Ugotovitve slovenskih jezikoslovcev o gramatični formi futura v slovenskem jeziku

  • Martina Orožen
Ključne besede: slovenski jezikoslovci, razvoj slovenskega jezika, glagol, glagolski vid, dovršni sedanjik, futur

Povzetek

Razprava predstavlja poglede slovenskih jezikoslovcev (Valentin Vodnik, Jernej Kopitar, Fran Metelko, Ivan Navratil, Franc Miklošič, Janez Šolar, Anton Janežič, Stanislav Škrabec, Viktor Bežek) na rabo prihodnjika v slovenskem jeziku 18. in 19. stoletja. Vprašanja futuralno-modalnih izraznih možnosti v slovenskem knjižnem jeziku niso celostno obravnavali, zato je potrebno pojasniti razvoj opozicij futuralno-modalnih oblik v zgodovinskem razvoju knjižne slovenščine in jih obravnavati hierarhično kot (1) futuralno gramatično obliko, (2) dovršni sedanjik in (3) modalne in druge nedoločniške zveze.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Orožen

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: martina_orozen@t-2.net

Literatura

Viktor BEŽEK, 1891: Slovniški razgovori. Ljubljanski zvon 11/1. Dostop 31. 8. 2021 na https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-87VUWMDN/f0563ba2-d824-4e2c8902-0313b6aa94e1/PDF.
Ožbalt GUTSMAN, 1777: Windische Sprachlehre. Klagenfurt: gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer.
Anton JANEŽIČ, 1863: Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo. V Celovcu: J. Leon.
Eleonora KERNEC, 1933: Levstikov odnos do Kopitarja in Vuka. Levstikov zbornik. Ur. Janez Logar, Anton Ocvirk. Ljubljana: Slavistični klub na Univerzi. 353–362.
Jernej KOPITAR, 1808: Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach: bey Wilhelm Heinrich Korn.
Helena KŘÍŽKOVÁ, 1960: Vývoj opisného futura v jazycích slovankých, zvláště v ruštině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Matej Andrejevič LAMURSKIJ (= Bogdan Ternovec), 1895: Čuvajmo svoje prastarine. Trst: Dolenčeva tiskarna.
– –, 1896: V izjasnenje in utrjenje. Trst.
Franc MIKLOŠIČ, 1856: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Formenlehre. Wien: W. Braumüller.
Franc METELKO, 1825: Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen: nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky / von Franz Seraph. Metelko. Laibach: gedruckt bey Leopold Eger.
Ivan NAVRATIL, 1856: Beitrag zum Studium des slavischen Zeitwortes aller Dialekt. Wien: Mechitharisten-Congreg.-Buchdruckerei.
Stanislav ŠKRABEC, 1892–1898: Bom. Pobomkajmo se malo še enkrat. Futurum exactum, aoristus gnomicus, alia. V odgovor gosp. M. M. Hostniku v Moskvi. Odgovor na odgovor na odgovor. Boj z učeno senco. Cvetje z vrtov sv. Frančiška. Mesečni list za verno slovensko ljudstvo, zlasti za ude tretjega reda sv. Frančiška. Ur. p. Stanislav Škrabec. V Gorici: E. Ozimek.
– –, 1896: Cvetje z vrtov sv. Frančiška. XV, 2. in 4. zvezek.
Janez ŠOLAR, 1858: Die Tempora und modi in Slovenischen mit Rüksicht auf das Deutche und die classischen Sprachen. Görz: s. n.
Valentin VODNIK, 1811: Pismenost ali Gramatika sa perve Shole. V’Lublani: natisnil Leopold Eger; na prodaj v’sholah.
Objavljeno
2021-10-18
Kako citirati
Orožen M. (2021). Ugotovitve slovenskih jezikoslovcev o gramatični formi futura v slovenskem jeziku. Slavia Centralis, 14(2), 123–146. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.123–146.2021