Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Jože Ftičar, Za nápršnjek vedríne, narečni roman, slovar, prekmursko narečje, prekmurski knjižni jezik

Povzetek

Za nápršnjek vedríne (2004, 2006) avtorja Jožeta Ftičarja predstavlja prvi slovenski narečni roman, v širšem smislu pa ga lahko razumemo tudi kot nadaljevanje in nadgradnjo stare prekmurske knjižne ustvarjalnosti. V prispevku je analizirano in ovrednoteno slovarsko gradivo, ki je izšlo kot dodatek k romanu. V njem je avtor zbral skoraj 3000 leksemov, za katere je predvideval, da jih sodobni (ne)prekmurski bralec ne bi mogel razumeti. Pomen slovarja se pokaže tudi v okviru prekmurskega narečnega slovaropisja, saj so vanj vključene številne enote, ki pred tem še niso bile evidentirane.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Literatura

Jože FTIČAR, 2004: Za nápršnjek vedríne I. Murska Sobota.
– –, 2006: Za nápršnjek vedríne II. Murska Sobota.
Ferdo GODINA, 1972, 1980: Bele tulpike. Murska Sobota; Ljubljana.
Feri LAINŠČEK, 2002: Namesto koga roža cveti. 2. izdaja. Murska Sobota.
– –, 2003: Ločil bom peno od valov. Ljubljana.
– –, 2006: Muriša. Ljubljana.
Francek MUKIČ, 2007: Črnošolec. Porabska legenda. Murska Sobota.
Dušan REŠEK, 1995: Brezglavjeki. Zgodbe s Prekmurja. Glasovi, 9. knjiga. Ljubljana.
__________________________
Marija BAJZEK LUKÁCS, 2005: Prekmurščina v slovarjih. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota. 394–399.
Marija BAJZEK LUKAČ, 2009: Slovar Gornjega Senika A–L. Maribor. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 66).
Jožica ČEH, 2007a: Besedje kot prvina jezikovnega sloga ter metafora in simbol s teoretičnega in literarnozgodovinskega vidika. Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 49.) 665–722.
– –, 2007b: Prvi slovenski narečni roman. Jože Ftičar: Za nápršnjek vedríne I, II. Murska Sobota: Založba Stopinje. 2004, 2006. Časopis za zgodovino in narodopisje 78/2–3. 224–227.
Jože FTIČAR, 1966: Slovenci na levi in desni strani Mure in njihovi kulturni stiki (do 1919). Panonski zbornik. Murska Sobota. 117–130.
– –, 2006: Dramilo Porabskih Slovencev ali njihov labodji spev? Ob prvem slovarju in prvem romanu v porabski slovenščini. Traditiones 35/1. 159–166.
Marc L. GREENBERG, 1988: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Slavistična revija 36. 452–456.
– –, 1993: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4. 465–487.
– –, 2007: Francek Mukič. Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Slovene Studies 29/1–2, 103–106 (dostopno 29. 4. 2010 na: http://www.slovenestudies.com/
misc/book_reviews/MukicGreenberg.pdf).
Mojca HORVAT, 2008: Narečna podoba Prekmurja (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas). Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor. Zora 55. 235–256.
Marko JESENŠEK, 2005: Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor. Zora 33.
Vida JESENŠEK, 2009: Ponazarjalni primer in slovaropisna obravnava frazeologije. Annales 19/2. 1–10.
Franci JUST, 2006: Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A–I. Murska Sobota. 11–19.
Karmen KENDA JEŽ, 2001: Nadnarečne prvine v narečnem slovarju? Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku: język – tradycja – kultura. Katowice.
Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60).
Francek MUKIČ, 2005: Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem.
Franc NOVAK, 1996: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil Vilko Novak. Murska Sobota.
Vilko NOVAK, 2006: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana.
Marko SNOJ, 2009: Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dopolnjena izdaja. Prvi ponatis. Ljubljana.
Marija STANONIK, 2008: Slovenska narečna književnost. Maribor: Slavistično društvo. Zora 51.
Peter WEISS, 2000: Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih. Jezikoslovni zapiski 6. 27–44.
– –, 2009: Novejši prekmurski narečni slovarji. Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 52–61.
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor. Zora 6.
– –, 2005: Prekmursko narečje med Muro in Rabo na vseh jezikovnih ravninah primerjalno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom. Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota. 47–68.
http://ola.zrc-sazu.si/OLA-VSE/FO_1981_000--026_UVOD.pdf (dostopno 29. 4. 2010).
Objavljeno
2020-10-14
Kako citirati
Ulčnik N. (2020). Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis, 3(2), 125–137. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.125–137.2010
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>