Az illír mozgalom magyar kötődései – horvát szemmel I.

  • István Lukács Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
  • Orsolya Kálecz-Simon
Ključne besede: zgodovinske narative, ilirizem, hrvaško-madžarski duhovni stiki

Povzetek

Stičišča med ilirskim gibanjem in madžarskim reformnim obdobjem – z vidika Hrvatov I.

Prispevek daje zgodovinski pregled hrvaške znanstvene interpretacije madžarskih stikov in duhovno-političnih vzorcev v razvoju hrvaškega ilirskega gibanja. V prvem delu so predstavljena osnovna sodobna teoretična stališča o rekonstrukciji zgodovinskih narativ, v drugem delu pa hrvaški znanstveni dosežki v raziskovanju predilirskega obdobja. Poudarjen je pomen gibanja jakobincev in svobodnih zidarjev v nastajanju ilirizma. V predilirskem obdobju je s svojimi novimi pobudami igral pomembno vlogo zagrebški škof Maksimilijan Vrhovec. Njegovemu delovanju in predstavitvi njegovih madžarskih stikov je posvečeno posebno poglavje. Prav tako je v posebnem poglavju predstavljeno izjemno bogato življenjsko delo vodje gibanja Ljudevita Gaja in njegovi stiki z Madžari. Na oblikovanje slovanske in hrvaške zgodovinske zavesti Ljudevita Gaja je močno vplival takrat najbolj ugleden madžarski zgodovinar István Horvát. Horvátova romantična megalomanska predavanja o poreklu Madžarov so pritegnila Gajevo pozornost v času njegovega šolanja v Pešti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

István Lukács, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: lukacs.istvan@btk.elte.hu

Literatura

Zsuzsanna BERÉNYI, 2001: A szabadkőművesség kézikönyve. Budapest: Heraldika.
Homi K. BHABHA, 1990: DissemiNation: time, narrative and the margins of the modern nation. Nation and Narration. Homi K. Bhabha (ed.). London: Routledge.
Timothy BRENNAN, 1990: The National Longing to Form. Nation and Narration. Homi K. Bhabha (ed.). London: Routledge.
Zvane ČRNJA, 1988: Kulturna povijest Hrvatske I–II. Opatija: Otokar Keršovani.
Andraš DAVID, 1977: Mostovi uzajamnosti. O jugoslavensko-mađarskim književnim vezama. Novi Sad: Radnički univerzitet, „Radivoj Ćipranović”.
Elinor Murray DESPALATOVIĆ, 1975: Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement. New York: East European Quarterly.
Velimir DEŽELIĆ, 1904: Maksimilijan Vrhovec (1752–1827). Zagreb: Tisak C. Albrehta.
Krešimir GEORGIJEVIĆ, 1956: Gajevo školovanje u tuđini. Prilog proučavanju Ilirskog pokreta. Pitanja književnosti i jezika 2, 23–44.
Stephen GREENBLATT, 1989: Shakespearean Negotiations (The Circulation of Social Energy in Renaissance England). Berkeley – Los Angeles: University of California Press.
Eric HOBSBAWM, 1983: Introduction: Inventing Traditions. The Invention of Tradition. Eds. Eric Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge University Press.
Josip HORVAT, 1975: Ljudevit Gaj. Njegov život, njegovo doba. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
– –, 1989: Politička povijest Hrvatske. Zagreb: August Cesarec.
Franjo Emanuel HOŠKO, 2007: Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Alojz JEMBRIH, 2001: Tomaš Mikloušić i njegovo djelo. Hrvatsko zagorje VII/2, 5–21.
Elie KEDORUIE, 1960: Nationalism. London: Hutchinson.
Péter KIRÁLY, 2003: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777–1848. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.
Róbert KISS SZEMÁN, 2010: Szláv pokol Pesten. Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között. Budapest: Balassi Kiadó.
Juraj KOLARIĆ, 1995: Prosvjetiteljstvo i Jozefinizam u Zagrebačkoj biskupiji. Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094.–1994. Ur. Antun Škvočević. Zagreb: Nadbiskupija Zagrebačka.
Živko MANDIĆ, 2002: Istina o podrijetlu Ignacija Martinovića. Hrvatski kalendar, 58–60.
Louis MONTROSE, 1989: Professing the Renaissance (The Poetics and Politics of Culture) The New Historicism. H. A. Veeser (ed.). New York and London: Routledge. 15–36.
Dragutin PAVLIČEVIĆ, 1987: Maksimilijan Vrhovac. Život i djelo (1752–1827). Dnevnik – Diarium – Svezak 1 (1801–1809). Ur. Metod Hrg, Josip Kolanović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Jakša RAVLIĆ, 1965: Hrvatski narodni preporod I–II. Zagreb: Matica hrvatska, Zora.
Nikša STANČIĆ, 1988: Gajeva „Još Horvatska ni propala” iz 1832–33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog preporoda. Zagreb: Globus.
Erzsébet SÜLD, 1999: Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság rövid történeteés repertóriumának WWW-es alkalmazása. http://mek.oszk.hu/06400/06492/html/#3
Jaroslav ŠIDAK, 1987: Hrvatske zemlje u Vrhovčevo doba 1790–1827. Dnevnik – Diarium – Svezak 1 (1801–1809). Ur. Metod Hrg, Josip Kolanović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. IX–LI.
– –, 1988: Hrvatski narodni preporod. Ilirski pokret. Zagreb: Školska knjiga.
Đuro ŠURMIN, 1903: Hrvatski preporod. Ilirsko doba 1790–1843. Zagreb: Tisak Dioničke Tiskare.
– –, 1904: Hrvatski preporod. Od godine 1836–1843. Zagreb: Tisak Dioničke Tiskare.
Hayden WHITE, 1978a: Interpretation in History. Tropics of Discourse (Essays in Cultural Criticism). Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
– –, 1978b: Historycal text as Literary Artifact. Tropics of Discourse (Essays in Cultural Criticism). Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
– –, 1987: The Value of Narrativity in the Representation of Reality. The Content of the Form (Narrative Discourse and Historical Representation). Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Milorad ŽIVANČEVIĆ, 1975: Povijest hrvatske književnosti. Ilirizam. Zagreb: Liber, Mladost.
Objavljeno
2020-11-01
Kako citirati
Lukács I., & Kálecz-Simon O. (2020). Az illír mozgalom magyar kötődései – horvát szemmel I. Slavia Centralis, 10(2), 5–19. https://doi.org/10.18690/scn.10.2.5–19.2017
Rubrike
Articles