, novoslovenski knjižni jezik, jezik

Povzetek

Prispevek poglobljeno prikazuje obsežno Slomškovo izdajo svetniških življenjepisov Djanja Svetnikov božjih, ki je izšla leta 1853–1854 v Gradcu in je pomembna za vzgojo kulture duha (etično držo), kulture srca (plemenitost ravnanja) ter jezikovno, pisno in govorno kulturo izražanja. V besedilih se je uspešno porajal normativno poenoteni, skupni, novoslovenski knjižni jezik 19. stoletja, ki se je nadalje z veliko prizadevnostjo jezikoslovnih teoretikov in jezikovnih ustvarjalcev zvrstno tudi uspešno razvijal.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Orožen, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: /

Literatura

Metod BENEDIK, 2008: Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka. Celje: Mohorjeva družba.
Ema DEISINGER, 1936–1938: Slomšek – Pestalozzi. Slovenski učitelj, l. 37, 1936; l. 38, 1937; l. 39, 1938.
Jože FAGANEL (ur.), 2007: Ema Krška. Hagiografije. Celje: Mohorjeva družba.
Štefan Alojzij FERENČAK, 2009: Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška. Slomškovo zbrano delo III/I; Monografije I. Celje–Ljubljana: Mohorjeva družba.
HIPOLIT, 1719, 1725: Bukvice od slejda inu navuka Cristusa. Ljubljana.
Jernej KOPITAR, 1809: Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Kärnten und Steiyermark. Laibach.
Frančišek LAMPE, 1887: Antona Martina Slomška sedem postnih pridig. Drobtinice XXII, 23–37.
Andreja LEGAN RAVNIKAR, 2006: Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne knjižne norme. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 41). 519–527.
Mihael LENDOVŠEK, 1876–1899: Ant. Mart. Slomšeka zbrani spisi. Celovec: Mohorjeva družba.
Maks MIKLAVČIČ, 1967a: Leto svetnikov – zdaj in kako? De »Anno Sanctorum preparando (I). Cerkev v sedanjem svetu, 1–3, 29–30.
– –, 1967b: Leto svetnikov – zdaj in kako? De »Anno Sanctorum preparando (II). Cerkev v sedanjem svetu, 4–6, 69–70.
Pavla OBRAZOVÁ, Jan VLK, 1994: Maior Gloria. Sváty kníže Václav. Praha.
Matija OGRIN (ur.), 2009: Oče Romuald, Škofjeloški pasijon. Celje: Mohorjeva družba.
France ORAŽEM, 2001: Franc M. Paglovec – prevajalec Kempčanove hoje za Kristusok in Scupolijeve Svete voiske. Paglovčev zbornik. Kamnik, 117–120.
Martina OROŽEN, 1996: Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
– –, 2006a: Puristično prečiščeni kranjski knjižni jezik v nabožnem slovstvu pred normativnim poenotenjem slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Uredili M. Koletnik, V. Smole. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 41). 476–484.
– –, 2006b: Slovenske narodne legende v prozi. Globinsko pomensko sporočilo in površinska jezikovna ubeseditev. Obdobja 23. Metode in zvrsti. Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 605–618.
– –, 2007a: Prepleti medzvrstnih jezikovnih prvin v strokovnih besedilih prve polovice 19. stoletja. Obdobja 24. Metode in zvrsti. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 59–75.
– –, 2007b: Govorne prvine v jeziku Slomškove pridige kot besedilna novost nabožnega slovstva purističnega obdobja. Besedje slovenskega jezika. Uredil Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 50). 136–153.
– –, 2008: Podoba svetega Martina v »životopisih« svetnikov in v leposlovju 19. stoletja. Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture. Celovec, Ljubljana: Mohorjeva družba. 183–193.
Marijan PEKLAJ, 2001: Paglovčev prevod Tobijeve knjige. Paglovčev zbornik. Kamnik: Občina Kamnik. 112–116.
Bernard RAJH, 1998: Knjižnojezikovno delo Petra Dajnka kot poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja. Ljubljana.
– –, 2002: Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora, 19).
Anton Martin SLOMŠEK, 1835 (2. izd. 1845): Hrana Evangelijskih naukov bogoljubnim dušam dana na vse nedelje in zapovedane praznike v leti. V Gradci.
– –, 1949–1950: Apostolska hrana bogoljubnim dušam dana po branji apostolskih listov ino drugih bukuv svetiga pisma, za nedele ino svetke cerkveniga leta. Pisal Anton Slomšek, nekedajni nadfajmošter u Vuzenici. V Celovci.
Veliki splošni leksikon, 1998: Geslo Pestalozzi (Jochann Heinrich), švicarski vzgojitelj in reformator šolstva. Šesta knjiga P–Rž. Ljubljana: DZS.
Janez ZALOKAR, 1820: Tomaža Kempčána hoja za Kristusam. Ljubljana.
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Orožen M. (2020). Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih – vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja. Slavia Centralis, 4(1), 14–47. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.14–47.2011
Rubrike
Articles