Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja

  • Martina Orožen
Ključne besede: zgodovinska slovnica slovenskega jezika, oblikoslovje, skladnja, futuralno-modalni sistem

Povzetek

Razprava je nastala na osnovi istoimenske disertacije Martine Orožen, ki je bila zagovarjana leta 1966 na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; je dokument časa, v katerem je disertacija nastajala in doslej tudi edini celostni pregled zgodovinskega razvoja futuralno-modalnega sistema na Slovenskem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Orožen

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: martina_orozen@t-2.net

Literatura

Anton BAJEC, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV. Predlogi in predpone. Ljubljana: Izdal Inštitut za slovenski jezik SAZU.
Anton BAJEC, Mirko RUPEL, Rudolf KOLARIČ, 1956: Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jernej BASAR, 1734: Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia: sloshene na usako nedelo zhes lejtu. Labaci: Typis, Adami Friderici Reichhardt.
France BEZLAJ, 1948: Doneski k poznavanju glagolskega aspekta. Slavistična revija I/3–4, 199‒220.
Viktor BEŽEK, 1891: Slovniški pogovori. Ljubljanski Zvon I/1, 50‒54, 112‒115 itd.
Henrik BIRNBAUM, 1958: Untersuchungen zu den Zukunftsumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsyntax des Slavischen. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Etudes de philologie slave, 6). Stockholm: Almqvist & Wiksell. S.
Irena K. Bunina, 1959: Sistema vremen staroslavjanskoga glagola. Moskva: Izdajatel’stvo Akademii Nauk SSSR.
Janez CIGLER, 1836: Srezha v’ nesrezhi, ali Popişvanje zhudne sgodbe dvéh dvojzhikov: poduzhenje starim in mladim, révnim in bogatim. V’ Ljubljani: natisnil Joshef Blasnik: na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu.
Janez ČANDIK, 1613: Evangelia inu lystuvi: na vse nedéle, inu jmenite prasnike, céliga léjta, po stari kàrszhanski navadi resdeleni: vsem catholishkim cerkvam, stuprau v’Krajnski Desheli, k’dobrimu, s’novizh is Bukovskiga na Slovénski jesik svestu prelosheni. Gradc: Istiskanu v’ Némškim Gradcu, skuzi Jurija Widmansteterja.
Jurij DALMATIN, 1584: Biblia, tu je, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta. Wittenberg: durch Hans Kraffts Erben.
Jean-Didier CASTAGNOU, 1961: Uwagi o aspekcie w językach słowiańskich. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiełońskiego. Krakov.
– –, 1963: Czas teraźniejszy słowiańskich czasowników doskonałych. Sprawozdania z posiedzenia komisji oddziału PAN. Krakov.
Metod DOLENC, 1940: Gorske bukve v izvirniku, prevodih in priredbah. (Pravni spomeniki slovenskega naroda, Knjiga prva). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Witold DOROSZEWSKI, 1962: Studia i szkice językoznawcze. Varšava: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Antonin DOSTÁL, 1954: Studie o vidovem sistému v staroslověnštině. Praga: Státní pedagogické nakl.
Ljubomir ĎUROVIČ, 1956: Modálnosť: lexikálno-syntaktické vyjadrovanie modálnych a hodnotiacich vzt̓ahov v slovenčine a ruštine. Bratislava: Slovenská akadémia vied.
Irena GRICKAT, 1957: O nekim osobinama futura II. Naš jezik 8, 89–105.
Đuro GRUBOR, 1953: Aspektna značenja II. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Odjel za filologiju, Knj. 5 = 295, 81‒284.
Laslo HADROVIC, 1957: Gebäte und Gesänge einer slovenischen Bruderschaft aus dem 17. Jahrhundert. Studia Slavica 3, 379‒401.
Jožef HASL (Gabriel Hevenesi), 1770: Sveti post, Christusovimu terplenju posvezhen, u’ vsakdanu spremishluvanje resdejlen. Labaci: prostat apud Aloysium Raab.
Milka IVIĆ, 1963: Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Pavle IVIĆ, 1955: O vidu glagolskoga oblika budem. Naš jezik 6/7–10, 237‒245.
Anton JANEŽIČ, 1854: Slovenska slovnica. V Celovcu: E. Liegel.
Jurij JAPELJ, 1784: Svetu pismu Noviga testamenta. Labaci: Typis Joan Frid. Eger 1784–1802.
Urban JARNIK, 1814: Sbér lépih ukov sa Şlovensko mladíno: is Némskiga ino Latinskiga prestavlenih, is Ştaro-Şlavenskiga ino Pemskiga preravnanih, nikotérih pa novo sloshenih / od U. J. Celovec. V-Zelovzu: per Joanesu Leonu, shtamparju.
Ljudevit JONKE, 1964: Književni jezik u teoriji i praksi. Zagreb: Znanje.
Josip JURČIČ, 1866: Deseti brat. Izvirni roman. Izdalo uredništvo Slovenskega Glasnika. Celovec.
Matija KASTELEC, 1684: Nebeshki zyl, tú je teh ſvetih Ozhakov sveiſtv premishlovanîe. Ljubljana: Stiskanu skusi Joshepha Tadea Mayerja deshelskiga buquih stiskauza.
France KIDRIČ, 1923: Doneski za zgodovino slovenskega lekcionarja in slovenske pridige od konca srednjega veka do 1. 1613 (1699). Bogoslovni vestnik 3, 149‒169. sir. 149
František KOPEČNY, 1962: Slovesný vid v češtině. Praga: Nakl. Československé akademie věd.
Jernej KOPITAR, 1808: Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach: bey Wilhelm Heinrich Korn.
Ervin KOSCHMIEDER, 1935: Zu den grundfragen der Aspecttheorie. Indogermanische Forschungen, knj. 53, 280‒300.
Miroslav KRAVAR, 1960: Futur II u našem glagolskom sistemu. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 1, 30‒50.
Sebastijan KRELJ, 1567: Postilla Slovenska, To ie, karshanske evangeliske predige, vèrhu vsaki nedelski evangelion skusi létu: sa hishne gospodarie, shole, mlade inu priproste lüdi. Pervi simski del. Regensburg: excudebat Iohannes Burger.
Helena KŘŽKOVÁ 1960: Vyvoj opisného futura v jazycich slovanskych, zvlaště v ruštině (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis / Palackého universita v Olomouci; Facultas philosophica, 4; Philologica, 2). Praga: SPN.
Štefan KÜZMIČ, 1771: Nouvi Zákon ali Testamentom Gospodna našega Jezusa Kristusa zdaj oprvič z grčkoga na stari slovenski jezik obrnjeni. V Halli Saxonskoj. (Ponatis iz leta 1848. Köseg.)
Fran LEVSTIK, 1858: Martin Krpan. Slovenski Glasnik. Celovec.
‒ ‒, 1858a: Napake slovenskega pisanja. Kmetijske in rokodelske novice 16/1 (6. 1. 1858).
Anton Tomaž LINHART, 1789–90: Županova Micka; Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Izdal in uredil Alfonz Gspan, 1951. Lubljana: Mladinska knjiga.
Vaclav MÁCHEK, 1962: K otázce tzv. prázdných předpon: imperativy a futura s po- u Slovanů. Acta Universitatis Carolinae, Philologica Slavica Pragensia IV, 437–442.
Jurij S. MASLOV (ur.), 1962: Voprosy glagoľnogo vida. Moskva: Izdajateľstvo inostrannoj literatury.
Fran METELKO, 1825: Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen. Laibach: gedruckt bey Leopold Eger.
Fran MIKLOŠIČ, 1883: Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen. Wien: W. Braumüller.
Tadeusz MILEWSKI, 1939: O genezie aspectów słowiańskich, Rocznik sławistyczny XV 1‒13.
– –, 1965: Językoznawstwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Fran MILIČINSKI, 1917: Ptički brez gnezda: povest. V Celovcu: Družba sv. Mohorja.
Dora Ivanova MIRČEVA, 1962: Развой на бъдеще време (футурум) в българския език от X до XVIII век. Razvoĭ na bŭdeshte vreme (futurum) v bŭlgarsk ezik ot X do XVIII vek. Sofia: Bŭlgarska akademia na naukite,
Aleksander MLADENOVIĆ, 1959: Grafija i jezik dalmatinskih čakavskih rukopisa. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 4, 117‒150.
– –, 1960: O jeziku Marulićevih poslanica. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 5, 130‒143.
Leszek MOSZYŃSKI, 1959: I. K. Bunina: Sistem vremen staroslovjanskogo glagola. Moskva 1959 (recenzija). Rocznik slawistyczny XXV.
Igor NĚMEC, 1954: O slovanskě předponě po- slovesné. Slavia 23, 1‒25.
NOVICE 1843, 1862 = Kmetijske in rokodelske novice. Na svitlobo dane od c. k. Krajnske kmetijske družbe. 1843‒1902. Ur. Janez Bleiweis. Ljubljana: Jožef Blaznik.
Vatroslav OBLAK, 1887: Trije slovenski rokopisi iz prve polovice XVII. stoletja. Letopis Matice Slovenske za leto 1887. Ur. Fran Levec. V Ljubljani: Matica Slovenska. 260‒315.
Martina OROŽEN, 1965: Zgodovinski razvoj futuralnih in modalnih gramatičnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Disertacija. Ljubljana: M. Orožen.
– –, 1970: Razvojne tendence in realizacije futuralno-modalnih sistemov v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Prace Filologiczne 20, 223‒233.
Mihael PAGLOVEC, 1767 (1734): Svesti tovarsh enga sledniga Christiana, katiri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia. Labaci: typ. Jo. Frid. Eger. (Ponatis iz leta 1767.)
Rajko PERUŠEK, 1910: O rabi dovršnih in nedovršnih glagolov v novi slovenščini. Spisal l. 1903 in pozneje popolnil Rajko Perušek Ljubljana: samozal.
Marko POHLIN (Becker Rudolph Zacharias), 1789: Kmetam sa potrebo inu pomozh ali Uka polne vesele, inu shalostne pergodbe te vasy Mildhajm: sa mlade, inu stare ludy. Utisnenu na Duneju: per Chr. Grosserju.
France PREŠEREN, 1836: Krajnşka zhbeliza. Na şvitlobo dal M. Kaşteliz. V Ljubljani: natişnil Joshef Blasnik.
Matevž RAVNIKAR, 1815: Sgodbe Şvetiga pişma sa mlade ljudí. Is nemshkiga prestavil Matevsh Ravnikar. V’ Lublani: na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu.
Andrej RECEL, 1582: Gorske bukve 1582: Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki. Ur. Alenka Jelovšek. 2021. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU [in] Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Karel RÖSLER, 1952: Beobachtungen und Gedanken über das analytische Futurum in slavischen. Wiener slavistisches Jahrbuch 2, 103‒149.
Mirko RUPEL, 1934, 1966: Slovenski protestantski pisci. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Jan SAFAREWICZ, 1938: Nowsze badania nad genezą aspectów słowiańskich. Rocznik slawistyczny XIV, 67–84.
Edvard STANKIEWICZ, 1963: Problemi pesničkog jezika z gledišta lingvistike. Filološki pregled I–II, 23–24.
Zdzisław STIEBER, 1955: Czas przyszły niedokonany w zabytkach polskich XIV i XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego II. 231‒234.
Adam SKALAR, 1643: Šula tiga premišluvana = Skalarjev rokopis 1643: editio princeps: znanstvenokritična izdaja. Ur. Monika Deželak Trojar. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011.
Anton Martin SLOMŠEK,1842: Blashe ino Neshiza v’ nedelşki şholi, uzhitelam ino uzhenzam sa pokuşhno şpişal Anton Şlomşhek. V’ Zeli: na prodaj v’ nemşhkih şholah; [v’ Gradzi]: natişk ino papir od Andréja Lajkama naşlednikov v’ Gradzi.
– –, 1845: Hrana evangelşkih naukov, bogoljubnim dusham dana na vse nedéle ino sapovédane prásnike v’ léti, şpisali dushni pastirji na spodnim Şhtajarskim. V’ Zelovzi: natisnil ino ima na prodaj Joan. Leon.
– –, 1847: Čujte, čujte kaj žganje dela. V Celovci: natisnil ino na prodaj ima Joan Leon.
Josip STRITAR, 1870: Triglavan iz Posavja (satira). Dunajski Zvon. Dunaj.
SLOVAN 1884 = Slovan. Političen in leposloven list. 1884–1887. Urednik Anton Trstenjak. Ljubljana: Tiskala Narodna tiskarna,.
SLOVENSKI GLASNIK = Slovenski glasnik. Lepoznansko-podučen list. 1858‒1868. Ur. Anton Janežič. Celovec: Narodna Tiskarna.
Janez SVETOKRIŠKI, 1691: Sacrum promptuarium singulis per totum annum dominicis, et festis solemnioribus Christi Domini, et B. V. Mariae, praedicabile: e Sacrę Scripturę, Sanctorumqùe Patrum Scriptis erutum, nec non Veterum, Recentiorùmque Authorum Historijs … roboratum. Pars prima / Sveti piročnik. Venetics ex officina Zachariae Conzatti.
Stanislav ŠKRABEC, 1880–87: Opazke, jezikoslovne in druge. Cvetje z vertov sv. Frančiška I (9). Jezikoslovna dela 1. Ur. Jože Toporišič (1994). Ponatis iz: Cvetje iz vrtov sv. Frančiška. Nova Gorica: Frančiškanski samostan.
Matej Andrejevič TERNOVEC (Bogdan LAMURSKIJ), 1895: Čuvajmo svoje prastarine. Trst: Dolenčeva tiskarna.
‒ ‒ (Bogdan LAMURSKIJ), 1896: V izjasnjevanje in utrjevanje. Trst: Dolenčeva tiskarna.
Primož TRUBAR, 1550: Catechiſmuſ in der Windiſchen Sprach. Monumenta litterarum slovenicarum 8. Faksimile. Spremna beseda Mirko Rupel. Uredil Branko Berčič. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
– –, 1558: En Regishter, ta kashe, kei ty nedelski inv tih drvgih prasnikou Euangelij, vtim Nouim Teſtamentu ſe imaio iskati inu naiti. Per tim ie tudi ena kratka Poſtilla […]. V Tibingi.
– –, 1582: Ta celi noui Testament nashiga Gospudi inu Isuelizharie Iesusa Christusa, na dua maihina deilla resdilen, vtim ie is tiga stariga Testamenta dopolnene, suma inu praua islaga, druguzh pregledan inu v kupen drukan, skusi Primosa Truberia Crainza Rastzhizheria Franc. V Tibingi: Georg Gruppenbach.
André VAILLANT, 1959: Le futur duratif en vieux slave, Bulletin de la Sociét de linguistique LIV/1, 1‒17.
Aleksej A. VINOGRADOV, 1947: Russkij jazyk: grammatičeskoe učenie o slove. Moskva, Leningrad: OGIZ.
Valentin VODNIK, 1811: Pismenost ali Gramatika za Perve šole. V’ Lublani: natisnil Leopold Eger.
Fran WIESTHALER, 1890: Zbrano delo Valentina Vodnika. Ljubljana: Izdala Matica Slovenska.
Benjamin L. WHORF, 1956: Gramatical Categories, Language, Thought and Reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Ed. John B. Carroll, Stephen C. Levinson, and Penny Lee. Cambridge, Mass.: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology; New York: John Wiley & Sons.
Objavljeno
2021-10-16
Kako citirati
Orožen M. (2021). Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Slavia Centralis, 14(2), 67–122. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.67–122.2021