Osrednji literarni muzej kot pospeševalec literarnega turizma v Sloveniji

  • Alojzija Zupan Sosič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: osrednji literarni muzej, Slovenija, literarni turizem

Povzetek

Razloge za uresničenje davne ideje o osrednjem literarnem muzeju v Sloveniji sem v svoji razpravi osvetlila skozi tri perspektive, nacionalno-afirmativno, vzgojno-izobraževalno in turistično ter (novo) sedemčlensko tipologijo. Zavzela sem se za osrednji literarni muzej kot sedmi tip, tj. veččlenski preplet različnih muzejev v vlogi pospeševalca literarnega (kulturnega) turizma in za njegovo osnovno nalogo – povezovalnost – v kontekstu štirih tipov literarnega turizma ter različnosti slovenskega in tujega turista.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Štefan BARBARIČ, 1972: Literarno muzejstvo pri nas in po svetu. Jezik in slovstvo 18/3, 99–105.
Stefan ENSER, 2005: Evropa kot mnemotop: kulturni turizem kot program oblikovanja evropske identitete. Prev. S. Krušič. Nova revija 24, 273–274, 255–267.
Nina JURINČIČ, 2016: Literarni turizem in kulturne geografije krajev: študija primera – Center Jamesa Joycea in Dublin. Annales 26/2, 247–258.
Andrijan LAH, 2012: Slovenski literarni muzej: pomemben bi bil za slovensko narodno predstavitev. Zvon 15/2, 44.
Sonja Sibila LEBE, 2001: Kulturni turizem – perspektivna turistična zvrst v razvitih gospodarstvih. Naše gospodarstvo: revija za aktualna gospodarska vprašanja 47/1–2, 158–167.
Nika LOVŠIN, 2017: Literarni muzeji oziroma druge oblike predstavljanja literarnega življenja in dogajanja v treh frankofonskih državah (Belgiji, Franciji in Kanadi). Seminarska naloga. Filozofska fakulteta v Ljubljani: Oddelek za slovenistiko.
Bob McKERCHER, Hilary DU CROS, 2009: Cultural tourism. The partnership between
tourism and cultural heritage management. New York, London: Routledge, Taylor & Francis group.
Jasna POTOČNIK TOPLER, 2017: Literary tourism as a successful practise of implementing
sustainable tourism in Slovenia. Third international conference knowledge based sustainable economic development. Eraz, Beograd: zbornik prispevkov, 507–512. Dostopno 2. 2. 2018 na http://www.eraz.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/eraz_2017_conference_proceedings.pdf.
Melanie SMITH, Greg RICHARDS, 2013: The Routledge handbook of cultural tourism. New York: Routledge, Taylor & Francis. Dostopno 10. 1. 2018 na https://www.routledge. com/The-Routledge-Handbook-of-Cultural-Tourism/Smith-Richards/p/book/9780415523516.
Vanda de SOUSA, 2013: Značilnosti postmoderne ter vplivi virtualnosti na kulturni turizem in izobraževanje odraslih. Prev. Dušana Findeisen. Andragoška spoznanja 19/2, 37–42.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Zupan Sosič A. (2020). Osrednji literarni muzej kot pospeševalec literarnega turizma v Sloveniji. Slavia Centralis, 11(2), 119–131. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.119–131.2018
Rubrike
Articles