Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: paremiologija, paremija, pregovorne enote, terminologija

Povzetek

Prispevek se osredinja na terminološka vprašanja v okviru paremiologije – vede, ki preučuje pregovore in njim sorodne enote. Izpostavlja vprašanje njene znanstvene avtonomnosti in problematiko defniranja osnovne enote preučevanja, torej paremije. V sklepnem delu je poudarjena potreba po novih jezikoslovnih paremioloških raziskavah, ki bodo v prihodnje pripomogle tudi k terminološkemu izčiščevanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Literatura

Saša BABIČ, 2010: Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca 45/2, 154–161.
– –, 2011: Paremiologija – na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. (Obdobja 30). 27–31.
Elizabeta BERNJAK, 2013: Slovenski in madžarski pregovori o zdravju. Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Zora 93). 337–343.
Bogdan DOLENC, 2014: Pregovori v Svetem pismu. Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje. 42–60.
Peter ĎURČO, Matej METERC 2013: Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini. Slavia Centralis VI/2, 20–36.
– –, 2014: Ekvivalentnost slovaških in slovenskih pregovorov. Pristop k tipologiji ekvivalentnosti. Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje. 80–96.
Enciklopedijski riječnik lingvističkih naziva (P–Ž). Zagreb: Matica Hrvatska, 1969.
Melanija Larisa FABČIČ, Elizabeta BERNJAK, 2014: Frazemi in pregovori v stiku. Kulturološki in semantično-pragmatični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko.
Forum SŠGT. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://ssgt1991maribor.superforum.fr/t21-nasi- -solski-problemi.
Gigafida – korpus slovenskega jezika. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://www.gigafida.net/.
GOS – korpus govorjene slovenščine. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://www.korpus-gos.net/.
Peter GRZYBEK, 2008: Fundamentals of Slovenian Paremiology. Traditiones 37/1, 23–46.
– –, 2013: Macrostructural problems of paremiography/proverb lexicography. Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Povzetki. Ljubljana, Maribor. 26–28. Introduction to Paremiology. Ur. H. Hrisztova-Gotthardt, M. Aleksa Varga. Dostop 5. 5. 2015 na: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/449649.
Vida JESENŠEK, 2007: Pregovori med preteklostjo in prihodnostjo. Besedje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo. (Zora 50). 276–290.
– –, 2008: Begegnungen zwischen Sprachen und Kulturen, Beiträge zur Phraseologie. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna.
Vida JESENŠEK, Natalija ULČNIK, 2014: Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu. Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje. 276–292.
Janez KEBER, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Erika KRŽIŠNIK, 2004: Pojmovanje metafore v kognitivnem jezikoslovju: čas je denar – tako rečemo = tako mislimo. Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih. Ur. Marko Jesenšek. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 15). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 56–74.
– –, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo 53/1, 33–47.
– –, 2013: Moderna frazeološka veda v slovenistiki. Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ur. Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Založba ZRC. 15–26.
Alja LIPAVIC OŠTIR, 2014: Nemški in slovenski pregovori: Sociolingvistični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko.
Matej METERC, 2013: Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine). Slavistična revija 61/2, 361–376.
– –, Vprašalnik o poznavanju in razumevanju pregovornih enot (paremij) za slovenski paremiološki optimum. Dostopno 9. 4. 2015 na http://vprasalnik.tisina.net/.
Matej METERC, 2014: Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna? Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana. 113–116.
Wolfgang MIEDER, 1994: Paremiological Minimum and Cultural Literacy. Wise Words, Essays on the Proverb. Ur. W. Mieder. New York, London: Garland Publishing. 297–316.
– –, 2004: Proverbs: A handbook. Westport, Connecticut: Greenwood Press. Neal R. NORRICK, 2015: Subject Area, Terminology, Proverb Definitions, Proverb Features. Introduction to Paremiology. Ur. H. Hrisztova-Gotthardt, M. Aleksa Varga. Dostop 5. 5. 2015 na: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/449649.
Martina OŽBOT, 2011: Interdicsiplinarnost – je sploh (še) mogoče drugače? Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. Ljubljana. (Obdobja 30). 351–356. Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar. Spletna izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2010. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://bos. zrc-sazu.si/pletersnik.html.
SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2014. SP 2001: Slovenski pravopis 2001. Spletna izdaja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html.
Marija STANONIK, 1995: Pregovor. Enciklopedija Slovenije 9. Plo-Ps. Ljubljana: Mladinska knjiga. 275–276.
– –, 2014: Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa. Predstavitev projekta. Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje. 26–38.
Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2007: Družina v slovenskih pregovorih in frazemih. Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah. Ur. Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. 251–266.
Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Natalija ULČNIK, 2011: Pregovori v procesu spreminjanja. Slavistika v regijah – Maribor. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). 63–68.
– –, 2014: Pregovor je najboljši učitelj. Vloga in pomen pregovorov pri pouku slovenščine v 19. stoletju in danes. Frazeologija nemškega jezika z vidikov kontrastivnega in uporabnega jezikoslovja. Ur. Vida Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko. 36–58.
– –, 2014a: Slovensko paremiološko in frazeološko gradivo v temeljnih dvojezičnih slovarjih 19. stoletja – v Cigaletovem nemško-slovenskem (1860) in Pleteršnikovem slovensko-nemškem slovarju (1894/95). Frazeologija nemškega jezika z vidikov kontrastivnega in uporabnega jezikoslovja. Ur. Vida Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko. 282–319.
Mojca ŽAGAR KARER, 2011: Definicije v slovenskih terminoloških slovarjih. Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). 124–138.
Jaka ŽELEZNIKAR. Dostopno 9. 4. 2015 na: http://www.jaka.org/.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Ulčnik N. (2020). Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije. Slavia Centralis, 8(1), 105–118. https://doi.org/10.18690/scn.8.1.105–118.2015
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>