Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga?

  • Hotimir Tivadar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenski jezik, govor, pravorečje, retorika, jezikoslovje

Povzetek

Slovensko pravorečje je premalo obravnavano v slovenskem jezikoslovju, načeloma samo v okviru pisnih slovarjev in pravopisa ter znanstvene slovnice. Javni nastop v slovenskem jeziku je danes nujnost in realnost skoraj vsakega govorca, ki javno deluje v okviru Slovenije, zato se bomo morali tudi jezikoslovci posvetiti slovenskemu javnemu govoru in ga ne prepustiti samo spontanemu delovanju in osebnemu jezikovnemu občutku. V članku utemeljujem potrebo po izdaji sodobnega (akademijskega) pravorečja, oblikovanega na osnovi kodifikacijske tradicije, sodobnih raziskav in opisa govora iz sodobnih javnih besedil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
France BUČAR, 2003: Porušena harmonija sveta. Dob pri Domžalah: Miš.
Marjan DOLGAN, 1996: Govorno ustvarjanje. Ljubljana: Rokus. 63–79.
Tanja HOZNER, 2014: Odnos do poučevanja govora (na primeru osnovne in srednje šole v Beli krajini): diplomsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko.
Vojko GORJANC, Simona KREK, Damjan POPIČ, 2015: Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc idr. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Matjaž Hanžek, 2000: Znanje in revščina. Revija SRP (Svoboda, Resnica, Pogum) 8/39–40, 118–122.
Tine HRIBAR, 2004: Euroslovenstvo. Ljubljani: Slovenska matica.
Urška JARNOVIČ, 2006: SMS-ov glas seže v deveto vas. Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 215–220.
Marko JESENŠEK, 2010: Slovenski knjižni jezik med središčem in obrobjem – normativnost in/ali partikularizem. Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ur. Irena Novak Popov.
Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). 13–22.
Fran LEVEC, 1899: Slovenski pravopis. Dunaj: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig.
Irena NOVAK POPOV, 2015: Država in narod v sodobni slovenski poeziji. Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana. 69–78.
NOVICE gospodarske, obertnijske in narodske. Tečaj 14, list 1 (1856)–tečaj 60, list 52 (1902). Ljubljana: J. Blaznikovi dediči, 1856–1902.
Gabrijela KIŠIČEK, Davor STANKOVIĆ, 2014: Retorika i društvo. Zagreb: Naklada Slap.
Tatjana PIRC, 2005: Radio. Zakaj te imamo radi. Ljubljana: Modrijan.
Zdena PALKOVÁ, 1997: Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy.
Mirko RUPEL, 1946: Slovensko pravorečje. Ljubljana: DZS.
Lucija RUSL, 2017: Analiza govora predšolskih otrok v vrtcu Rogaška Slatina (Enota Izvir) s fonetično-fonološkega vidika. Diplomsko delo. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). I–V. Ur. Anton Bajec idr. Ljubljana: DZS, 1970–1991.
Slovenski pravopis. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2001.
Andrej SKUBIC, 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.
Marko STABEJ, 2016: L’État, ce n’est pas moi = Država, to nisem jaz. Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana. 27–36.
Cvetka ŠERUGA PREK, Emica ANTONČIČ, 2003: Slovenska zborna izreka. Priročnik z vajami za javne govorce (knjiga in zvočna zgoščenka). Maribor: Aristej.
Hotimir TIVADAR, 1999: Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Slavistična revija 47/3, 341–361.
– –, 2003: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Ur. Stanisław Gajda, Ada Vidovič Muha. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 281–299.
– –, 2004: Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov). Jezik in slovstvo 49/2, 17–36.
– –, 2006: Slovenski medijski govor v 21. stoletju in pravorečje – RTV Slovenija vs. komercialne RTV-postaje. Kapitoly s fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Praga: Filozofska fakulteta Karlove univerze. 209–226.
– –, 2008: Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku: doktorska disertacija. Ljubljana, Praga: [H. Tivadar].
– –, 2010a: Slovenski jezik med knjigo in Ljubljano. Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 35–44.
– –, 2010b: Gradivna utemeljenost opisa slovenskega govorjenega jezika. Izzivi sodobnega jezikoslovja. Ur. Vojko Gorjanc, Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 53–62.
– –, 2010c: Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo. Slavistična revija 58/1, 105–116.
– –, 2012a: Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost. Slavistična revija 60/4, 587–601. Dostopno 9. 7. 2018 na http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_02.pdf.
– –, 2012b: Nevarna razmerja med pisnim in govorjenim jezikom. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC.
– –, 2014a: Nacionalno v slovenskem jeziku. Slovenski jezik na stičišču več kultur. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Zora, 102). 266–279.
– –, 2014b: Nevarna razmerja med pisnim in govorjenim jezikom. Pravopisna stikanja – razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop. Ljubljana: ZRC SAZU. 15–23.
– –, 2015a: Med državo in strateško pozicioniranim majhnim narodom, utemeljenim na jeziku, literaturi in kulturi. Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana. 7–8. Dostopno 9. 7. 2018 na http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/51_SSJLK/uvodnik.pdf.
– –, 2015b: Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Jezik in slovstvo 60/3–4, 161–172, 252.
– –, 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu: govorno neznanje in z njim povezana socialna diferenciacija. Slovenščina danes, Dialogi 52/7–8, 135–150.
Gorazd TIVADAR, Hotimir TIVADAR, 2015: Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih (na primeru sojenja na okrajnem sodišču v severovzhodni Sloveniji). Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana. 43–50.
Jože TOPORIŠIČ, 1971: Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v SSKJ. Slavistična revija 19/1–2, 55–57, 222–229.
– –, 1978: Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Založba Obzorja.
– –, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.
– –, 2000: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.
– –, 2011 (9. oktober, 21.50, TV Slovenija): TOPORIŠIČ – samotni hodec skozi neprijazni čas (portret akademika Jožeta Toporišiča). Scenarist Slavko Hren. Ljubljana: RTV Slovenija. Dostopno 9. 7. 2018 na http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/118016271.
Alenka VALH LOPERT, 2013: Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru. Maribor: Litera.
Primož VITEZ, 2008: Predgovor k Spisom o govoru. Spisi o govoru. Ur. Primož Vitez. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut FF.
Božo VODUŠEK, 1950: Pripombe k slovenskemu pravopisu. Novi svet V., II. knjiga. 947–954, 1045–1052, 1149–1152.
– –, 1958/59: Historična pisava in historična izreka. Jezik in slovstvo IV, 193–200.
Melita Zemljak JONTES, Simona PULKO, 2015: Slovensko ali knjižno – kako je prav? Maribor: Aristej.
Zdravko ZUPANČIČ, Ana Aleksandra ZUPANČIČ, 2004: Učitelj – javni govorec (Teacher – public speaker). Zagreb. Govor 20/1–2, 497–510.
________________________
Spletni viri
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/
www.fran.si
www.korpus-gos.net
www.jezikovna-politika.si
www.mladina.si
www.reporter.si
www.ric.si
www.rtvslo.si
www.youtube.com
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Tivadar H. (2020). Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga?. Slavia Centralis, 11(2), 158–171. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.158–171.2018
Rubrike
Articles